Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νομοθετική Κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας

Η από­φα­ση του αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Βορεί­ου Τομέα Αθη­νών Γιώρ­γου Καρα­μέ­ρου, να είναι ανοι­χτά τα κατα­στή­μα­τα στα Βόρεια Προ­ά­στια, δεν ήρθε ως κεραυ­νός εν αιθρία. Στό­χος των μεγα­λε­μπό­ρων, των πολυ­ε­θνι­κών στο εμπό­ριο είναι και οι 52 Κυρια­κές του χρό­νου. Ακό­μα κι αν διαν­θί­ζουν με λέξεις τέχνα­σμα όπως το «αυστη­ρά 7 Κυρια­κές», ο στό­χος των εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων παρα­μέ­νει καμία Κυρια­κή του χρό­νου σε κανέ­να δήμο της Ελλά­δας, αυστη­ρά! Νομο­θε­τι­κή Κατο­χύ­ρω­ση της Κυρια­κής Αργί­ας, αυστη­ρά από την κυβέρ­νη­ση της «αρι­στε­ράς»
Μαρία Καρα­πι­πέ­ρη (Απο­λυ­μέ­νη εμποροϋπάλληλος)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο