Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Ανεξέλεγκτη δράση συμμοριών με ευθύνη κυβερνήσεων και ιδιοκτητών εταιρειών στον Αθλητισμό

Τι ευθύ­νες κυβερ­νή­σε­ων και ιδιο­κτη­τών εται­ρειών στον αθλη­τι­σμό για την ανε­ξέ­λεγ­κτη δρά­ση συμ­μο­ριών, επι­σή­μα­νε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ανα­φε­ρό­με­νος στα επει­σό­δια με τραυ­μα­τι­σμό αστυ­νο­μι­κού σε αγώ­να βόλεϊ.

Ρέντη: Αστυ­νο­μι­κός τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά σε επει­σό­δια στο κλει­στό «Μ. Μερκούρη»

Μιλώ­ντας το πρωί της Παρα­σκευ­ής στο «Open», ο Νίκος Σοφια­νός σημεί­ω­σε ότι είναι δεδο­μέ­νη η κυβερ­νη­τι­κή ευθύ­νη, όπως και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, για τη δρά­ση των συμ­μο­ριών και για το γεγο­νός ότι δεν αγγί­ζε­ται η σχέ­ση τους με ιδιο­κτή­τες εται­ρειών στον αθλη­τι­σμό που επεν­δύ­ουν σε χρή­μα και πολι­τι­κή ισχύ.

Εξέ­φρα­σε τις ευχές του ΚΚΕ στον τραυ­μα­τία και ανέ­φε­ρε ότι θα πρέ­πει να φωτι­στούν καλύ­τε­ρα τα γεγονότα.

Επαγρύπνηση για τα Ελληνοτουρκικά, 
στόχος είναι η συνεκμετάλλευση

Για τα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά υπο­γράμ­μι­σε ότι οι εξε­λί­ξεις απαι­τούν επα­γρύ­πνη­ση και τόνι­σε πως η επα­νεκ­κί­νη­ση των σχέ­σε­ων γίνε­ται πάνω στο επι­κίν­δυ­νο πλαί­σιο των ΝΑΤΟι­κών σχε­δια­σμών στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και γίνε­ται για το σύνο­λο των δια­φο­ρών όπως τις παρου­σί­α­σε ο Ερντο­γάν σε πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξή του.

Στό­χος είναι η συνεκ­με­τάλ­λευ­ση και η συν­δια­χεί­ρι­ση και αυτό τον στό­χο δεν τον κρύ­βουν οι σύμ­μα­χοί τους, σημεί­ω­σε και επι­σή­μα­νε την προ­σο­χή στο ότι ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός μίλη­σε για μία δια­φο­ρά που θα πάει στη Χάγη και άρα οι άλλες διά­φο­ρες μπο­ρούν να συζη­τη­θούν στον διάλογο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο