Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νοσοκομειούπολη του ΔΣΕ στον Γράμμο: Εκεί που νίκησαν τον θάνατο…

Συνε­χί­ζο­ντας το «οδοι­πο­ρι­κό» μας σε τόπους άφθα­στου ηρω­ι­σμού, σε τόπους που έχουν γρα­φτεί λαμπρές σελί­δες της Ιστο­ρί­ας μας, σε τόπους που το ΚΚΕ έχει στή­σει Μνη­μεία για να κρα­τά άσβε­στη τη μνή­μη, στε­κό­μα­στε σήμε­ρα στη Νοσο­κο­μειού­πο­λη του ΔΣΕ στον Γράμμο.

Νοσο­κο­μείο του ΔΣΕ στον Γράμ­μο: Μια ολό­κλη­ρη πολι­τεία κρυμ­μέ­νη στο δάσος

«Οδη­γός» μας είναι οι σημειώ­σεις του για­τρού Στέ­φα­νου Χου­ζού­ρη, ο οποί­ος υπη­ρέ­τη­σε το 1948 στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο του Γράμμου.

«Το πρωί με σύν­δε­σμο κίνη­σα για το νοσο­κο­μείο. Μπαί­νο­ντας στο χώρο του, νόμι­σα ότι έμπαι­να σε χαμέ­νη μέσα στα δάση θορυ­βώ­δη μεγα­λού­πο­λη. Ξεχώ­ρι­σα παρά­γκες μεγά­λες, που ήταν θάλα­μοι των τραυ­μα­τιών και ανά­με­σά τους πανύ­ψη­λα πεύ­κα. Με κύκλω­σε πολύς θόρυ­βος από πολ­λούς ανθρώ­πους. Ολοι τους περ­πα­τού­σαν βια­στι­κά, μιλού­σαν βια­στι­κά για να προ­λά­βουν ν’ αντε­πε­ξέλ­θουν στα σοβα­ρά καθή­κο­ντα που τους ανέ­θε­τε ένα πρω­το­φα­νές σε κίνη­ση, δρα­στη­ριό­τη­τα και από­δο­ση νοσο­κο­μείο. Μακριά ακού­γο­νταν πότε δυνα­τό­τε­ρα, πότε αδύ­να­τα κανο­νί­δι, εκρή­ξεις βομ­βών που ρίχνα­νε αερο­πλά­να και όλμοι…

Το νοσο­κο­μείο είχε πλή­ρεις υπη­ρε­σί­ες, ό,τι μπο­ρού­σε να έχει ένα νοσο­κο­μείο πόλης. Είχα­με μαγει­ρεία με γυναί­κες ηλι­κιω­μέ­νες σ’ ένα βαθύ ρέμα με πανύ­ψη­λες οξιές για να μην προ­δί­δε­ται η παρου­σία τους από τον καπνό, νερό, που το παίρ­να­με από το ποτά­μι, είχα­με άφθο­να δοχεία, πιά­τα, σαπού­νι, κλί­βα­νο για τα ρού­χα, κλί­βα­νο απο­στεί­ρω­σης χει­ρουρ­γι­κού υλι­κού, φαρ­μα­κείο, άφθο­νο επι­δε­σμι­κό υλι­κό που μας στέλ­να­νε οι σοσια­λι­στι­κές χώρες και φιλαν­θρω­πι­κές οργα­νώ­σεις δυτι­κών χωρών, τραυματιοφορείς…

Το χει­ρουρ­γείο ικα­νο­ποι­η­τι­κά εξο­πλι­σμέ­νο, κατα­πια­νό­ταν αν οι περι­πτώ­σεις ήταν επεί­γου­σες και με επεμ­βά­σεις ιδιαί­τε­ρα εξει­δι­κευ­μέ­νες… Εκα­το­ντά­δες σωθή­κα­νε από το θαυ­μα­τουρ­γό μαχαί­ρι εκεί­νου του χει­ρουρ­γού, ατε­λεί­ω­τα ήταν τα ξενύ­χτια στο χει­ρουρ­γείο τις μέρες των πολύ­νε­κρων μαχών. Είχα­με συνερ­γείο παρα­σκευ­ής φυσιο­λο­γι­κού ορού…

Τώρα θα στα­θώ λίγο στην τρο­φή του τραυ­μα­τία. Τίπο­τα δεν τους έλει­πε. Ούτε η κρέ­μα τους ούτε το ρυζό­γα­λο ούτε το γάλα ή το πρό­βειο για­ούρ­τι, το κρέ­ας που κάθε μέρα ήταν μαγει­ρε­μέ­νο με ρύζι ή ζυμα­ρι­κά. Τους βαριά τραυ­μα­τί­ες τους είχα­με σε χωρι­στό θάλα­μο, όπου επι­κρα­τού­σε από­λυ­τη ησυ­χία και ήταν πλαι­σιω­μέ­νοι από περισ­σό­τε­ρο προ­σω­πι­κό. Οι υπό­λοι­ποι γελού­σαν και τρα­γου­δού­σαν γεμά­τοι κέφι, χωρίς να σκέ­φτο­νται τι τους βρή­κε και τι τους περιμένει…

Συχνά είχα­με τραυ­μα­τί­ες, που με ανοι­χτά τραύ­μα­τα θέλα­νε να φύγουν για το μέτωπο…».

Σε αυτό το μέρος το ΚΚΕ εγκαι­νί­α­σε το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι την υπαί­θρια Εκθε­ση του Νοσο­κο­μεί­ου του ΔΣΕ στον Γράμ­μο. Ενα Μου­σείο που έγι­νε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα χάρη σε προ­σφο­ρές μελών και φίλων του, απο­γό­νων μαχη­τών του ΔΣΕ, αλλά και χάρη στην εθε­λο­ντι­κή εργα­σία συντρό­φων από όλη την Ελλάδα…

Στις 18 Απρίλη η Ημερίδα της ΚΕ του ΚΚΕ

Η ΚΕ του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει Ημε­ρί­δα με θέμα «Μνη­μεία και μου­σεία αγώ­νων του λαού» και παρου­σί­α­ση του νέου ιστό­το­που mnimia.kke.gr, με εικο­νι­κές περι­η­γή­σεις από ιστο­ρι­κούς τόπους, μνη­μεία και μου­σεία του ΚΚΕ από όλη την Ελλά­δα, την Πέμ­πτη 18 Απρί­λη στις 7 μ.μ., στην Αίθου­σα Συνε­δρί­ων του ΚΚΕ, στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό.

Μετά την Ημε­ρί­δα θα λει­τουρ­γή­σει ο ιστό­το­πος mnimia.kke.gr.

Ιστο­σε­λί­δα MNIMIA.KKE.GR: Μια μονα­δι­κή ψηφια­κή περι­ή­γη­ση σε τόπους και μνη­μεία άφθα­στου ηρωισμού

Στην Ημε­ρί­δα θα μιλήσουν:

  • Ο Τάσος Αντω­νί­ου, μέλος του Τμή­μα­τος Προ­πα­γάν­δας της ΚΕ του ΚΚΕ: «Παρου­σί­α­ση του νέου δια­δι­κτυα­κού τόπου mnimia.kke.gr και των εικο­νι­κών περι­η­γή­σε­ων σε ιστο­ρι­κούς τόπους, μνη­μεία και μου­σεία του ΚΚΕ».
  • Η Κέλ­λυ Παπαϊ­ω­άν­νου, αρχι­τέ­κτο­νας μηχα­νι­κός, υπο­ψή­φια διδά­κτο­ρας ΑΠΘ, μέλος του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού της ΚΕ του ΚΚΕ: «Η ιστο­ρι­κή μνή­μη και ο ρόλος των μνη­μεί­ων και των μουσείων».
  • Η Δέσποι­να Τσι­ρώ­νη, αρχι­τέ­κτο­νας μηχα­νι­κός, μέλος της Επι­τρο­πής Μνη­μεί­ων και Μου­σεί­ων της ΚΕ του ΚΚΕ: «Η δια­δι­κα­σία παρα­γω­γής μνη­μεί­ων και μουσείων».
  • Ο Αρης Σαρα­φια­νός, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής Ιστο­ρί­ας της Ευρω­παϊ­κής Τέχνης στο Πανε­πι­στή­μιο Ιωαν­νί­νων: «Ιμπε­ρια­λι­στι­κή μνη­μο­κτο­νία και η υλι­κή ανά­κτη­ση της Ιστο­ρί­ας από το ΚΚΕ — Τοπό­ση­μα, γλυ­πτά, ανα­σκα­φές των αγώ­νων και η σημα­σία τους σήμερα».
  • Η Εύα Μελά, ζωγρά­φος — χαρά­κτρια, μέλος του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού της ΚΕ του ΚΚΕ, και ο Αντώ­νης Μυρω­διάς, γλύ­πτης, μέλος του ΔΣ του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας: «Η συμ­βο­λή των εικα­στι­κών στην ανά­δει­ξη και προ­βο­λή της ιστο­ρι­κής μνήμης».
  • Ο Φάνης Παρ­ρής, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Ιστο­ρι­κού Αρχεί­ου της ΚΕ: «Ζωντα­νή μνή­μη. Μνη­μεία και μου­σεία τιμής και γνώσης».

Η είσο­δος  είναι ελεύθερη

Ημε­ρί­δα της ΚΕ του ΚΚΕ: “Μνη­μεία και μου­σεία αγώ­νων του λαού”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο