Νικόλαος Γύζης

  Νικό­λα­ος Γύζης, Ελλη­νας ζωγρά­φος, που ανή­κε στη λεγό­με­νη «Σχο­λή του Μονά­χου». Γεν­νή­θη­κε 1 Μάρ­τη 1842 και πέθα­νε στις 4 Γενά­ρη 1901. Από τους γνω­στό­τε­ρους πίνα­κές του αυτός με τίτλο «Ελλη­νι­κό Σχο­λείο εν και­ρώ δου­λεί­ας», ο οποί­ος παρι­στά­νει έναν καλό­γε­ρο να διδά­σκει παι­διά. Ο πίνα­κας μαζί με ένα ποί­η­μα του Πολέ­μη εμπνευ­σμέ­νο από αυτόν, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Νικό­λα­ος Γύζης.