Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νικόλαος Παλαμίδας «Το κορίτσι της φωτογραφίας»

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Νικό­λα­ος Παλαμίδας

Το κορίτσι της φωτογραφίας  

Ένα δαχτυ­λί­δι και μια φωτο­γρα­φία, είναι η αρχή μιας ιστο­ρί­ας με πολ­λές εκπλή­ξεις και ανατροπές

 Περίληψη

Όταν ξύπνη­σε, μετά από ένα βρά­δυ από το οποίο ελά­χι­στα θυμό­ταν, η Άννα βρή­κε ένα εκτυ­φλω­τι­κά όμορ­φο και πανά­κρι­βο δαχτυ­λί­δι στην τσά­ντα της. Αυτό το δαχτυ­λί­δι και μια φωτο­γρα­φία της με έναν άγνω­στο άντρα, είναι η αρχή μιας ιστο­ρί­ας με πολ­λές εκπλή­ξεις και ανατροπές.

Ποιος και για­τί έβα­λε το δαχτυ­λί­δι στην τσά­ντα της; Ποιος είναι ο άντρας της φωτο­γρα­φί­ας; Η ανα­ζή­τη­ση απα­ντή­σε­ων ανα­τρέ­πει τα δεδο­μέ­να της μέχρι τότε ζωής της Άννας. Την οδη­γεί σ’ έναν άλλο κόσμο. Γίνε­ται η αιτία να έρθουν στην επι­φά­νεια με τρα­γι­κό τρό­πο μυστι­κά και ψέμα­τα καλά κρυμμένα.

Μέχρι να βρει όλες τις απα­ντή­σεις η Άννα, ζωές χάνο­νται, έρω­τες γεννιούνται…

Στη νέα της ζωή, το δαχτυ­λί­δι που τόσες όμορ­φες αλλα­γές έφε­ρε, ήταν πλέ­ον περιττό…

Σχόλιο αναγνώστριας σε βιβλιοφιλικό site

Αγα­πη­τοί μου ανα­γνώ­στες μπο­ρώ να σας πω ότι πρέ­πει να το δια­βά­σε­τε. Προ­σω­πι­κά εμέ­να μου άρε­σε πολύ. Είχε πλο­κή, επα­φή με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, πολύ ζωντα­νά γεγο­νό­τα, έντο­νοι χαρα­κτή­ρες, κάποιοι απ;o αυτούς ανα­τρε­πτι­κοί αλλά όλοι ενδια­φέ­ρο­ντες. Γρή­γο­ρο, θες να το δια­βά­σεις σε μια μέρα. Πολύ απλή και λιτή γρα­φή. Νομί­ζω ότι τα έχει όλα για να περά­σεις ευχά­ρι­στα δια­βά­ζο­ντάς το.

Βιογραφικό Νικόλαου Παλαμίδα

Ο Νίκος Παλα­μί­δας γεν­νή­θη­κε το 1979 στην Αθή­να και μεγά­λω­σε στον Ωρω­πό Αττι­κής όπου και ολο­κλή­ρω­σε την εκπαί­δευ­ση. Από­φοι­τος λογι­στι­κής, σπού­δα­σε μου­σι­κή. Μιλά άπται­στα τέσ­σε­ρις γλώσ­σες. Αγα­πά τα ταξί­δια και η ιστο­ρία είναι το πάθος του.

Ζει και εργά­ζε­ται στην Αγγλία. Η αγά­πη του για τη λογο­τε­χνία ξεκι­νά από τα παι­δι­κά του χρό­νια, όταν και η μητέ­ρα του του γνώ­ρι­σε το έργο Ελλή­νων λογοτεχνών.

Από τις εκδό­σεις Ατέ­χνως κυκλο­φο­ρεί και το διή­γη­μα του με τίτλο «Ξεκα­θά­ρι­σμα λογα­ρια­σμών στο Αιγαίο»

Λεπτομέρειες έκδοσης

Εκδό­της: Εκδό­σεις Ατέχνως
Χρο­νο­λο­γία έκδο­σης: Μάρ­τιος 2022
Συγ­γρα­φέ­ας: Νικό­λα­ος Παλαμίδας
Σελι­δο­ποί­η­ση: Πέτρος Φιλιππίδης
Αριθ­μός σελί­δων: 118
Δια­στά­σεις: 14Χ21
ISBN:  : 978–618-5685–00‑3
Τιμή 13,25 (συμπε­ρι­λαμ­βά­νει ΦΠΑ)

Νικό­λα­ος Παλα­μί­δας: Το κορί­τσι της φωτογραφίας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο