Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νομοσχέδιο υπουργείου Άμυνας: Οδηγός βαθύτερης εμπλοκής στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ

Εισά­γε­ται σήμε­ρα στη Διαρ­κή Επι­τρο­πή Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών της Βου­λής το ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νο με τα βρώ­μι­κα σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας με θέμα «Ίδρυ­ση Ελλη­νι­κού Κέντρου Αμυ­ντι­κής Και­νο­το­μί­ας, εκσυγ­χρο­νι­σμός θεσμι­κού πλαι­σί­ου των Ανω­τά­των Στρα­τιω­τι­κών Εκπαι­δευ­τι­κών Ιδρυ­μά­των, σύστα­ση Κοι­νού Σώμα­τος Πλη­ρο­φο­ρι­κής στις Ενο­πλες Δυνά­μεις και λοι­πές διατάξεις».

Θυμί­ζου­με ότι στο πλαί­σιο του νομο­σχε­δί­ου συστή­νε­ται ανώ­νυ­μη εται­ρεία με την επω­νυ­μία «Ελλη­νι­κό Κέντρο Αμυ­ντι­κής Και­νο­το­μί­ας» και τον δια­κρι­τι­κό τίτλο «ΕΛΚΑΚ ΑΕ», που θα επο­πτεύ­ε­ται από τον υπουρ­γό Αμυ­νας και θα λει­τουρ­γεί «κατά τους κανό­νες της ιδιω­τι­κής οικο­νο­μί­ας», με στό­χο την άκρα­τη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της εγχώ­ριας αμυ­ντι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, δεδο­μέ­νης και της εδώ και χρό­νια υπο­βάθ­μι­σης των κρα­τι­κών στρα­τιω­τι­κών εργο­στα­σί­ων μέσω της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης και της υπο­στε­λέ­χω­σης. Από τα βασι­κά κίνη­τρα της κυβέρ­νη­σης είναι οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές και ευρω­ε­νω­σια­κές κατευ­θύν­σεις για τρο­φο­δο­σία π.χ. της κρε­α­το­μη­χα­νής στην Ουκρα­νία με σύγ­χρο­να οπλι­κά συστή­μα­τα και μέσα, γεγο­νός που ανα­μέ­νε­ται να απο­φέ­ρει τερά­στια κέρ­δη στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες του χώρου.

Ενδει­κτι­κά, ο ίδιος ο υπουρ­γός Αμυ­νας Ν. Δέν­διας, μιλώ­ντας χθες το πρωί σε συνέ­δριο, είπε για το νομο­σχέ­διο και τι πάει να «λύσει»: «Το γεγο­νός ότι η αμυ­ντι­κή μας βιο­μη­χα­νία μετέ­χει στο ΑΕΠ μας κατά ένα ποσο­στό που λίγο υπερ­βαί­νει το 0,7%, τη στιγ­μή που η χώρα δαπα­νά άνω του 3,5% για την άμυ­νά της, είναι μια βασι­κή οικο­νο­μι­κή ανα­κο­λου­θία. Ελπί­ζω ότι θα μπο­ρέ­σου­με σε ένα ορα­τό μέλ­λον να έχου­με μια πολύ μεγα­λύ­τε­ρη συνει­σφο­ρά στο ΑΕΠ».

Στο ίδιο μοτί­βο, επι­κίν­δυ­νων αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών, με το νομο­σχέ­διο προ­ω­θεί­ται η τρο­πο­ποί­η­ση προη­γού­με­νου νόμου (3978/2011) για την «εγγρα­φή εσό­δων στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Αμυ­νας από την αξιο­ποί­η­ση μη επι­χει­ρη­σια­κά ανα­γκαί­ου στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού», με την κυβέρ­νη­ση να επι­χει­ρεί να χρυ­σώ­σει για τον λαό το «χάπι» της εμπλο­κής στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, με την απο­στο­λή χρή­σι­μου για την άμυ­να της χώρας πολε­μι­κού υλι­κού στην αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι, και ενώ τα ανα­με­νό­με­να έσο­δα σε καμία περί­πτω­ση δεν επαρ­κούν για την αντι­κα­τά­στα­σή του από άλλο, σύγ­χρο­νο υλικό.

Σημειω­τέ­ον, ο Ν. Δέν­διας, περί­που επι­βε­βαιώ­νο­ντας το παζά­ρι που γίνε­ται για τη μετα­φο­ρά αντια­ε­ρο­πο­ρι­κών όπλων (S‑300, «Patriot» κ.λπ.) από την Ελλά­δα στην Ουκρα­νία, είπε: «Μιλά­με υπο­θε­τι­κά, αν έρθει μια πρό­τα­ση η οποία είναι συμ­φέ­ρου­σα για τις ελλη­νι­κές Ενο­πλες Δυνά­μεις και την ελλη­νι­κή κοι­νω­νία, βεβαί­ως θα συζη­τη­θεί από το ΚΥΣΕΑ. Θα συζη­τη­θεί από την αρμό­δια Επι­τρο­πή της Βου­λής, θα ενη­με­ρω­θούν τα κόμ­μα­τα, θα το συζη­τή­σου­με και θα πάρου­με την εθνι­κά ορθή από­φα­ση». Απέ­κλει­σε μόνο τα «περί μονο­με­ρών ενερ­γειών», κάνο­ντας καθα­ρό ότι η κυβέρ­νη­ση ζητά κάτι για να το πλα­σά­ρει στο εσω­τε­ρι­κό ως αντι­κα­τά­στα­ση οπλισμού.

Σε ό,τι αφο­ρά τον «εκσυγ­χρο­νι­σμό» λει­τουρ­γί­ας των στρα­τιω­τι­κών σχο­λών, «βγά­ζει μάτι» η δυνα­τό­τη­τα οι στρα­τιω­τι­κές σχο­λές να διορ­γα­νώ­νουν διδα­κτο­ρι­κά «σε συνερ­γα­σία» με ΑΕΙ, «Πανε­πι­στη­μια­κά Ιδρύ­μα­τα της αλλο­δα­πής», «σε συνερ­γα­σία με επι­χεί­ρη­ση ή βιο­μη­χα­νία που εδρεύ­ει ή παράρ­τη­μά της λει­τουρ­γεί στην ημε­δα­πή», και μάλι­στα υπό την άμε­ση καθο­δή­γη­ση, από εκπρό­σω­πο των επι­χει­ρή­σε­ών της, του υπο­ψή­φιου διδά­κτο­ρα, όπως και για «τη χρή­ση υπο­δο­μών του εξο­πλι­σμού του ΑΣΕΙ, αν η έρευ­να διε­ξά­γε­ται εντός του ΑΣΕΙ». Περιτ­τό να ειπω­θεί ότι το περιε­χό­με­νο, οι στό­χοι και κατευ­θύν­σεις αυτών των δια­τρι­βών, για τις οποί­ες θα δια­τί­θε­νται ακό­μα και υπο­δο­μές πλη­ρω­μέ­νες από τον ιδρώ­τα του λαού, θα καθο­ρί­ζο­νται από τις ανά­γκες των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και του κεφα­λαί­ου, σε επο­χές όξυν­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων και νέου κύκλου ανα­τα­ρά­ξε­ων στη διε­θνή καπι­τα­λι­στι­κή οικονομία.

Αλλω­στε, ο ίδιος ο Ν. Δέν­διας έδει­ξε ότι το πεδίο ανοί­γει διά­πλα­τα για να παρέμ­βουν στην Ερευ­να ξένοι, ΝΑΤΟι­κοί παρά­γο­ντες. Είπε συγκε­κρι­μέ­να χθες ότι το επί­μα­χο νομο­σχέ­διο «ενώ­νει τις δυνα­τό­τη­τες και­νο­το­μί­ας της κοι­νω­νί­ας και του ανθρώ­πι­νου κεφα­λαί­ου της πατρί­δας μας, και όχι μόνο αυτού. Μπο­ρεί να το κάνει και σε συνερ­γα­σία με το ανθρώ­πι­νο κεφά­λαιο πολ­λών φιλι­κών χωρών. Μερι­κές εκπρο­σω­πού­νται σήμε­ρα εδώ, στο συνέ­δριο, με τους πρέ­σβεις τους»…

Αντί­στοι­χο χαρα­κτή­ρα έχει η σύστα­ση Κοι­νού Σώμα­τος Πλη­ρο­φο­ρι­κής στις Ενο­πλες Δυνά­μεις, καθώς στο­χεύ­ει σε ομο­γε­νο­ποί­η­ση της μεθο­δο­λο­γί­ας που ακο­λου­θούν αντί­στοι­χες υπη­ρε­σί­ες στους ευρω­ε­νω­σια­κούς και ΝΑΤΟι­κούς στρα­τούς, ώστε να «συνερ­γά­ζο­νται», και επ’ αυτού του πεδί­ου, σε κοι­νές επι­χει­ρή­σεις με καλύ­τε­ρους όρους, και μάλι­στα με το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο και στον «εχθρό λαό».

Επι­σή­μως ορί­ζο­νται ως απο­στο­λή του Κοι­νού Σώμα­τος «η παρο­χή υπο­στή­ρι­ξης στις μονά­δες των Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε θέμα­τα πλη­ρο­φο­ρι­κής, η απο­τρο­πή κυβερ­νο­α­πει­λών στον τομέα της Εθνι­κής Άμυ­νας, η ενί­σχυ­ση της κυβερ­νο­α­σφά­λειας» κ.λπ., ενώ στη Διεύ­θυν­ση Πλη­ρο­φο­ρι­κής του ΓΕΕΘΑ συστή­νε­ται Τμή­μα Τεχνη­τής Νοη­μο­σύ­νης, αρμό­διο μετα­ξύ άλλων για «την ενί­σχυ­ση της εθνι­κής ασφά­λειας», όπως και για «τη συνερ­γα­σία με τους αρμό­διους φορείς και υπη­ρε­σί­ες και τη συμ­βο­λή στην ανά­πτυ­ξη της εθνι­κής στρα­τη­γι­κής στον τομέα της Τεχνη­τής Νοη­μο­σύ­νης», κινή­σεις που στο στό­χα­στρό τους έχουν πάντα τον λαό.

Πηγή__
Ριζο­σπά­στης

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο