Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΚΚΕ καταψηφίζει τον νέο ταξικό προϋπολογισμό που θα εντείνει την επίθεση σε βάρος του λαού

«Είναι ταξι­κός ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός και ιδιαί­τε­ρα αντι­δρα­στι­κός και αντι­λαϊ­κός, πολύ περισ­σό­τε­ρο σε συν­θή­κες δημο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας και κατάρ­γη­σης της ρήτρας δια­φυ­γής» που «πρέ­πει να πετύ­χει τα ματω­μέ­να πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα», τόνι­σε ο ειση­γη­τής του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, όπου ξεκί­νη­σε η πεν­θή­με­ρη συζή­τη­ση του Κρα­τι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2024, ο οποί­ος φέρ­νει φορο­κα­ται­γί­δα στον λαό, ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα, περι­κο­πές σε κοι­νω­νι­κές δαπά­νες, ουσια­στι­κή καθή­λω­ση των μισθών.

Ανα­φέρ­θη­κε ειδι­κά στην αύξη­ση των έμμε­σων φόρων που προ­βλέ­πει ο νέος προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός, σημειώ­νο­ντας πως ο «δεί­κτης αντι­λαϊ­κό­τη­τας ενός φορο­λο­γι­κού συστή­μα­τος είναι το επί­πε­δο των έμμε­σων φόρων, για­τί είναι ο ίδιος φορο­λο­γι­κός συντε­λε­στής σε άνι­σα εισο­δή­μα­τα». 

Ο δεί­κτης της ανα­λο­γί­ας των έμμε­σων φόρων σε σχέ­ση με τους άμε­σους ξεπέ­ρα­σε το 60% τρεις φορές τα τελευ­ταία 30 χρό­νια: Το 1997 επί κυβέρ­νη­σης ΠΑΣΟΚ για να ξεκι­νή­σει η δια­δι­κα­σία της έντα­ξης στην ΟΝΕ, το 2017 επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ για την επί­τευ­ξη «δημο­σιο­νο­μι­κής εξυ­γί­αν­σης» και τώρα από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ για τα ματω­μέ­να κρα­τι­κά πλε­ο­νά­σμα­τα, όπως ανέφερε.

Επι­πλέ­ον, οι δαπά­νες παρα­μέ­νουν παγω­μέ­νες, καθώς η όποια αύξη­ση είναι κάτω από τον πλη­θω­ρι­σμό, άρα έχου­με μεί­ω­ση, πρό­σθε­σε.

Ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος υπο­γράμ­μι­σε πως είναι κάλ­πι­κη η αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα στην κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα, ιδιαί­τε­ρα αυτή της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, “Νέα Αρι­στε­ρά”) για δήθεν πιο δίκαιη δια­νο­μή της πίτας, σημειώ­νο­ντας πως η δήθεν «προ­στα­σία» για την οποία μιλά­νε «δεν είναι τίπο­τα άλλο παρά να γίνει με δια­φο­ρε­τι­κά μέσα ο σφα­για­σμός των ανα­γκών και των δικαιω­μά­των του λαού».

«Πρέ­πει να απο­δώ­σου­με το Όσκαρ κωμι­κού ρόλου στον κ. Κασ­σε­λά­κη όταν είπε ότι το κεφά­λαιο απο­τε­λεί παρά­γο­ντα αντι­με­τώ­πι­σης των ανι­σο­τή­των. Μάλ­λον θα πρέ­πει να τον προ­τεί­νει ο ΣΥΡΙΖΑ για το νέο Νόμπελ Οικο­νο­μί­ας για το 2014», σημεί­ω­σε, ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας ότι συγκρού­ο­νται δύο στρα­τη­γι­κές: Αυτή που υπη­ρε­τεί τις ανά­γκες του κεφα­λαί­ου και αυτή της εργα­τι­κής τάξης και των άλλων λαϊ­κών στρω­μά­των που έχουν συμ­φέ­ρον να συγκρου­στούν με τη στρα­τη­γι­κή του κεφαλαίου.

Υπο­γράμ­μι­σε πως η κυβέρ­νη­ση καλ­λιερ­γεί μια επί­πλα­στη ευφο­ρία για δήθεν καλύ­τε­ρες μέρες, όμως αυτές δεν ήρθαν ούτε τα προη­γού­με­να χρό­νια που υπήρ­χαν υψη­λό­τε­ροι ρυθ­μοί ανά­πτυ­ξης. Όπως εξή­γη­σε, το ευνοϊ­κό επεν­δυ­τι­κό περι­βάλ­λον, στο οποίο βασί­ζει η κυβέρ­νη­ση αυτό το κλί­μα ευφο­ρί­ας, προ­ϋ­πο­θέ­τει την επι­δεί­νω­ση της θέσης των εργα­ζο­μέ­νων. Έφε­ρε ως παρά­δειγ­μα τον τελευ­ταίο αντερ­γα­τι­κό νόμο-έκτρω­μα που γυρί­ζει αιώ­νες πίσω την εργα­τι­κή τάξη.

Η εκτί­μη­ση αυτή του ΚΚΕ επι­βε­βαιώ­νε­ται από το γεγο­νός πως μετά από τρία χρό­νια συνε­χούς ανά­πτυ­ξης του ΑΕΠ, η εργα­τι­κή — λαϊ­κή οικο­γέ­νεια συνε­χί­ζει να δέχε­ται συνε­χή πλήγ­μα­τα, με πλέ­ον χαρα­κτη­ρι­στι­κό αυτό της ακρί­βειας που έχει ως βασι­κή αιτία το καπι­τα­λι­στι­κό κέρδος.

Ανέ­φε­ρε πως η ακρί­βεια οφεί­λε­ται στη μονο­πώ­λη­ση της καπι­τα­λι­στι­κής αγο­ράς, στις στρα­τη­γι­κές επι­λο­γές της ΕΕ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των αγο­ρών και την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», στο «μοντέ­λο» της «εξω­στρέ­φειας» που εκτο­ξεύ­ει τις τιμές των ακι­νή­των και των προ­ϊ­ό­ντων στις του­ρι­στι­κές περιο­χές, στο επε­κτα­τι­κό μείγ­μα δια­χεί­ρι­σης, στον εμπο­ρι­κό πόλε­μο ανά­με­σα σε ΗΠΑ και Κίνα και στους έμμε­σους φόρους που όλες οι κυβερ­νή­σεις εφάρ­μο­σαν, σε συν­δυα­σμό με τους καθη­λω­μέ­νους μισθούς.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το ΚΚΕ κατα­ψη­φί­ζει τον Κρα­τι­κό Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2024, ο οποί­ος ‑όπως και οι προη­γού­με­νοι- απο­τε­λεί εργα­λείο ανα­δια­νο­μής σε βάρος των πολ­λών και υπέρ των λίγων, ξεκα­θά­ρι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο