Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»: Μια εικόνα χίλιες λέξεις… ξανά

Εικό­να σημε­ρι­νή από διά­δρο­μο και «σαλό­νι» της Α’ Παθο­λο­γι­κης κλι­νι­κής, έπει­τα από τη χτε­σι­νή γενι­κή εφη­με­ρία. Για μια ακό­μα φορά, η φωτο­γρα­φία που έστει­λαν υγειο­νο­μι­κοί του νοσο­κο­μεί­ου στο “902.gr” είναι απο­κα­λυ­πτι­κή του… «ενι­σχυ­μέ­νου» και «θωρα­κι­σμέ­νου» δημό­σιου συστή­μα­τος υγείας.

«Ανά­λο­γες εικό­νες υπάρ­χουν και αλλού στο νοσο­κο­μείο», λένε. «Κατά τ’ άλλα ζητά­νε άνοιγ­μα του­ρι­στι­κόΜόνο που σε μας κανείς δεν έρχε­ται για κρουα­ζιέ­ρα…» σχο­λιά­ζουν.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σε πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­σή του το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων του Νοσο­κο­μεί­ου καταγ­γέλ­λει τις συνε­χι­ζό­με­νες εκπτώ­σεις στα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα, θέτο­ντας μετα­ξύ άλλων κρί­σι­μα και απο­κα­λυ­πτι­κά ερωτήματα:

«Για­τί θα πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­ζε­ται με προ­χει­ρό­τη­τα η κάλυ­ψη των εφη­με­ρια­κών ανα­γκών του μεγα­λύ­τε­ρου νοσο­κο­μεί­ου της χώρας, όταν μέρες τώρα παρα­τη­ρεί­ται αύξη­ση στα περι­στα­τι­κά Covid που εισά­γο­νται στο νοσο­κο­μείο (και ομοί­ως κατα­κό­ρυ­φη αύξη­ση στους υγειο­νο­μι­κούς), μάλι­στα την προη­γού­με­νη κιό­λας ημέ­ρα η κλι­νι­κή Covid είχε 14 εισα­γω­γές; Για­τί πάλι μπρο­στά και στην του­ρι­στι­κή περί­ο­δο που έρχε­ται, καλ­λιερ­γεί­ται το ίδιο αφή­γη­μα ότι ξεμπερ­δέ­ψα­με με τα μέτρα και την παν­δη­μία, όταν οι ασθε­νείς κυριο­λε­κτι­κά δεν χωρά­νε στα νοσο­κο­μεία και τα ράν­τζα έχουν γίνει καθε­στώς επι­βε­βαιώ­νο­ντας την ανε­παρ­κή στή­ρι­ξη των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων στο σύνο­λό τους;»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο