Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντιέγκο Μαραντόνα: Όταν ο «Θεός» πάτησε το πόδι του σε Τούμπα και Καραϊσκάκη

Ήταν 6 Οκτώ­βρη 1988 όταν ο Αργε­ντί­νος θεός του ποδο­σφαί­ρου, παί­κτης τότε της Νάπο­λι,  Ντιέ­γκο Αρμά­ντο Μαρα­ντό­να βρέ­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη προ­κει­μέ­νου να αγω­νι­στεί ενά­ντια στον ΠΑΟΚ. Ο αγώ­νας έγι­νε σε μια κατά­με­στη Τού­μπα και έλη­ξε 1–1, με τη Νάπο­λι να προ­κρί­νε­ται στην επό­με­νη φάση του κυπέλ­λου UEFA μιας και είχε κερ­δί­σει τον δικέ­φα­λο με 1–0 στον πρώ­το αγώ­να του Σαν Πάολο.

Αυτό που έμει­νε από εκεί­νη τη βρα­διά ήταν η παρου­σία του Μαρα­ντό­να και ο θαυ­μα­σμός που εξέ­φρα­σε για την ατμό­σφαι­ρα των οπα­δών του ΠΑΟΚ. «Έχω παί­ξει πολ­λά παι­χνί­δια αλλά δεν έχω ξανα­δεί τέτοιο πράγ­μα», δήλω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά μετά τη λήξη της ανα­μέ­τρη­σης μιλώ­ντας σε Ιτα­λό ρεπόρτερ.

Αρκε­τά χρό­νια αργό­τε­ρα, το 2005, ως παλαί­μα­χος πλέ­ον ποδο­σφαι­ρι­στής, ο Μαρα­ντό­να βρέ­θη­κε και πάλι στην Ελλά­δα προ­σκε­κλη­μέ­νος της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός. Εμφα­νώς ταλαι­πω­ρη­μέ­νος από προ­βλή­μα­τα υγεί­ας και με αρκε­τά περιτ­τά κιλά, ο Ντιέ­γκο δημιούρ­γη­σε ντε­λί­ριο ενθου­σια­σμού με την παρου­σία του στον Πειραιά.

Κατά τη διάρ­κεια τελε­τής στο Στά­διο Καραϊ­σκά­κης, ο Αργε­ντί­νος σού­περ­σταρ έλα­βε τιμη­τι­κή πλα­κέ­τα από την πει­ραϊ­κή ΠΑΕ, ενώ ξεσή­κω­σε τους οπα­δούς φωνά­ζο­ντας: «Ζήτω η Ελλά­δα, ζήτω ο Ολυ­μπια­κός!».

maradona rivaldo karaiskaki

Ενά­μι­ση χρό­νο μετά, ο σπου­δαί­ος ποδο­σφαι­ρι­στής ξανα­βρέ­θη­κε στην Αθή­να για την φιέ­στα της κατά­κτη­σης του πρω­τα­θλή­μα­τος από τον Ολυ­μπια­κό τη σεζόν 2005-06. Μάλι­στα, φόρε­σε την ερυ­θρό­λευ­κη φανέ­λα, πήρε την στρογ­γυ­λή θεά και μαζί με τους βρα­ζι­λιά­νους άσους του ΟΣΦΠ Ριβάλ­ντο και Καστί­γιο έδει­ξε λίγα από τα μαγι­κά του προσόντα.

Απέναντι στην Εθνική Ελλάδας

Η Εθνι­κή Ελλά­δας βρέ­θη­κε δύο φορές στο διά­βα του Μαρα­ντό­να. Η πρώ­τη — και πικρή για την ελλη­νι­κή ομά­δα — συνά­ντη­ση ήταν στο Μου­ντιάλ των ΗΠΑ το 1994, όταν και η Αργε­ντι­νή κέρ­δι­σε την Εθνι­κή με 4–0. Εκεί, ο 34χρονος Ντιέ­γκο πέτυ­χε το τελευ­ταίο του γκολ με τη φανέ­λα της «αλμπι­σε­λέ­στε», πανη­γυ­ρί­ζο­ντας με έναν τρό­πο που έμει­νε στην ιστορία.

Η δεύ­τε­ρη φορά που βρέ­θη­κε αντι­μέ­τω­πος με την Ελλη­νι­κή εθνι­κή ομά­δα ήταν στο Μου­ντιάλ της Νότιας Αφρι­κής το 2010, αυτήν την φορά ως προ­πο­νη­τής της Αργε­ντι­νής. Για την ιστο­ρία, το παι­χνί­δι έλη­ξε 2–0 υπέρ των Αργε­ντί­νων, ενώ χαρα­κτη­ρι­στι­κό έμει­νε το — σχε­δόν κωμι­κό- φρα­στι­κό επει­σό­διο που ο Ντιέ­γκο είχε με τον Έλλη­να άσο Γιώρ­γο Καραγκούνη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο