Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΙΚΟΣ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ: Το Φεστιβάλ είναι μια θύελλα από νέους που βάζουν τις δυνάμεις τους για έναν σκοπό

«Η προ­σέ­λευ­ση του κόσμου στο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ είναι σαν θύελ­λα, μέσα στην οποία βλέ­πεις πρό­σω­πα με ανά­τα­ση να βάζουν τις δυνά­μεις τους για έναν σκο­πό». Τα λόγια του Κώστα Καζά­κου χρη­σι­μο­ποί­η­σε το πρωί της Πέμ­πτης ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, μιλώ­ντας με αφορ­μή την έναρ­ξη σήμε­ρα των τρι­ή­με­ρων εκδη­λώ­σε­ων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», στο πάρ­κο Τρί­τση, στο Ίλιον.

Όπως τόνι­σε, το Φεστι­βάλ δια­τη­ρεί τη δια­χρο­νι­κή του ορμή, από τους αγώ­νες της νεο­λαί­ας, και κατα­φέρ­νει κάθε χρό­νο να εξε­λίσ­σε­ται και να είναι πιο μέσα από ποτέ, στις αγω­νί­ες των νέων ανθρώπων.

Ο Ν. Αμπα­τιέ­λος, εξέ­φρα­σε την αισιο­δο­ξία ότι μετά το ταξί­δι του σε όλη τη χώρα, το Φεστι­βάλ, που απο­τε­λεί μια στα­θε­ρά κάθε Σεπτέμ­βρη, θα ξεπε­ρά­σει και φέτος το όριο των 100.000 ανθρώ­πων που θα το επι­σκε­φτούν, για να απο­λαύ­σουν τις εκδη­λώ­σεις και να συζητήσουν.

Ακό­μα, χαρα­κτή­ρι­σε το Φεστι­βάλ μια κόκ­κι­νη πολι­τεία που προ­σι­διά­ζει στον κόσμο που θέλουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ να φτιά­ξουν, τον σοσια­λι­σμό. Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στους 350 καλ­λι­τέ­χνες που θα συμ­με­τά­σχουν στις εκδη­λώ­σεις σε 5 σκη­νές η οποία έχει το δικό της αποτύπωμα.

Ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, σχο­λιά­ζο­ντας επί­σης τις δηλώ­σεις μελών της κυβέρ­νη­σης για «δύσκο­λο χει­μώ­να», τόνι­σε ότι το Φεστι­βάλ είναι πεδίο συνά­ντη­σης και προ­ε­τοι­μα­σί­ας νέων αγώ­νων, ενό­ψει για παρά­δειγ­μα της πανερ­γα­τι­κής απερ­γί­ας στις 9 Νοέμ­βρη και ξεκα­θά­ρι­σε ότι «δεν θα αφή­σου­με να παγώ­σει λαϊ­κό σπί­τι, σχο­λείο, πανεπιστήμιο».

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο