Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νικόλας Άσιμος: «Εκείνοι που με στηρίξανε κατά καιρούς ήτανε οι ΚΝίτες…» – Αφιέρωμα στους “ποιητές των δρόμων” στο 49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Την Παρα­σκευή 22/9 η Φοι­τη­τι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ στην Αθή­να θα γεμί­σει με τρα­γού­δια του Παύ­λου Σιδη­ρό­που­λου, του Νικό­λα Άσι­μου και της Κατε­ρί­νας Γώγου

Ανά­με­σα στα σημα­ντι­κά αφιε­ρώ­μα­τα που φιλο­ξε­νεί και φέτος το 49ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στην Αθή­να είναι και αυτό στους τρεις «ποι­η­τές των δρό­μων», όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά τιτλο­φο­ρεί­ται το αφιέ­ρω­μα στους Παύ­λο Σιδη­ρό­που­λο, Νικό­λα Ασι­μο και Κατε­ρί­να Γώγου, που θα παρου­σια­στεί την Παρα­σκευή 22/9 στη Σκη­νή Φοι­τη­τών και Νέων Εργα­ζο­μέ­νων. Το αφιέ­ρω­μα επι­με­λεί­ται ο Στέ­λιος Μαγα­λιός και συμ­με­τέ­χουν (με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά) οι: Παρα­σκευάς Θεο­δω­ρά­κης, Στέ­λιος Μαγα­λιός, Μάρω Μαρ­κέλ­λου, Δημή­τρης Μητσο­τά­κης Ενδε­λέ­χεια»), Στέ­λιος Σαλ­βα­δόρ Μωρά στη Φωτιά»), Εύα Τσά­χρα, Θανά­σης Χου­λια­ράς κ.ά.

Ο Σιδη­ρό­που­λος, ο Ασι­μος και η Γώγου δεν συνερ­γά­στη­καν ποτέ επαγ­γελ­μα­τι­κά. Ο Ανδρέ­ας Ταρ­να­νάς ισχυ­ρί­στη­κε ότι «συνα­ντή­θη­καν» στο τρα­γού­δι «Ράγκα-Παρά­γκα», σε μια κατά­λη­ψη των Εξαρ­χεί­ων, αλλά δέχτη­κε έντο­νες αμφι­σβη­τή­σεις γι’ αυτό. Ισως η φιλο­λο­γία που τους συνέ­δε­σε να ξεκί­νη­σε από την πρό­τα­ση της Κατε­ρί­νας Γώγου: «Ελεύ­θε­ρος σκο­πευ­τής ήταν ο Ασι­μος. Τον δολο­φό­νη­σαν. Τον Παύ­λο Σιδη­ρό­που­λο, το ίδιο. Η μόνη επι­ζή­σα­σα, εγώ». Δεν τους δολο­φό­νη­σαν όμως. Ούτε αυτο­κτό­νη­σαν κι οι τρεις, όπως ισχυ­ρί­ζο­νται κάποιοι.

Κοι­νό τους στοι­χείο ήταν η βαθιά ευαι­σθη­σία του χαρα­κτή­ρα τους, που είχε ευθεία αντα­νά­κλα­ση και στο έργο τους. Η σαπί­λα του συστή­μα­τος τους οδη­γού­σε να εκφρά­ζουν την απο­στρο­φή τους γι’ αυτό, όμως ο μονα­χι­κός δρό­μος που διά­λε­ξαν να το αντι­πα­λέ­ψουν, τους οδή­γη­σε σε αδιέ­ξο­δα. Είχαν μια δύσκο­λη ζωή κι έφυ­γαν όλοι νωρίς, με μια πίκρα

… Ηταν «παι­διά» της κρί­σης ενός συστή­μα­τος που τους έβγα­λε στο περιθώριο.

Καθένας τους όμως ήταν κάτι ξεχωριστό…

Ο Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος έμελ­λε να γίνει ο «πρί­γκι­πας» της ελλη­νι­κής ροκ, να γρά­ψει ιστο­ρία ως πρω­το­πό­ρος στο είδος, να ανοί­ξει πραγ­μα­τι­κά νέους δρό­μους στο ελλη­νι­κό τραγούδι.

Ο Παύ­λος γεν­νή­θη­κε το 1948 στην Αθή­να. Ο πατέ­ρας του ήταν αστός και δια­τη­ρού­σε μια βιο­τε­χνία, η μητέ­ρα του κατα­γό­ταν από τη δια­νο­ού­με­νη οικο­γέ­νεια των Αλε­ξί­ου της Κρή­της, ανι­ψιά της Ελλης Αλε­ξί­ου και της Γαλά­τειας Καζαν­τζά­κη και εγγο­νή του Ζορμπά.

Ο Παύ­λος πέρα­σε τα παι­δι­κά του χρό­νια στην Αθή­να, έμε­νε στα Πατή­σια και τελειώ­νο­ντας το σχο­λείο πέρα­σε στο Μαθη­μα­τι­κό της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Και κάπου εκεί ξεκι­νά­ει η πορεία του στα μου­σι­κά πράγ­μα­τα, όταν με τον Παντε­λή Δελη­γιαν­νί­δη φτιά­χνει το συγκρό­τη­μα «Δάμων και Φιντίας».

«Και κοι­μού­νται και ξυπνάνε
μας χτυ­πά­νε όπου βρουν
μηχα­νές που περπατάνε
που δεν ξέρουν να ζουν»…

Τη δεκα­ε­τία του ’70 γυρ­νά­ει στην Αθή­να, παίρ­νει μαθή­μα­τα μου­σι­κής και από το ’74 συνερ­γά­ζε­ται με τον Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λο, τρα­γου­δώ­ντας στον «Θεσ­σα­λι­κό κύκλο» κ.ά. και σε ζωντα­νές εμφα­νί­σεις. Παράλ­λη­λα, γρά­φει στί­χους. Τον δρό­μο της ροκ, που τον είχε μέσα του, ξεκι­νά να τον ακο­λου­θεί απα­ρέ­γκλι­τα από το ’77, που φτιά­χνει το συγκρό­τη­μα «Σπυ­ρι­δού­λα». Κι εκεί έρχο­νται οι πρώ­τες μεγά­λες και δια­χρο­νι­κές επι­τυ­χί­ες «Ο Μπά­μπης ο φλου», «Η ώρα του stuff», «Εν κατα­κλεί­δι», «Στην Κ.».

«Πες μας τι θα γίνει αν κάπο­τε αγγί­ξεις το κορ­μί σου
και το ‘βρεις τσα­κι­σμέ­νο απ’ τις πληγές
και γύρω σου κού­κλες χλω­μές ανί­κα­νες να ακού­σουν τη φωνή σου
κι οι αλή­θειες σου να σέρ­νο­νται στο πάτω­μα γυμνές».

Ακο­λού­θη­σε μία περί­ο­δος συμ­με­το­χής του σε βρα­χύ­βια ροκ συγκρο­τή­μα­τα, με επι­τυ­χη­μέ­νες live εμφα­νί­σεις, ενώ το 1979 πρω­τα­γω­νί­στη­σε στην ται­νία του Ανδρέα Θωμο­πού­λου «Ο ασυμβίβαστος».

Το 1982 έφτια­ξε το συγκρό­τη­μα «Απρο­σάρ­μο­στοι». Ήδη όμως είναι χρή­στης ηρω­ί­νης και από τους πρώ­τους που το παρα­δέ­χτη­καν δημόσια…

«Του εγώ μου φίλε τα όσα στεγανά
δια­λύ­θη­καν σε κάποια μαύ­ρη φλέβα»…

Το 1984 οι «Απρο­σάρ­μο­στοι» κυκλο­φο­ρούν τον δίσκο «Zorba the Freak», που περιέ­χει κι άλλα δημο­φι­λή τρα­γού­δια που έγρα­ψε και ερμή­νευ­σε ο Παύ­λος, όπως τα: «R’N’R στο κρε­βά­τι», «Αντε και καλή τύχη μάγκες» κ.ά. Το τελευ­ταίο εν ζωή άλμπουμ του «Χωρίς Μακι­γιάζ» κυκλο­φό­ρη­σε το 1989.

«Τη ζωή σου στην πασά­ρα­νε, αυτή ‘ναι κι αν σ’ αρέσει
Τυχαίο σπέρ­μα αισθά­νε­σαι, απρό­σω­που γονιού
Γυναί­κα μοιά­ζει ο θάνα­τος που σ’ έχει προκαλέσει
κι έτσι τον κυνη­γάς παντού».

Στις 6 Δεκέμβρη του 1990 πεθαίνει στα 41 του χρόνια από υπερβολική δόση ηρωίνης και γίνεται μύθος.

Ο ίδιος θεω­ρού­σε τον εαυ­τό του περισ­σό­τε­ρο στι­χουρ­γό παρά μου­σι­κό, κι όμως ήταν τρα­γου­δο­ποιός από τους κορυ­φαί­ους της ροκ, με γνώ­ση και αγά­πη για το ρεμπέ­τι­κο, την παρα­δο­σια­κή και κλα­σι­κή μου­σι­κή. Ταυ­τό­χρο­να άνθρω­πος με βαθιά καλ­λιέρ­γεια και βαθιά ανθρω­πι­στής. Έγρα­φε συνε­χώς ποι­ή­μα­τα, ημι­τε­λή θεα­τρι­κά έργα καθώς και κεί­με­να με πολι­τι­κές και φιλο­σο­φι­κές απόψεις.
Το 2018 η αδερ­φή του Μελί­να κυκλο­φό­ρη­σε βιβλίο με ανέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τά του, με τίτλο «Εχω μια θλί­ψη για τα μακρι­νά αρι­στουρ­γή­μα­τα», όπου μετα­ξύ άλλων γρά­φει για το ΚΚΕ:

«Σαν φύλ­λο λίπασμα,
όπου σαν νέο λου­λού­δι πάνω του
πάλι θα βλα­στή­σει η αγά­πη μας.

Έτσι κινείται η Ιστορία του ΚΚΕ
ψάχνοντας χώμα να ακουμπήσει το κορμί της.

Σαν φύλ­λο λίπασμα
για κάποιο νέο λουλούδι
κάποιου και­νού­ριου αγώνα,
να στρα­φεί στον ήλιο η ματιά».

Ο Νικό­λας Ασι­μος γεν­νή­θη­κε το 1949 στην Κοζά­νη και το πραγ­μα­τι­κό του επώ­νυ­μο ήταν Αση­μό­που­λος. Εγρα­φε στι­χά­κια από το Λύκειο ακό­μα και ήταν ατί­θα­σο παι­δί. Πήγε για σπου­δές στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1967. Τα χρό­νια της φοι­τη­τι­κής του ζωής ασχο­λή­θη­κε ενερ­γά με το θέα­τρο, ενώ παράλ­λη­λα έγρα­φε τρα­γού­δια και τρα­γου­δού­σε σε μπουάτ.

Το 1973 κατε­βαί­νει στην Αθή­να, συνε­χί­ζει να ασχο­λεί­ται με το θέα­τρο και τελειώ­νει μια ιδιω­τι­κή σχο­λή Δρα­μα­τι­κής Τέχνης. Τότε στην ταυ­τό­τη­τά του δια­μορ­φώ­νει το επώ­νυ­μο Άσι­μος και παράλ­λη­λα είναι απ’ τους πρώ­τους που κατα­φέρ­νει να γρά­ψει ότι είναι άθρησκος.

Γίνε­ται ένας κατε­ξο­χήν καλ­λι­τέ­χνης του δρό­μου. Είναι από τους πρώ­τους που μπο­ρούν να κατα­γρα­φούν στο είδος που σήμε­ρα ονο­μά­ζου­με τρα­γου­δο­ποιός, δηλα­δή γρά­φει εξο­λο­κλή­ρου τα τρα­γού­δια του, στί­χους και μου­σι­κή. Κατα­τάσ­σε­ται στο ροκ, ωστό­σο έχει έντο­νες επιρ­ρο­ές απ’ το ρεμπέ­τι­κο και την παρα­δο­σια­κή μου­σι­κή. Γρά­φει τρα­γού­δια τα οποία δεν δισκο­γρα­φεί επί­ση­μα, αλλά τα γρά­φει μόνος του σε κασέ­τες τις οποί­ες που­λά­ει κατά κύριο λόγο στα Εξάρ­χεια, όπου μένει, και σε άλλες περιο­χές του κέντρου.

Το 1976 απέ­κτη­σε μία κόρη από τη σχέ­ση του με την Λίλιαν Χαρι­τά­κη. Για το νανού­ρι­σμα της κόρης του είχε γρά­ψει το υπέ­ρο­χο «Παπά­κι»:

«Ισως να ξανάρ­θεις όταν θα έχω πια
όταν, θα έχω πια χαθεί
κι ή θα μ’ έχουν θάψει ή θα έχω μα
ή θα έχω μαραθεί

Και ας μη σου καί­γε­ται καρφί
Και ας συνή­θι­σες και ας συνή­θι­σες και εσύ».

Ο Ν. Ασι­μος πάλευε με τους δαί­μο­νές του «απο­κομ­μέ­νος απ’ όλους κι απ’ όλα, σε μαγε­μέ­νη τρο­χιά». Ηταν σίγου­ρα αντι­συμ­βα­τι­κός χαρα­κτή­ρας, που δεν μπο­ρού­σε να κολ­λή­σει που­θε­νά. Σε μια συνέ­ντευ­ξή του είχε δηλώ­σει ότι: «Οταν πήγαι­να σε επαρ­χια­κές πόλεις εκεί­νοι που με στη­ρί­ξα­νε κατά και­ρούς ήτα­νε οι ΚΝί­τες, και ας φαί­νε­ται παρά­λο­γο για ορι­σμέ­νους εδώ ξέμπαρ­κους αναρ­χι­κούς».

Η πρώ­τη του συμ­με­το­χή στη δισκο­γρα­φία ήταν το 1974 με το single «Ρωμιός-Μηχα­νι­σμός» και ο μόνος δίσκος που έβγα­λε εν ζωή ήταν το 1982 «Ο Ξαναπές».

«Με πεί­σα­νε να γίνω ρεβιζιονιστής
και να γυρί­σω δίσκο
θα ‘ρθει όμως και­ρός που κι εσύ θε να πειστείς
πως έτσι δεν τη βρίσκω».

Τα σημά­δια του κλο­νι­σμού στο νευ­ρι­κό του σύστη­μα είχαν φανεί από νωρίς και νοση­λεύ­τη­κε για μικρό διά­στη­μα σε ψυχια­τρεία. Ανα­ζη­τού­σε τους κρο­καν­θρώ­πους, όπως είχε πει και στο βιβλίο του, που κυκλο­φό­ρη­σε μετά τον θάνα­τό του.

«Μας εκτε­λού­νε με σφαί­ρες ντουμ ντουμ
σφαί­ρες ντουμ ντουμ, σφαί­ρες ντουμ ντουμ
κι εμείς ξεπου­λιώ­μα­στε στο γιουσουρούμ
Ταρα­τα­τα­τζούμ για ένα κουστούμ».

Το 1987 κατη­γο­ρή­θη­κε για βια­σμό και έναν χρό­νο μετά αυτο­κτό­νη­σε στο κατά­λυ­μά του στην Καλλιδρομίου.

«Και θα σου φτιά­χνω τραγουδάκια
Με τα πιο όμορ­φα στιχάκια

Στο ρεφρέν
Για τον χαμέ­νο μου αγώνα
Που τ’ αστε­ρά­κια μεί­ναν μόνα να τον κλαιν».

Η Κατε­ρί­να Γώγου ήταν ποι­ή­τρια, όμως δεν ξεκί­νη­σε από κει. Γεν­νή­θη­κε το 1940 και από πέντε χρο­νών έπαι­ζε στο θέα­τρο σε θιά­σους ως παι­δί — θαύ­μα, αργό­τε­ρα έκα­νε σπου­δές στη σχο­λή του Τάκη Μου­ζε­νί­δη και έπαι­ξε το ατί­θα­σο κορί­τσι σε ται­νί­ες του κλα­σι­κού ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου του ’50 και του ’60.

Το 1967 παντρεύ­ε­ται τον σκη­νο­θέ­τη Παύ­λο Τάσιο και κάνει μια κόρη, την Μυρ­τώ. Κάνει με τον άντρα της αξιό­λο­γες ται­νί­ες, αλλά φυτο­ζω­ούν. Το 1978 εκδί­δει την ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή «Τρία κλικ αρι­στε­ρά», που κάνει εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία και δικαί­ως. Από εκεί και πέρα βρί­σκει τον δρό­μο της στην ποί­η­ση. Η επό­με­νη συλ­λο­γή της είναι το «Ιδιώ­νυ­μο» το 1980, το «Ξύλι­νο παλ­τό» το 1982 κ.ά. Το 1980 κάνει θραύ­ση με την ται­νία «Παραγ­γε­λιά», σε σκη­νο­θε­σία του άντρα της Παύ­λου Τάσιου, που ανα­φέ­ρε­ται στα γεγο­νό­τα με τον Νίκο Κοεμ­τζή και είναι διαν­θι­σμέ­νη με ποι­ή­μα­τά της που απαγ­γέ­λει η ίδια παίζοντας.

«Γι’ αυτό σου λέω.
Την άλλη φορά που θα μας ρίξουνε
να μην την κοπα­νή­σου­με. Να ζυγιαστούμε.

Μην ξεπουλήσουμε φτηνά το τομάρι μας ρε».

Η ποί­η­σή της είναι βαθιά και μιλά­ει στο «σήμε­ρα». Ζει στα Εξάρ­χεια και κάνει την απο­γο­ή­τευ­σή της τρα­γού­δι. Μπλέ­κε­ται με αναρ­χο­αυ­τό­νο­μες ομά­δες και βγά­ζει αφί­σα που γίνε­ται (με τα σημε­ρι­νά δεδο­μέ­να) viral, με σύν­θη­μα «Οι μπά­τσοι που­λά­νε την ηρω­ί­νη». Προ­σπα­θεί να σώσει την κόρη της που έχει μπλέ­ξει με τις ουσί­ες, αλλά μπλέ­κε­ται και η ίδια. Πεθαί­νει το 1993, από ένα κοκτέιλ χαπιών και αλκοόλ.

«Είμαι ελεύ­θε­ρη ελεύ­θε­ρη ελεύθερη
κι όταν έρθει καιρός
που θα κρέ­με­ται στο τσιγγέλι
το πετσί μου σαν τομάρι
απ’ τους κρα­τι­κούς εκδο­ρείς και τη λογοκρισία
η φαντα­σία μου θα τρέ­χει τρέ­χειτρέ­χει
είμαι φευ­γά­τη από τώρα τρέ­χειτρέ­χει τρέχει».

Η ποί­η­σή της εκτι­μή­θη­κε ακό­μα περισ­σό­τε­ρο μετά τον θάνα­τό της. Οι «Magic De Spell» μελο­ποί­η­σαν το «Εμέ­να οι φίλοι μου» και είχαν σημειώ­σει γι’ αυτό μιλώ­ντας στον «Ριζο­σπά­στη»: «Εδώ έχου­με μια ιδιαί­τε­ρη περί­πτω­ση, καθώς δεν είναι εύκο­λο να μελο­ποι­ή­σεις στί­χους της. Γρά­φει χωρίς περιο­ρι­σμούς, χωρίς μέτρα και ομοιο­κα­τα­λη­ξία, όμως με τρο­μα­κτι­κή δύνα­μη κι ευαι­σθη­σία, μιλώ­ντας για τους φίλους της, τα μαύ­ρα που­λιά και τις φίλες της, που είναι σύρ­μα­τα τεντω­μέ­να. Ηχο­γρα­φή­σα­με το κομ­μά­τι όταν κατα­λή­ξα­με πως με τη μου­σι­κή μας δεν προ­σβάλ­λου­με το έργο της. Είμα­στε ακό­μα συγκλο­νι­σμέ­νοι από την ενα­σχό­λη­σή μας με αυτό». Ακο­λού­θη­σαν κι άλλες μελο­ποι­ή­σεις έργων της, ενώ πάντα η ακα­τα­μά­χη­τη ποί­η­σή της είναι εδώ, να μας λέει:

«Εκεί­νο που φοβά­μαι πιο πολύ
είναι να μη γίνω “ποι­η­τής”.

Μην κλει­στώ στο δωμάτιο
να αγνα­ντεύω τη θάλασσα
κι απο­λη­σμο­νή­σω»…

Και να φωτί­ζει ότι:

«Θα την αλλάξουμε τη ζωή!
Παρ’ όλα αυτά Μαρία».

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Ξεκινούν τα μεγάλα φεστιβαλικά ραντεβού ανά την Ελλάδα

Εκδηλώσεις κορύφωσης σε όλες τις μεγάλες πόλεις

info Ατέχνως“Ε! –ρε μπαγάσα”…

Τον Ιανουά­ριο του 1976 σε μια βόλ­τα στα σκα­λο­πά­τια της Μνη­σι­κλέ­ους στην Πλά­κα, μια αυτο­σχέ­δια χει­ρο­ποί­η­τη ταμπέ­λα με τον τίτλο “Ζωντα­νό Καφε­νείο”, τρα­βού­σε την προ­σο­χή. Χει­ρό­γρα­φα ενη­με­ρω­τι­κά φυλ­λά­δια έγρα­φαν: “Μου­σι­κό Θέα­τρο Φτώ­χειας” ή “Μου.Θε.Φτω”.
Ήταν ένα μου­σι­κό – θεα­τρι­κό σχή­μα που είχε στο πρό­γραμ­μά του σκε­τσά­κια, τρα­γού­δια, χορο­γρα­φί­ες, κρι­τι­κά και επι­κρι­τι­κά σχό­λια. Μπή­κα μέσα στο κάπως υγρό και αρκε­τά σκο­τει­νό μαγα­ζί. Ενθου­σια­σμός τρα­γου­δι­στών, μου­σι­κών και ηθο­ποιών που συμ­με­τεί­χαν – όλα “καλώς καμωμένα”
Η προ­σπά­θεια αυτή είχε μια υπο­γρα­φή διά­ση­μη μέχρι και σήμε­ρα: Νικό­λας Άσιμος…
Αργό­τε­ρα, από το 1978 έως και το 1981, τα βήμα­τα του Άσι­μου τον έφερ­ναν στην οδό Ανα­ξα­γό­ρα εκεί που ήταν το τυπο­γρα­φείο των περιο­δι­κών “Ρομάν­τσο”, “Πάν­θε­ον”, “Βεντέ­τα”, εκεί τυπώ­νο­νταν και «Ριζο­σπά­στης» και την ησυ­χία έσπα­γε η γνώ­ρι­μη φωνή του Νικό­λα, προ­σπα­θώ­ντας “να αντέ­ξει” σε αυτό το εχθρι­κό –όπως αυτός, αναρ­χο­αυ­τό­νο­μα το έβλε­πε κλί­μα χωρίς εκπτώ­σεις στο καλ­λι­τε­χνι­κό έργο του.

“Παρών” ο ‑34 χρό­νια απών Νικό­λας Άσι­μος αυτός που ήθε­λε να είναι “πάντα χρή­σι­μος, ποτέ όμως χρη­σι­μο­ποι­ή­σι­μος”, που ακο­λού­θη­σε την “Οδό Ελλή­νων”, “εκεί­νων που ξέρου­νε τι κάνου­νε, που ξέρου­νε τι χάνου­νε, που ξέρουν να ονει­ρεύ­ο­νται”… “Πες μου ένα ψέμα ν’ αποκοιμηθώ”.

“Έχω και αγαλματάκια, χάρτινο πρωθυπουργό”

“Ε!… (ρε) μπαγάσα”…
Ο Νικό­λας Άσι­μος αυτο­κτό­νη­σε στις 17 Μαρ­τί­ου 1988, αφή­νο­ντας πίσω του τρα­γού­δια που ξεπερ­νούν τον όρο «αντι­συμ­βα­τι­κά», όπως συνη­θί­ζουν να λέγο­νται. Ήταν ένας ιδιαί­τε­ρος δημιουρ­γός, που κατά­φερ­νε μέσα από τη μου­σι­κή και τους στί­χους του να μιλή­σει για την δική του αλή­θεια και είχε πάντα έντο­νες κοι­νω­νι­κές και πολι­τι­κές αναφορές.
Οι δίσκοι «Το φανά­ρι του Διο­γέ­νη» και το «Γιου­σου­ρούμ – Στο φαλι­μέ­ντο του κόσμου» κυκλο­φό­ρη­σαν μετά το θάνα­το του.

Ο Νικό­λα­ος Αση­μό­που­λος – το πραγ­μα­τι­κό όνο­μα του Νικό­λα Άσι­μου (1949 – 1988)-  έζη­σε τα παι­δι­κά του χρό­νια στην Κοζά­νη, όπου ως έφη­βος  ασχο­λή­θη­κε με τον αθλη­τι­σμό (άλμα εις ύψος και ποδό­σφαι­ρο). Η συνέ­χεια ήταν δια­φο­ρε­τι­κή. Πήγε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, για σπου­δές στη Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή, ασχο­λή­θη­κε με το θέατρο.

Ο Άσι­μος γεν­νή­θη­κε, 20 Αυγού­στου 1949. Από μικρός έγρα­φε στι­χά­κια, αρκε­τά αργό­τε­ρα πήρε την πρώ­τη του κιθά­ρα και έγι­νε αυτο­δί­δα­κτος μου­σι­κός.  Μετά το 1973 έζη­σε στην Αθή­να, όπου με άλλους καλ­λι­τέ­χνες, έπαι­ζε μου­σι­κή σε συν­δυα­σμό με κεί­με­να, σκετς κ.α. («5η επο­χή», «11η εντο­λή», «Χνά­ρι», «Μου­σι­κό Θέα­τρο Φτώ­χειας», «Σού­σου­ρο»).

Ο Άσι­μος δια­κι­νού­σε μόνος του τις γνω­στές «παρά­νο­μες κασέ­τες» του στο κέντρο της Αθή­νας, συνέ­χι­ζε να παί­ζει μου­σι­κή με άλλα σχή­μα­τα, ενώ συμ­με­τεί­χε και σε εκδη­λώ­σεις, θέα­τρο του δρό­μου κ.α. Το 1977, με την κατη­γο­ρία πως «επη­ρε­ά­ζει αρνη­τι­κά το κοι­νω­νι­κό σύνο­λο», φυλα­κί­στη­κε μαζί με άλλους πέντε εκδό­τες συγ­γρα­φείς. Το 1982 κυκλο­φο­ρεί ο πρώ­τος του δίσκος με τίτλο «Ξανα­πές τον» (συμ­με­τεί­χε η Χαρού­λα Αλε­ξί­ου και ο Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου). Ένα χρό­νο πριν έγρα­ψε το βιβλίο με τίτλο «Ανα­ζη­τώ­ντας Κροκανθρώπους».

Τα επό­με­να χρό­νια έζη­σε στα Εξάρ­χεια και, σε μια περι­πε­τειώ­δη πορεία, έγρα­φε τρα­γού­δια, έπαι­ζε στο δρό­μο, που­λού­σε τις κασέ­τες του, αλλά και βιβλία, παι­χνί­δια, παλιές κάρ­τες κ.α.

Ρωμιός — Μηχανισμός, single

Το 45άρι Ρωμιός- Μηχα­νι­σμός είναι η πρώ­τη επί­ση­μη ηχο­γρά­φη­ση και κυκλο­φο­ρία του Νικό­λα Άσι­μου. Περιέ­χει 2 τρα­γού­δια, των οποί­ων οι στί­χοι είχαν αλλα­χθεί λόγω λογο­κρι­σί­ας από τη δισκο­γρα­φι­κή εται­ρία. Τα τρα­γού­δια εμφα­νί­ζο­νται επί­σης στην παρά­νο­μη κασέ­τα Νο.000001. Η ηχο­γρά­φη­ση έγι­νε στα στού­ντιο της Λύρα-Zodiac τον Μάιο του 1975 σε ενορ­χή­στρω­ση και διεύ­θυν­ση ορχή­στρας του Γιώρ­γου Στε­φα­νά­κη. Λογο­κρί­θη­κε τον Αύγου­στο του ίδιου χρόνου.

“Παρά­νο­μη κασέ­τα” [Π|Κ] Νο.000001:
“Με το βαρέ­λι που για να βγει το σπάει”

Κυκλο­φό­ρη­σε τον Σεπτέμ­βριο του 1978 και ήταν η πρώ­τη κασέ­τα του είδους που κυκλο­φό­ρη­σε ο Νικό­λας Άσι­μος. Περιέ­χει τα τραγούδια:

 • ΠΛΕΥΡΑ Α’
 1. Μηχα­νι­σμός
 2. Ρωμιός
 3. Παπάς
 4. Τιρά­ντες
 5. Σιόρ ιδιο­κτή­της
 6. Βαρέ­λι, πιά­στη­κα σκοι­νί κορδόνι
 7. Θα το δεί­ξει κι ο καιρός
 • ΠΛΕΥΡΑ Β’
 1. Δεν πα να μας χτυπάν
 2. Θανά­σαι­να
 3. Έλα κου­τέ
 4. Καλέ στρα­τιώ­τη
 5. Σαν θα με καλέ­σει η πατρίδα
 6. Μην καρ­τε­ρά­τε
 7. Παρά­τα τα

Όλα τα τρα­γού­δια είναι σε στί­χους και μου­σι­κή Νικό­λα Άσι­μου πλην του “Έλα κου­τέ” που είναι σε στί­χους Αργύ­ρη Μαρνέρου.

[Π|Κ] No.000002: “Είμαι παλιάνθρωπος”

Το πρώ­το μέρος της “Τρι­πλής Κασέ­τας μπε­λά με χωρίς ταμπέ­λα” κυκλο­φό­ρη­σε το φθι­νό­πω­ρο του 1979. Περιέ­χει τα τραγούδια:

 • ΠΛΕΥΡΑ Α’
 1. Ουλα­λούμ
 2. Σαν στα παραμύθια
 3. Σχι­ζο­φρε­νο­βλα­βί­ω­ση
 4. Η γαλα­νό­λευ­κος (Μάρ­της ’78 Κρήτη)
 • ΠΛΕΥΡΑ Β’
 1. Είμα­στε τρομοκράτες
 2. Κουρ­δί­στε χαμάλη
 3. Να μην αρχί­σεις να ξεφτάς
 4. Γιου­σου­ρούμ

Όλα τα τρα­γού­δια είναι σε στί­χους και μου­σι­κή Νικό­λα Άσι­μου πλην του τρα­γου­διού “Ουλα­λούμ”, που είναι ποί­η­μα του Γιάν­νη Σκαρίμπα.

[Π|Κ] No.000003: “Για­τί φοράς κλουβί”

Το δεύ­τε­ρο μέρος της “Τρι­πλής Κασέ­τας μπε­λά με χωρίς ταμπέ­λα” κυκλο­φό­ρη­σε το φθι­νό­πω­ρο του 1979. Περιέ­χει τα τραγούδια:

 • ΠΛΕΥΡΑ Α
 1. Της
 2. Με μπα­τα­ρία
 3. Μορο
 4. Μαρα­θω­νο­δρό­μος
 5. Ιδιαί­τε­ρος χαβάς

Όλα τα τρα­γού­δια είναι σε στί­χους και μου­σι­κή Νικό­λα Άσι­μου πλην του τρα­γου­διού “Μαρα­θω­νο­δρό­μος”, που είναι ποί­η­μα του Αργύ­ρη Μαρνέρου.

[Π|Κ] No.000004 “Klaste eleftheros”

Το τρί­το μέρος της “Τρι­πλής Κασέ­τας μπε­λά με χωρίς ταμπέ­λα” κυκλο­φό­ρη­σε το φθι­νό­πω­ρο του 1979. Περιέ­χει τα τραγούδια:

 • ΠΛΕΥΡΑ Α’
 1. Πανη­γύ­ρι
 2. Ματο­γυά­λια
 3. Την αντί­στα­ση βαρέθηκα
 4. Μου λες πως σε παραμελώ
 • ΠΛΕΥΡΑ Β’
 1. Που­τσό­μου­νο-Sonata Amanes-Μουνακόπουτσα
 2. Στων συντρό­φων μου τις μύτες
 3. Το φανά­ρι
 4. Παρά­τα τα

Όλα τα τρα­γού­δια είναι σε στί­χους και μου­σι­κή Νικό­λα Άσι­μου πλην του τρα­γου­διού “Μου λες πως σε παρα­με­λώ” που είναι σε μου­σι­κή Νίκου Δεληγιάννη.

Ο Ξαναπές

Ο “Ξανα­πές” ήταν ο πρώ­τος δίσκος του Νικό­λα Άσι­μου και ο μονα­δι­κός που κυκλο­φό­ρη­σε όσο ζού­σε (Νοέμ­βρης 1982 — ΜΙΝΟΣ).

 • ΠΛΕΥΡΑ Α’
 1. Άμα σε λέγαν Βάσω (Μαζί με το Νικό­λα, η Χάρις Αλεξίου)
 2. Πιά­στη­κα σκοι­νί κορ­δό­νι (Ερμη­νεύ­ει ο Βασί­λης Παπακωνσταντίνου)
 3. Βαρέ­θη­κα
 4. Σχι­ζο­φρε­νο­βλα­βί­ω­ση
 5. Της επα­νά­στα­σης (Μαζί με το Νικό­λα, ο Β. Παπακωνσταντίνου)
 • ΠΛΕΥΡΑ Β’
 1. Ένας απά­τσι στα pubs
 2. Κάνε μου μπα
 3. Το παπά­κι (Μαζί με το Νικό­λα, η Χάρις Αλεξίου)
 4. Θα το δεί­ξει ο καιρός
 5. Σει­σμός (Με τη συνο­δεία λαϊ­κών οργά­νων και φωνών)

Είναι ο πρώ­τος μεγά­λος δίσκος του Ν. Άσι­μου, χαρα­κτη­ρι­στι­κός των δια­θέ­σε­ων και των δυνα­το­τή­των του. Το ζήτη­μα των σχέ­σε­ων στο “Άμα σε λέγαν Βάσω”, ο σκε­πτι­κι­σμός του “Βαρέ­θη­κα”, ο αυτο­σαρ­κα­σμός στα “Πιά­στη­κα σκοι­νί κορ­δό­νι” και “Σχι­ζο­φρε­νο­βλα­βί­ω­ση”, τρα­γού­δια που προ­κά­λε­σαν αίσθη­ση και ακού­γο­νται ακό­μη. Συγκλο­νι­στι­κή στιγ­μή: “Το παπά­κι” που τρα­γου­δά η Χάρις Αλε­ξί­ου, παι­δι­κό νανού­ρι­σμα που έγρα­ψε ο Άσι­μος για την κόρη του, στο υπό­γειο της οδού Αρα­χώ­βης, σπου­δαί­οι στί­χοι και ερμη­νεία. Στο τελευ­ταίο τρα­γού­δι συνο­δεύ­ει η Αθη­ναϊ­κή Κομπα­νία δημιουρ­γώ­ντας ατμό­σφαι­ρα ρεμπέ­τι­κου ξεφαντώματος.

[Π|Κ] No.000005: “Ο Σάλιαγκας”

Το πρώ­το μέρος της “Τρι­πλής Κασέ­τας ” κυκλο­φό­ρη­σε το 1986. Περιέ­χει τα τραγούδια:

 • ΠΛΕΥΡΑ Α’
 1. Καυ­σα­ε­ριώ­δεις θυμιά­σεις (Η αρκούδα)
 2. Χανι μπα­νι
 3. Λάν­τζα γιόγκα
 4. Στην πιο σκλη­ρή σου φάμπρικα
 5. Δεν απο­καρ­διώ­θη­κα
 6. Ο σάλια­γκας
 7. Καμιά φορά
 • ΠΛΕΥΡΑ Β’
 1. Δεν μου ‘χει μεί­νει φωνή
 2. BLUES μπουζ
 3. Μου βγή­κες στο μπαλκόνι
 4. Παξι­μα­δά­κι
 5. Όλα τα ‘χαμε

Όλα τα τρα­γού­δια είναι σε στί­χους και μου­σι­κή δική του.

[Π|Κ] No.000006: “Η ζαβολιά”

Η Παρά­νο­μη κασέ­τα No.000006 είναι το δεύ­τε­ρο μέρος της “Τρι­πλής Κασέ­τας” που κυκλο­φό­ρη­σε ο Νικό­λας το 1986. Περιέ­χει τα τραγούδια:

 • ΠΛΕΥΡΑ A’
 1. Σταυ­ραϊ­τέ
 2. Τη φάτσα μου την έδειξαν
 3. Θα σου κλέ­ψω το σακκάκι
 4. Ο άτρι­χος πίθηκος
 5. Στο φαλη­μέ­ντο
 • ΠΛΕΥΡΑ Β’
 1. Τα αδιέ­ξο­δά σου
 2. Πινα­κω­τή
 3. Ο μπου­μπού­νας
 4. Η ζαβο­λιά
 5. Βεν­σε­ρέ­μος
 6. Όλοι δηλώ­νε­τε ιδιότητα

Όλα τα τρα­γού­δια είναι σε στί­χους και μου­σι­κή δική του.

[Π|Κ] No.000007: “Πάλι στην ξεφτίλα”

Το τρί­το μέρος της “Τρι­πλής Κασέ­τας” κυκλο­φό­ρη­σε το 1986. Περιέ­χει τα τραγούδια:

 • ΠΛΕΥΡΑ A’
 1. Είσαι παι­δί ωραίο
 2. Τα βλα­χα­δε­ρά
 3. Δωμά­τιο στο Άμστερνταμ
 4. Ούζα
 5. Τι να πει γυναίκα
 6. Πάλι στην ξεφτίλα
 • ΠΛΕΥΡΑ Β’
 1. Τρα­βε­στί
 2. Μάρα
 3. Σε ζελο­φάν
 4. Σα το Δευκαλίωνα
 5. Πως θες να πάμε μαζί

Όλα τα τρα­γού­δια είναι σε στί­χους και μου­σι­κή δική του.

[Π|Κ] No.000008: “στο φανά­ρι του Διογένη”

Η “Παρά­νο­μη κασέ­τα No.000008”, τελευ­ταία κασέ­τα που κυκλο­φό­ρη­σε  σε δικιά του παρα­γω­γή, τον Μάρ­τιο του 1987 και περιέ­χει τα τραγούδια:

 • ΠΛΕΥΡΑ Α’
 1. Μπα­γά­σας
 2. Πανη­γύ­ρι
 3. Ουλα­λούμ
 4. Λίνα
 5. Δεν θέλω καρ­διά μου να κλαις
 6. Τρο­μο­κρά­τες
 • ΠΛΕΥΡΑ Β’
 1. Πας φιρί-φιρί
 2. Ωϊμέ
 3. Εγώ με τις ιδέ­ες μου
 4. Μπα­τα­ρία
 5. Γιου­σου­ρούμ
 6. Πολε­μά­τε κοιμισμένα
 7. Το φανά­ρι του Διογένη

Όλα τα τρα­γού­δια είναι σε στί­χους και μου­σι­κή δική του πλην του τρα­γου­διού “Ουλα­λούμ”, που είναι ποί­η­μα του Γιάν­νη Σκα­ρί­μπα. Τρα­γου­δά και η Σωτη­ρία Λεονάρδου.

Το φανάρι του Διογένη

“Το Φανά­ρι του Διο­γέ­νη”, εκτός της λαϊ­κής ονο­μα­σί­ας του γνω­στού Αθη­ναϊ­κού μνη­μεί­ου του Λυσι­κρά­τη, είναι και ο τίτλος δίσκου του, που κυκλο­φό­ρη­σε το 1989, μετά το θάνα­τό του.

Τα τρα­γού­δια είχαν ηχο­γρα­φη­θεί στην Παρά­νο­μη κασέ­τα Νο.000008:

 • ΠΛΕΥΡΑ Α’
 1. Μπα­γά­σας
 2. Λίνα
 3. Εγώ με τις ιδέ­ες μου (Τρα­γου­δά­ει η Σωτη­ρία Λεονάρδου)
 4. Γιου­σου­ρούμ
 • ΠΛΕΥΡΑ Β’
 1. Δε θέλω καρ­διά μου να κλαις
 2. Το φανά­ρι του Διο­γέ­νη (Μαζί με το Νικό­λα, η Σωτη­ρία Λεονάρδου)
 3. Πας φιρί φιρί
 4. Ωϊμέ (Μαζί με το Νικό­λα, η Σωτη­ρία Λεονάρδου)
 5. Ουλα­λούμ (Ποί­η­ση Γιάν­νη Σκαρίμπα)

Συμ­με­τέ­χει η Σωτη­ρία Λεο­νάρ­δου. Όλα τα τρα­γού­δια είναι σε στί­χους και μου­σι­κή δική του  πλην του τρα­γου­διού “Ουλα­λούμ”

Στο φαλημέντο του κόσμου

Μετα­θα­νά­τια έκδο­ση τρα­γου­διών του Νικό­λα Άσι­μου, επι­λεγ­μέ­νων από τις παρά­νο­μές του κασέτες.

 • ΠΛΕΥΡΑ Α’
 1. Ο άτρι­χος πίθηκος
 2. Πας φιρί — φιρί
 3. Όλοι δηλώ­νε­τε ιδιότητα
 4. Το μπλουζ του κουδουνιστή
 5. Στο φαλη­μέ­ντο του κόσμου
 • ΠΛΕΥΡΑ Β’
 1. Γιου­σου­ρούμ
 2. Μάρα
 3. Μπα­τα­ρία
 4. Θα σου κλέ­ψω το σακάκι

Συμ­με­τέ­χει ο Βασί­λης Παπακωνσταντίνου.

Βιομηχανία του πεζοδρομίου

Βιο­μη­χα­νία του πεζο­δρο­μί­ου είναι ο τίτλος επι­λεγ­μέ­νων τρα­γου­διών του, που κυκλο­φό­ρη­σαν το 2002 σε μια προ­σπά­θεια να γίνει το έργο που άφη­σε στις παρά­νο­μες κασέ­τες του δια­θέ­σι­μο στο ευρύ κοινό.

Περιε­χό­με­να

 • CD 1
 1. Είσαι παι­δί ωραίο
 2. Τα βλα­χα­δε­ρά
 3. Δωμά­τιο στο Amsterdam
 4. Ούζα
 5. Τι πα’ να πει γυναίκα
 6. Πάλι στην ξεφτίλα
 7. Τρα­βε­στί
 8. Mάρα
 9. Σε ζελο­φάν
 • CD 2
 1. Η αρκού­δα
 2. Χάνι Μπά­νι
 3. Λάν­τζα Γιόγκα
 4. Στην πιο σκλη­ρή σου φάμπρικα
 5. Δεν απο­καρ­διώ­θη­κα
 6. Ο σάλια­γκας
 7. Καμιά φορά
 8. Δεν μου ‘χει μεί­νει φωνή
 9. To blues του κουδουνιστή
 10. Μου βγή­κες στο μπαλκόνι

Νικόλας Άσιμος: Μια παράσταση

Ζωντα­νή ηχο­γρά­φη­ση στο Rodeo Club (26/02/1986).
Κυκλο­φό­ρη­σε στις 7/3/2009 από τη ΛΥΡΑ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο