Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Πέραμος: Οριοθετημένη η πυρκαγιά — Συνεχίζεται η κατάσβεση διάσπαρτων εστιών

Οριο­θε­τη­μέ­νη είναι, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε το πρωί της Παρα­σκευ­ής σε δασι­κή έκτα­ση στο 31ο χιλιό­με­τρο της Εθνι­κής Οδού Αθη­νών — Κορίν­θου, στο ύψος του Λου­τρό­πυρ­γου.

Το πρωί ζητή­θη­κε προ­λη­πτι­κά από τους κατοί­κους της Άνω Βλυ­χά­δας να εγκα­τα­λεί­ψουν τα σπί­τια τους. Ευτυ­χώς, όμως, η πορεία της φωτιάς ανα­κό­πη­κε και δεν απεί­λη­σε τον οικισμό.

Στο σημείο συνε­χί­ζουν να επι­χει­ρούν ισχυ­ρές δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής, για να περιο­ρι­στούν οι μικρές εστί­ες που είναι διά­σπαρ­τες στην περιο­χή και να απο­φευ­χθούν οι αναζωπυρώσεις.

Κατά τη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης κατά­σβε­σης ένα αερο­σκά­φος τύπου «Air Tractor», μισθω­μέ­νο από το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα, προ­σθα­λασ­σώ­θη­κε βόρεια της Σαλαμίνας.

Τα δύο μέλη του πλη­ρώ­μα­τος βγή­καν σώοι και περι­συλ­λέ­γη­σαν από ιδιω­τι­κά σκά­φη που τους μετέ­φε­ραν στην ξηρά. Στη συνέ­χεια μετα­φέρ­θη­καν με ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων».

Το πρωί έκλει­σε προ­σω­ρι­νά η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στη Νέα Εθνι­κή Οδό Αθη­νών — Κορίν­θου, λόγω κυρί­ως των πυκνών καπνών, αλλά στη συνέ­χεια αποκαταστάθηκε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο