Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νοτάκης Γιάννης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» — Απάντηση σε τρεις ερωτήσεις

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019: Ο Νοτά­κης Γιάν­νης είναι ο υπο­ψή­φιος της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Ερ. Ποια είναι τα άμε­σα σχέ­διά σας εφό­σον εκλε­γεί­τε δήμαρχος;

Απ. Λαϊ­κές συνε­λεύ­σεις για τα έργα που προ­τεί­νο­νται. Δρα­στι­κή μεί­ω­ση φόρου δημο­τών και μικρο­κα­τα­στη­μά­των, αύξη­ση φόρου σε τρά­πε­ζες, super markets, μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις. Κατάρ­γη­ση φόρου για ΑΜΕΑ — πολύ­τε­κνες και μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες- για μακρο­χρό­νια άνερ­γους. Ιεράρ­χη­ση των έργων για παι­δι­κούς σταθ­μούς — σχο­λεία — υγεία- περι­βάλ­λον- Μετρό. Δηλα­δή έργα για τις ανά­γκες των δημο­τών και όχι των εργολάβων!

Ερ. Σε τι κινή­σεις σχε­διά­ζε­τε να προ­βεί­τε στο μέλ­λον προς την κατεύ­θυν­ση της ανα­τρο­πής των ανι­σο­τή­των που παρα­τη­ρού­νται στη δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη σε σχέ­ση με την ανα­το­λι­κή; (είτε σε επί­πε­δο περι­βαλ­λο­ντι­κής επι­βά­ρυν­σης είτε σε επί­πε­δο πλη­θυ­σμια­κής ανά­πτυ­ξης, έλλει­ψης επαρ­κών υπο­δο­μών κ.α.)

Απ. Οι ανι­σό­τη­τες εξα­φα­νί­ζο­νται μονά­χα με την ανα­τρο­πή της υπάρ­χου­σας εξου­σί­ας και εγκα­θί­δρυ­ση μιας λαϊ­κής οικο­νο­μί­ας με σχε­δια­σμό προς όφε­λος όλων. Γιαυ­τό σήμε­ρα παλεύ­ου­με για βελ­τιώ­σεις: Ζωτι­κή ανά­γκη η πάλη, για να απαι­τη­θεί η ανα­βάθ­μι­ση της ζωής μας με έργα σε δομές υγεί­ας, σχο­λεία, βελ­τί­ω­σης του περι­βάλ­λο­ντος, αυστη­ρό έλεγ­χο των ρυπο­γό­νων βιο­μη­χα­νιών. Διεκ­δί­κη­ση της ολι­κής από­δο­σης των στρα­το­πέ­δων για τις ανά­γκες των δημοτών.

Ερ. Πώς έχε­τε σκο­πό να αντι­με­τω­πί­σε­τε τις ανά­γκες που προ­κύ­πτουν στον τομέα της σχο­λι­κής στέγης;

Απ. Η δια­σφά­λι­ση οικο­πέ­δων για τα περισ­σό­τε­ρα σχο­λεία, που έγι­νε από τους κομ­μου­νι­στές δημάρ­χους στο δήμο μας, πρέ­πει να συνε­χι­στεί. Να αξιο­ποι­η­θεί και μέρος του στρα­το­πέ­δου. Τα κον­δύ­λια θα τα διεκ­δι­κή­σου­με από την κεντρι­κή Διοί­κη­ση και όχι από την αύξη­ση των φόρων. Θα κινη­το­ποι­ή­σου­με γονείς- εκπαι­δευ­τι­κούς — μαθη­τές για διεκ­δί­κη­ση πόρων και για αντι­σει­σμι­κό και αντι­πυ­ρι­κό έλεγ­χο των δομών.

Πηγή: ΑΠΕ

Βιογραφικό Γιάννη Νοτάκη

Εκπαι­δευ­τι­κός, 59 ετών, καθη­γη­τής Φυσι­κής Αγω­γής στο 6ο Γυμνά­σιο Σταυρούπολης.

notakisΕνταγ­μέ­νος στο εργα­τι­κό κίνη­μα από τα φοι­τη­τι­κά του χρό­νια, εκλεγ­μέ­νος στο ΔΣ του Συλ­λό­γου Φοι­τη­τών ΤΕΦΑΑ.

Στη συνέ­χεια δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε στους εκπαι­δευ­τι­κούς και στο Δημόσιο.
Εκλέ­χθη­κε στην Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της Ένω­σης Δημο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κών Οργα­νώ­σε­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΟΘ) και στο Γενι­κό Συμ­βού­λιο της ΑΔΕΔΥ με τις δυνά­μεις του ΠΑΜΕ.
Είναι εκλεγ­μέ­νος τα τελευ­ταία 20 χρό­νια στο ΔΣ της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης (Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, Αμπε­λό­κη­ποι, Μενε­μέ­νη κλπ.).

Μέχρι το 2017 μέλος της Πανελ­λα­δι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ Εκπαι­δευ­τι­κών και της Γραμ­μα­τεί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΠΑΜΕ.
Δημο­τι­κός σύμ­βου­λος του Δήμου Αμπε­λο­κή­πων — Μενεμένης.

Είναι μέλος της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Εκπαι­δευ­τι­κών Κ. Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο