Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεό Σύμφωνο-Έκτρωμα της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

«Το ΚΚΕ ανα­δει­κνύ­ει και προει­δο­ποιεί εδώ και και­ρό για το βάρ­βα­ρο χαρα­κτή­ρα των προ­ω­θού­με­νων αλλα­γών, που περι­λαμ­βά­νο­νται στο νέο «Σύμ­φω­νο της ΕΕ για τη Μετα­νά­στευ­ση και το Άσυ­λο». Οι εκτι­μή­σεις και η κρι­τι­κή του επι­βε­βαιώ­νο­νται σήμε­ρα στο ακέ­ραιο», σημειώ­νει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, προ­σθέ­το­ντας:

«Οι 10 Κανο­νι­σμοί, που απο­τε­λούν το ενιαίο πακέ­το του νέου Συμ­φώ­νου και κατα­ψή­φι­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, επι­σφρα­γί­ζουν τον ορι­στι­κό εντα­φια­σμό της Συν­θή­κης της Γενεύ­ης για τους Πρό­σφυ­γες, την έντα­ση της κατα­στο­λής απέ­να­ντί τους,  το παράλ­λη­λο κυνή­γι για την εξα­σφά­λι­ση του απα­ραί­τη­του φθη­νού εργα­τι­κού δυνα­μι­κού χωρίς δικαιώ­μα­τα. Οι πρό­σφα­τες συμ­φω­νί­ες της ΕΕ με Αίγυ­πτο, Τυνη­σία, Μαυ­ρι­τα­νία απο­τέ­λε­σαν οδη­γό για αυτές τις εξελίξεις.

Το απα­ρά­δε­κτο Σύμ­φω­νο προβλέπει:

- Προ­λη­πτι­κή δια­λο­γή σε συν­θή­κες κρά­τη­σης μετα­να­στών και προ­σφύ­γων στα σύνο­ρα (κανο­νι­σμός screening).

- Fast-track δια­δι­κα­σία εξέ­τα­σης των αιτή­σε­ων ασύ­λου στα σύνο­ρα, ανά­λο­γα με τα ποσο­στά ανα­γνώ­ρι­σης ασύ­λου με βάση τη χώρα κατα­γω­γής, χωρίς εξα­το­μι­κευ­μέ­νη εξέ­τα­ση της αίτη­σης ασύ­λου και με απο­τέ­λε­σμα τις μαζι­κές απορ­ρί­ψεις των αιτή­σε­ων και τις απελάσεις.

- Νέο φακέ­λω­μα των αιτού­ντων άσυ­λο με τη λήψη βιο­με­τρι­κών δεδο­μέ­νων, ακό­μα και σε 6χρονα παι­διά (Eurodac), ακό­μα και με τη χρή­ση «ανα­λο­γι­κής βίας».

- Εγκλω­βι­σμός στις χώρες υπο­δο­χής, όπως η Ελλά­δα, με χρη­μα­τι­κή αντα­μοι­βή ή υλι­κο­τε­χνι­κό εξο­πλι­σμό, για να στή­νουν υπερ­δο­μές – φυλα­κές νατοϊ­κών προ­δια­γρα­φών. Η κατά­πτυ­στη ταρί­φα 20.000 € το κεφά­λι που έμπαι­νε αρχι­κά ως ποσό που έπρε­πε να κατα­βά­λει ως απο­ζη­μί­ω­ση το κρά­τος-μέλος για κάθε πρό­σφυ­γα που δεν θα απο­δέ­χε­ται, μετα­τρά­πη­κε σε ελεύ­θε­ρο ποσό που θα κατα­λή­γει μέσα από παζά­ρια (Μηχα­νι­σμός της ”ευέ­λι­κτης αλληλεγγύης”).

- Απε­λά­σεις με επι­στρο­φή προ­σφύ­γων ακό­μα και σε εμπό­λε­μες χώρες, όπως η Συρία και το Αφγα­νι­στάν, σε δήθεν ”ασφα­λή” τμή­μα­τά τους («Εναλ­λα­κτι­κή λύση εσω­τε­ρι­κής προστασίας»).

- Εξο­βε­λι­σμός των αιτού­ντων άσυ­λο σε τρί­τες χώρες — απο­θή­κες ψυχών, όπως με την πρό­σφα­τη συμ­φω­νία Ιτα­λί­ας – Αλβα­νί­ας (”Θέσπι­ση δια­δι­κα­σί­ας επι­στρο­φής στα σύνορα”).

- Οι πρό­σφυ­γες να θεω­ρού­νται «υβρι­δι­κή απει­λή», επι­τρέ­πο­ντας την παρέκ­κλι­ση από κάθε στοι­χειώ­δη δια­δι­κα­σία, στο όνο­μα της ”εθνι­κής ασφά­λειας”, έννοια που κόβε­ται και ράβε­ται στα μέτρα των συμ­φε­ρό­ντων του κεφα­λαί­ου (”Κατα­στά­σεις κρί­σης λόγω εργαλειοποίησης”).

Αυτό είναι το περι­βό­η­το και πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο «κρά­τος δικαί­ου» κατά τα πρό­τυ­πα της ΕΕ, που τάχα θα αντι­με­τω­πί­σει τον ”κίν­δυ­νο της ακραί­ας Ακρο­δε­ξιάς” και το φασι­σμό. Όμως, όπως απο­δει­κνύ­ε­ται από το νέο Σύμ­φω­νο, η πολι­τι­κή της ΕΕ και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων απο­τε­λεί το καλύ­τε­ρο λίπα­σμα γι’ αυτές τις δυνά­μεις. Φιλε­λεύ­θε­ρες, σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές και ακρο­δε­ξιές κυβερ­νή­σεις τύπου Όρμπαν και Μελό­νι, όλοι μαζί συν­δια­μορ­φώ­νουν και εφαρ­μό­ζουν την ίδια άγρια πολι­τι­κή σε βάρος των προ­σφύ­γων που τους ξερι­ζώ­νουν οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πόλε­μοι τους ΝΑΤΟ και της ΕΕ, των αστι­κών κυβερνήσεων.

Σ’ αυτή την ΕΕ πίνουν νερό και ορκί­ζο­νται όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα στην Ελλά­δα, που μάλι­στα έχουν βάλει και την δική τους σφρα­γί­δα στο νέο Σύμ­φω­νο, με τη συμ­με­το­χή τους στις πολύ­χρο­νες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις από τις δια­δο­χι­κές κυβερ­νη­τι­κές τους θέσεις. Βαριές ευθύ­νες έχουν τόσο οι ευρω­βου­λευ­τές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που ψήφι­σαν το πακέ­το όσο και αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ που όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα έσπερ­ναν αυτα­πά­τες και προσ­δο­κί­ες ευαγ­γε­λι­ζό­με­νοι το ”κρά­τος δικαί­ου της ΕΕ” και τώρα υπο­δύ­ο­νται ότι πέφτουν από τα σύν­νε­φα. Όσο για το κόμ­μα του Βελό­που­λου κατα­ψή­φι­σε για­τί έκρι­νε την κατα­στο­λή που προ­βλέ­πει το σύμ­φω­νο-έκτρω­μα… ανεπαρκή.

Το ΚΚΕ προει­δο­ποιεί για άλλη μια φορά: Αυτή η πολι­τι­κή είναι που δια­μορ­φώ­νει το έδα­φος για την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση των κυκλω­μά­των δια­κι­νη­τών, που θα οδη­γή­σει σε νέα ναυά­για, νέα αθλιό­τη­τα σε στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης, νέα αγριό­τη­τα σε βάρος των παιδιών.

Οι λαοί δεν ξεχνούν και δεν πρέ­πει να ξεχά­σουν την Πύλο, τη Λαμπε­ντού­ζα, τη Μελί­για. Εγκλή­μα­τα καθη­με­ρι­νά όπως αυτό χθες στη Χίο με τρία νεκρά κορι­τσά­κια και σήμε­ρα στην Ιτα­λία με του­λά­χι­στον 8 νεκρούς που φέρουν φαρ­διά-πλα­τιά την υπο­γρα­φή της ΕΕ. Γι’ αυτό και στις επερ­χό­με­νες ευρω­ε­κλο­γές, η μόνη διέ­ξο­δος είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Για να δυνα­μώ­σει η πάλη ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, η πάλη για την αλλη­λεγ­γύη στους ξερι­ζω­μέ­νους και για τον κοι­νό αγώ­να των λαών, Ελλή­νων και ξένων εργα­τών, για ζωή και δου­λειά με δικαιώματα».

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο