Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νιλ Αρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στη Σελήνη

Ο Αμε­ρι­κα­νός αστρο­ναύ­της Νιλ Αρμ­στρονγκ , ο πρώ­τος άνθρω­πος που πάτη­σε το πόδι του στη Σελή­νη, στις 20 Ιού­λη του 1969, πέθα­νε στις 25 Αυγού­στου 2012 σε ηλι­κία 82 ετών.

Γεν­νή­θη­κε στη Γουα­πα­κο­νί­τα του Οχάιο την 5η Αυγού­στου 1930. Από μικρός εξοι­κειώ­θη­κε με τα αερο­πλά­να, όταν σε ηλι­κία 6 ετών πρω­το­πέ­τα­ξε με τον πατέ­ρα του, που ήταν δημό­σιος υπάλ­λη­λος στην πολι­τεία του Οχάιο. Στα 16 του από­κτη­σε δίπλω­μα πιλό­του και αμέ­σως μετά πραγ­μα­το­ποί­η­σε πτή­ση σόλο.

Μετά την απο­φοί­τη­σή του από το Γυμνά­σιο, γρά­φτη­κε στο Πανε­πι­στή­μιο Περ­ντιού για να σπου­δά­σει αερο­ναυ­πη­γός. Δύο χρό­νια αργό­τε­ρα διέ­κο­ψε τις σπου­δές του για να υπη­ρε­τή­σει τη θητεία του.  Κατε­τά­γη ως χει­ρι­στής αερο­σκά­φους στην αερο­πο­ρία του ναυ­τι­κού. Ηταν πιλό­τος σε αμε­ρι­κα­νι­κά μαχη­τι­κά στο πόλε­μο της Κορέ­ας, στη δεκα­ε­τία του 1950, πριν εντα­χθεί στο δια­στη­μι­κό πρό­γραμ­μα της ΝASA το 1962. Στο μετα­ξύ είχε ολο­κλη­ρώ­σει τις σπου­δές του.

Το 1962 επι­λέ­χθη­κε για το σώμα αστρο­ναυ­τών και το 1966 ήταν κυβερ­νή­της της απο­στο­λής «Τζέ­μι­νι 8», κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η πρώ­τη σύν­δε­ση δύο δια­στη­μο­πλοί­ων στο διά­στη­μα (16 και 17 Μαρ­τί­ου). Η δεύ­τε­ρη δια­στη­μι­κή του πτή­ση ως κυβερ­νή­τη της απο­στο­λής «Απόλ­λων 11».

Ο πύραυ­λος που μετέ­φε­ρε τον Αρμ­στρονγκ μαζί με τους αστρο­ναύ­τες Μπαζ Ολντριν και Μάικλ Κόλινς στο Διά­στη­μα εκτο­ξεύ­τη­κε από το δια­στη­μι­κό κέντρο της NASA στο Ακρω­τή­ριο Κανά­βε­ραλ στη Φλό­ρι­δα, στις 16 Ιου­λί­ου 1969.

Τέσ­σε­ρις μέρες μετά, στις 20 Ιου­λί­ου 1969 ο Αρμ­στρονγκ μαζί με τον Ολντριν επι­βι­βά­στη­καν στη σελη­νά­κα­το «Αετός», προσ­σε­λη­νώ­θη­καν και ο Αρμ­στρονγκ έγι­νε ο πρώ­τος άνθρω­πος που πάτη­σε το πόδι του στην επι­φά­νεια της Σελήνης.

Η απο­στο­λή με το Απόλ­λων 11 ήταν η τελευ­ταία δια­στη­μι­κή βόλ­τα για τον Αρμ­στρονγκ, καθώς την επό­με­νη χρο­νιά η NASA τού ανέ­θε­σε ερευ­νη­τι­κή εργα­σία στον τομέα της αεροναυτικής.

Εγκα­τέ­λει­ψε τη NASA έναν χρό­νο αργό­τε­ρα για να γίνει καθη­γη­τής Μηχα­νι­κής στο Πανε­πι­στή­μιο του Σιν­σι­νά­τι. Παράλ­λη­λα, εργά­σθη­κε σε διά­φο­ρες επι­χει­ρή­σεις του ιδιω­τι­κού τομέα, είτε ως εκπρό­σω­πος τύπου, είτε ως μέλος διοι­κη­τι­κού συμβουλίου.

1969: Οι πρώ­τοι άνθρω­ποι στο φεγγάρι!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο