Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν|σ για το νέο σχολείο — Αλ.Παπαρήγα: Οικοδομούνται νέοι ταξικοί φραγμοί

«Με το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για το δήθεν νέο σχο­λείο, οικο­δο­μού­νται νέοι ταξι­κοί φραγ­μοί και στο περιε­χό­με­νο της γνώ­σης», τόνι­σε η πρώ­ην γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ και βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος, Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, κατά τη συζή­τη­ση του ν|σ στην Ολο­μέ­λεια της Βουλής.

Παράλ­λη­λα, κατη­γό­ρη­σε τόσο την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ όσο και τις προη­γού­με­νες, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι «στη­ρί­ζουν και εφαρ­μό­ζουν την ίδια ταξι­κή πολι­τι­κή και είναι υπέρ της ενί­σχυ­σης της ιδιω­τι­κής εκπαί­δευ­σης και απα­ξί­ω­σης του δημό­σιου σχο­λεί­ου».

«Η αντι­πα­ρά­θε­ση των πολι­τι­κών αρχη­γών ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΜέΡΑ25, δεν ήταν επί της ουσί­ας του νομο­σχε­δί­ου και για το γεγο­νός ότι οικο­δο­μού­νται νέοι ταξι­κοί φραγ­μοί αλλά περιο­ρί­στη­κε στην Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής, που είναι μεν ένα υπαρ­κτό πρό­βλη­μα, ωστό­σο από μόνο του δεν λύνει το ζήτη­μα της ισό­τη­τας στην ταξι­κή κοι­νω­νία, της ισό­τη­τας των παι­διών της εργα­τι­κής- λαϊ­κής οικο­γέ­νειας και της εργα­τι­κής τάξης», τόνι­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η κυρία Παπα­ρή­γα και προσέθεσε:

«Η συζή­τη­ση που έγι­νε χτες και σήμε­ρα είχε τα μάτια στην επό­με­νη κάλ­πη, ψηφο­θη­ρι­κά και στη ζύμω­ση των επό­με­νων κυβερ­νη­τι­κών συνεργασιών.
Από τη στιγ­μή που είστε υπέρ της ιδιω­τι­κής παι­δεί­ας, ας μην κάνε­τε και ότι σας χωρί­ζει χάος από τη ΝΔ. Το ενιαίο δωδε­κά­χρο­νο υπο­χρε­ω­τι­κό σχο­λείο δεν καθιε­ρώ­θη­κε ποτέ στην Ελλά­δα από καμία κυβέρ­νη­ση. Ούτε από την κυβέρ­νη­ση ΠΑΣΟΚ ούτε από την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήρα­τε μέτρα περιο­ρι­σμού της ιδιω­τι­κής εκπαί­δευ­σης, ούτε ανα­βάθ­μι­σης της Δημό­σιας Παιδείας».

Κλεί­νο­ντας την τοπο­θέ­τη­σή της η Αλ. Παπα­ρή­γα ανα­φέρ­θη­κε στο σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για την Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή και τη σύν­δε­σή του με το σχο­λείο των δεξιο­τή­των, σημειώ­νο­ντας ότι αυτό βασί­ζε­ται στο ότι το παι­δί από 0 έως 4 χρο­νών είναι σφουγ­γά­ρι οπό­τε θα το οδη­γή­σου­με να απο­κτή­σει δεξιό­τη­τες από 0 έως 4 χρόνων.
«Οι δεξιό­τη­τες δεν είναι γνώ­ση. Εντάσ­σο­νται μέσα στη γνω­στι­κή δια­δι­κα­σία και ανα­πτύσ­σο­νται, αλλά δεν είναι γνώ­ση. Δηλα­δή θα μπεί­τε να χει­ρα­γω­γή­σε­τε το κεφά­λι και τις επι­λο­γές με ταξι­κά κρι­τή­ρια παι­διών από μηδέν έως τεσ­σά­ρων χρό­νων», τόνι­σε, προ­σθέ­το­ντας πως αυτό το σχέ­διο πρέ­πει να ξεση­κώ­σει τους πάντες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο