Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νοέμβριος του 1938: Οι Διεθνείς ταξιαρχίες αποχαιρετούν την Ισπανία μέσα σε βροχή λουλουδιών

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Από­σπα­σμα από το βιβλίο « Τα απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα ενός Σου­η­δού εργάτη»

«…Τον Νοέμ­βριο πήρα­με το τραί­νο για την Βαρ­κε­λώ­νη. Οι εθε­λο­ντές από όλο τον κόσμο θα συμ­με­τεί­χα­με σε παρέ­λα­ση απο­χαι­ρε­τι­σμού. Μόλις φτά­σα­με μας πρό­σφε­ραν ψωμί και κρασί.

Μετά σχη­μα­τί­σα­με ομά­δες παρέ­λα­σης και ξεκι­νή­σα­με. Λόχοι, τάγ­μα­τα, ταξιαρ­χί­ες περά­σα­με μέσα από την πόλη και εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι φώνα­ζαν, ζητω­κραύ­γα­ζαν, έκλαι­γαν, γελού­σαν. Η κυβέρ­νη­ση ήταν εκεί και ο Negrin έβγα­λε λόγο.

Λόγο έβγα­λε και η Πασιο­νά­ρια. Την είχα συνα­ντή­σει την 1 Μάη σε ένα χωριό πάνω στο βου­νό. Μου έκα­νε μεγά­λη εντύ­πω­ση. Μίλη­σε στους κατοί­κους του χωριού και στην Ταξιαρ­χία «Τέλ­μαν» που ανή­κα. Αυτή η απί­στευ­της ομορ­φιάς γυναί­κα με την ευθύ­τη­τα της. Στην Βαρ­κε­λώ­νη μου έκα­νε μεγα­λύ­τε­ρη εντύ­πω­ση. Ίσως είχε να κάνει και με την περίσταση.

Η Ισπα­νία απο­χαι­ρε­τού­σε την διε­θνή συμπα­ρά­στα­ση. Τώρα θα έμε­ναν μόνοι να δολο­φο­νη­θούν από τους φασί­στες. Όμως δημιούρ­γη­σαν μια μέρα γιορ­τής για μας. Σου ξέσκι­ζε την καρδιά..

Όταν τέλειω­σαν οι ομι­λί­ες ξεκί­νη­σαν 35 τάγ­μα­τα την παρέ­λα­ση. Μπρο­στά πήγαι­νε η μπά­ντα. Ο ύμνος του Riego που ήταν ο ύμνος των δημο­κρα­τι­κών και η Διε­θνής ηχού­σε στους δρό­μους και οι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες Ισπα­νοί τρα­γου­δού­σαν, μας κου­νού­σαν τα χέρια και έκλαιγαν.

Παρε­λά­σα­με μέσα σε μια παλ­λό­με­νη θάλασ­σα ανθρώ­πων. Πολ­λοί είχαν έρθει από μακριά για να μας πού­νε το αντίο. Και όσο κάνα­με την παρέ­λα­ση έπε­φτε βρο­χή όλη την ώρα πάνω μας. Αδιά­κο­πα. Δεν ήταν νερό με χώμα και λάσπη.

Έβρε­χε λου­λού­δια. Εκα­τομ­μύ­ρια λου­λού­δια σκόρ­πι­ζαν την μυρου­διά τους σε όλη την πόλη.

Ο κόσμος έσπα­γε τις γραμ­μές, ερχό­ταν και μας αγκά­λια­ζε, μας φιλού­σε, κρε­μό­ταν επά­νω μας. Και μεις παρε­λαύ­να­με με τα λου­λού­δια να πέφτουν επά­νω μας..» 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο