Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Τραγική η κατάσταση, υποστελέχωση και ράντζα στους διαδρόμους

Στοι­βαγ­μέ­νοι σε ράν­τζα είναι πολ­λοί ασθε­νείς στο Νοσο­κο­μείο Αλε­ξάν­δρα, ενώ αυτό το σκη­νι­κό αθλιό­τη­τας συμπλη­ρώ­νει η εξου­θέ­νω­ση του υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού, λόγω της υπο­στε­λέ­χω­σης και της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης του κατά τα άλλα «θωρα­κι­σμέ­νου» ΕΣΥ…

Σύμ­φω­να με καταγ­γε­λί­ες, στην Ά Παθο­λο­γι­κή Κλι­νι­κή του Νοσο­κο­μεί­ου υπήρ­χαν σήμε­ρα στον διά­δρο­μο 18 ασθε­νείς σε ράν­τζα. Άλλοι 27 ασθε­νείς βρί­σκο­νταν σε κρε­βά­τια μέσα στους θαλάμους.

Για όλους αυτούς τους ασθε­νείς, στην πρω­ι­νή βάρ­δια υπάρ­χουν μόλις τρεις νοση­λευ­τές, στην απο­γευ­μα­τι­νή επί­σης τρεις και στην βρα­δι­νή μόλις δύο.

Σημειώ­νε­ται πως ανά­με­σα στους ασθε­νείς υπάρ­χουν βαριά περι­στα­τι­κά, όπως ογκολογικά.

Το προ­σω­πι­κό του Νοσο­κο­μεί­ου είναι εξου­θε­νω­μέ­νο, καθώς αυτή η κατά­στα­ση επι­κρα­τεί εδώ και μήνες. Μάλι­στα, οι νοση­λευ­τές ενη­με­ρώ­θη­καν πως δεν θα πάρουν άδεια το Πάσχα.

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο