Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νιάου νιάου

Τι κάνει νιά­ου νιά­ου στα κερα­μί­δια, θα μπο­ρού­σε να είναι ο τίτλος για τη νέα φορο­ε­πέ­λα­ση που ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση σε βάρος των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, στο όνο­μα της «αντι­με­τώ­πι­σης της φορο­δια­φυ­γής». Δεν άφη­σε άλλω­στε και πολ­λά στη φαντα­σία ο υφυ­πουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Χ. Θεο­χά­ρης, που έλε­γε πως μια νέα αύξη­ση των φορο­λο­γι­κών συντε­λε­στών είναι στο τρα­πέ­ζι και πως η κυβέρ­νη­ση δεν διστά­ζει μπρο­στά στο «πολι­τι­κό κόστος», κατα­λή­γο­ντας πως «ανε­ξαρ­τή­τως συντε­λε­στών, η συνο­λι­κή φορο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση των ατο­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων πρέ­πει να ανέ­βει». Οσο κι αν έσπευ­σαν να το «μαζέ­ψουν» τα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, είναι φανε­ρό πως βρί­σκε­ται προ των πυλών ένας νέος γύρος επί­θε­σης σε επαγ­γελ­μα­τί­ες και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους. Επί­θε­ση που συν­δέ­ε­ται με τα «ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα», για τα οποία δεσμεύ­ε­ται η κυβέρ­νη­ση, τα αντι­λαϊ­κά «προ­α­παι­τού­με­να» του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης και τα κον­δύ­λια για τους μεγα­λύ­τε­ρους ομί­λους, αλλά και με ψηφια­κούς «εκσυγ­χρο­νι­σμούς», που διευ­κο­λύ­νουν συγ­χω­νεύ­σεις, εξα­γο­ρές και μεγα­λύ­τε­ρη συγκέ­ντρω­ση σε μια σει­ρά κλά­δους. Ολα τα παρα­πά­νω, τα οποία εκτός από την κυβέρ­νη­ση προ­συ­πο­γρά­φουν επί­σης ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι, απο­τε­λούν τον «συν­δε­τι­κό κρί­κο» της επί­θε­σης που δέχο­νται αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και εργα­ζό­με­νοι. Αλλά και του κοι­νού συμ­φέ­ρο­ντος που έχουν με τη συμ­μα­χία τους να βάλουν εμπό­δια, να οργα­νώ­σουν την αντε­πί­θε­ση στην πολι­τι­κή που τους εξοντώνει.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο