Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ: Καταγγελία του Φοιτητικού Συλλόγου για καθηγητή που παρενοχλεί σεξουαλικά φοιτητές

Σε σοβα­ρή καταγ­γε­λία, που αφο­ρά σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση φοι­τη­τή από καθη­γη­τή, προ­χώ­ρη­σε με ψήφι­σμά του ο Σύλ­λο­γος Φοι­τη­τών Νομι­κής του ΕΚΠΑ.

Το ψήφι­σμά ανα­φέ­ρει ότι καθη­γη­τής παρε­νο­χλεί σεξουα­λι­κά συστη­μα­τι­κά φοι­τη­τές από την περί­ο­δο που ήταν επι­τη­ρη­τής, ενώ δεν δίστα­σε να κόψει πρω­το­ε­τή φοι­τη­τή όταν αυτός αρνή­θη­κε να προ­χω­ρή­σει σε ερω­τι­κή επα­φή μαζί του.

Τα περι­στα­τι­κά, όπως καταγ­γέλ­λουν οι φοι­τη­τές, είναι πολ­λά ενώ ένα από τα σοβα­ρό­τε­ρα έλα­βε χώρα σε περί­ο­δο δια ζώσης εξε­τα­στι­κής προ κορο­ναϊ­ού. Ο επι­τη­ρη­τής φέρε­ται να έστελ­νε διαρ­κώς μηνύ­μα­τα σε φοι­τη­τή, εκβιά­ζο­ντας τον εμμέ­σως πλην σαφώς να απα­ντά σε αυτά, ειδάλ­λως θα υπήρ­χε επί­πτω­ση στον βαθ­μό του.

Η εκβια­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά του επι­τη­ρη­τή-καθη­γη­τή κορυ­φώ­θη­κε με μήνυ­μα που έστει­λε στον φοι­τη­τή ρωτώ­ντας τον «εμείς σεξ πότε θα κάνου­με;». Ο φοι­τη­τής τρο­μο­κρα­τή­θη­κε και τον μπλό­κα­ρε από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, με απο­τέ­λε­σμα ο καθη­γη­τής (στο ψήφι­σμα ανα­φέ­ρε­ται με τα αρχι­κά Χ.Χ.) να τον κόψει με 2 στο μάθημα.

Στην ανα­κοί­νω­ση των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων γίνε­ται ανα­φο­ρά στα κενά του κώδι­κα δεο­ντο­λο­γί­ας του ΕΚΠΑ σε θέμα­τα παρε­νό­χλη­σης, καθώς η απά­ντη­ση που έλα­βε ο φοι­τη­τής όταν κατήγ­γει­λε το περι­στα­τι­κό ήταν ότι το πανε­πι­στή­μιο δεν μπο­ρεί να κάνει κάτι και πως η μόνη οδός είναι η δικαστική.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την καταγγελία του Φοιτητικού Συλλόγου:

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο