Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης επιβεβαιώθηκε ότι τα Τέμπη ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα (VIDEO)

Το ότι η υπό­θε­ση του εγκλή­μα­τος των Τεμπών είναι στην επι­και­ρό­τη­τα και συζη­τιέ­ται επί 4 μήνες οφεί­λε­ται στην ύπαρ­ξη της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής που πρό­τει­νε το ΚΚΕ, τόνι­σε ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος, μιλώ­ντας το πρωί της Πέμ­πτης στο «Mega».

Όπως σημεί­ω­σε, παρά τις προ­σπά­θειες συγκά­λυ­ψης από την πλειο­ψη­φία, με το να μην κλη­θούν μάρ­τυ­ρες, αλλά και με τις άγο­νες αντι­πα­ρα­θέ­σεις με τα άλλα κόμ­μα­τα, από την Εξε­τα­στι­κή βγή­καν σημα­ντι­κά συμπε­ρά­σμα­τα που φώτι­σαν τις αιτί­ες και τους υπεύ­θυ­νους και επι­βε­βαί­ω­σαν ότι τα Τέμπη ήταν προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα, για­τί δεν λει­τουρ­γεί κανέ­να σύστη­μα ασφαλείας.

Από το γεγο­νός αυτό, εξή­γη­σε ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, προ­κύ­πτουν ποι­νι­κές ευθύ­νες κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα για τους υπουρ­γούς Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών από το 2009 και μετά για­τί συγκε­κρι­μέ­να από τον νόμο Ρέπ­πα και μετά δια­σπώ­νται τελεί­ως οι εται­ρεί­ες μετα­ξύ τους και μειώ­νε­ται κατά 50% το προ­σω­πι­κό. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά επι­σή­μα­νε ότι υπάρ­χουν συμ­βά­σεις από το 2007 που δεν έχουν ακό­μα ολο­κλη­ρω­θεί. Ταυ­τό­χρο­να κάλε­σε τους «θια­σώ­τες» της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης να απα­ντή­σουν για­τί η ΕΕ επι­τρέ­πει να κινού­νται τρέ­να στο δίκτυο που δεν τηρούν τις προ­δια­γρα­φές ασφαλείας.

Ξεκα­θά­ρι­σε ότι τα ζητή­μα­τα ασφα­λεί­ας στον σιδη­ρό­δρο­μο είναι συνέ­πεια της πολι­τι­κής όλων των κυβερ­νή­σε­ων που ευθύ­νο­νται για δια­τά­ρα­ξη της ασφά­λειας των συγκοι­νω­νιών και έκθε­ση σε θανα­τη­φό­ρο κίν­δυ­νο. Ταυ­τό­χρο­να υπο­γράμ­μι­σε ότι έχουν ευθύ­νη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για το ότι δεν διώ­κε­ται σήμε­ρα ο Κ. Καρα­μαν­λής, για­τί δια­τή­ρη­σαν το νόμο περί ευθύ­νης υπουργών.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο