Ντίνος Δημόπουλος, κορυφαίος και ακούραστος εργάτης του σινεμά

Ο Ντί­νος Δημό­που­λος, που σφρά­γι­σε τον παλιό ελλη­νι­κό κινη­μα­το­γρά­φο, ήταν ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους σκη­νο­θέ­τες της γενιάς του, γυρί­ζο­ντας ορι­σμέ­νες από τις καλύ­τε­ρες ται­νί­ες του ελλη­νι­κού σινε­μά, στην παρα­γω­γι­κό­τα­τη σαρα­ντά­χρο­νη καλ­λι­τε­χνι­κή του πορεία. Αυτή η παρα­γω­γι­κό­τη­τά του θα του στοι­χί­σει και τον χαρα­κτη­ρι­σμό ενός εμπνευ­σμέ­νου δημιουρ­γού, αφού έπρε­πε να βγει και το μερο­κά­μα­το, να ικα­νο­ποι­ή­σει … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ντί­νος Δημό­που­λος, κορυ­φαί­ος και ακού­ρα­στος εργά­της του σινε­μά.