Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νικολάι Μπουχάριν

Στις 13 Μαρ­τί­ου 1938 εκτε­λεί­ται ο Νικο­λάι Μπου­χά­ριν. Ο Ν. Μπου­χά­ριν υπήρ­ξε στέ­λε­χος του μπολ­σε­βί­κι­κου κόμ­μα­τος. Είχε δια­τε­λέ­σει μέλος του ΠΓ του Πανε­νω­σια­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος (μπολ­σε­βί­κοι), μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής και επι­κε­φα­λής της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς, καθώς και διευ­θυ­ντής της Πράβδα.

Το 1917 αντι­τά­χθη­κε στη Συν­θή­κη ειρή­νης με τη Γερ­μα­νία μαζί με τον Τρό­τσκι, ενώ υπο­στή­ρι­ξε κοι­νές από­ψεις με τον Τρό­τσκι και στο ζήτη­μα των συν­δι­κά­των. Γι’ αυτές του τις θέσεις δέχτη­κε σκλη­ρή πολε­μι­κή από το Λένιν. Ο Μπου­χά­ριν απο­τέ­λε­σε κύριο εκφρα­στή της δεξιάς παρέκ­κλι­σης στο ΠΚΚ (μπ) τη δεκα­ε­τία του 1920, τασ­σό­με­νος με τα συμ­φέ­ρο­ντα των κου­λά­κων, αντι­τά­χθη­κε στην κολε­κτι­βο­ποί­η­ση και στή­ρι­ξε στην ΚΔ μια γραμ­μή συμ­βι­βα­σμού με δεξιά οπορ­του­νι­στι­κά στοιχεία.

Η δεξιά παρέκ­κλι­ση κατα­δι­κά­στη­κε στην Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΠΚΚ (μπ) τον Απρί­λη του 1929. Δια­γρά­φτη­κε από το ΠΚΚ (μπ) το 1937 με από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας της ΚΕ για αντι­κομ­μα­τι­κή δρά­ση. Κατη­γο­ρή­θη­κε ότι συμ­με­τεί­χε σε στρα­τιω­τι­κο­πο­λι­τι­κή συνω­μο­σία με στό­χο την ανα­τρο­πή της Σοβιε­τι­κής εξου­σί­ας. Δικά­στη­κε και εκτε­λέ­στη­κε το 1938.

Ο Μπου­χά­ριν απο­κα­τα­στά­θη­κε πολι­τι­κά το 1988 από τον Μ. Γκορμπατσόφ.

 

Πηγή 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο