Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντάνιελ Μπέρνχαμ, από τους πρωτοπόρους της Πολεοδομίας

Στις 4 Σεπτεμ­βρί­ου 1846 γεν­νιέ­ται ο Ντά­νιελ Μπέρν­χαμ. Αμε­ρι­κα­νός αρχι­τέ­κτο­νας και πολε­ο­δό­μος. Ο Μπέρν­χαμ είναι ο αρχι­τέ­κτο­νας και ο κατα­σκευα­στής των πρώ­των κτι­ρί­ων με χαλύ­βδι­νο σκε­λε­τό. Τα σχέ­δια και οι μέθο­δοί του τον κατέ­τα­ξαν στους πρω­το­πό­ρους της Πολε­ο­δο­μί­ας. Ηταν ο ιδρυ­τής της αρχι­τε­κτο­νι­κής και πολε­ο­δο­μι­κής σχο­λής του Σικά­γο η οποία επη­ρέ­α­σε βαθύ­τα­τα τον τρό­πο οικο­δό­μη­σης και ανά­πτυ­ξης όλων των σύγ­χρο­νων μεγά­λων πόλε­ων στις ΗΠΑ και σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο. Ουσια­στι­κά προ­ε­τοί­μα­σε το έδα­φος για την κατα­σκευή των ουρα­νο­ξυ­στών. Ο Μπέρν­χαμ ανέ­λα­βε να εκπο­νή­σει το σχέ­διο για την ανά­πτυ­ξη της πόλης του Σικά­γο. Μοι­ρά­ζο­ντας τις λει­τουρ­γί­ες της πόλης, σχε­δί­α­σε το λεγό­με­νο αξο­νι­κό τρό­πο ανά­πτυ­ξης της πόλης προ­σφέ­ρο­ντας λει­τουρ­γι­κό­τη­τα και άνε­ση κινή­σε­ων, δίνο­ντας απά­ντη­ση στα πολ­λά και μεγά­λα προ­βλή­μα­τα από τον άναρ­χο τρό­πο ανά­πτυ­ξης των μεγά­λων αστι­κών κέντρων. Εκπό­νη­σε επί­σης σχέ­δια για τη Βαλ­τι­μό­ρη, το Μέρι­λαντ, τη Νέα Υόρ­κη, το Κλί­βε­λαντ, το Οχάιο, το Σαν Φρανσίσκο.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο