Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντιέγκο Ριβέρα «Η επιχείρηση της Γουατεμάλας»

 

gouatemala

Η επι­χεί­ρη­ση της Γουα­τε­μά­λας. Πίνα­κας του Μεξι­κα­νού κομ­μου­νι­στή ζωγρά­φου Ντιέ­γκο Ριβέ­ρα, γνω­στός για τις μεγά­λης κλί­μα­κας τοι­χο­γρα­φί­ες του. Ο Ντιέ­γκο Ριβέ­ρα (Diego Rivera) γεν­νή­θη­κε στις 8 Δεκεμ­βρί­ου 1886 και πέθα­νε στις 24 Νοεμ­βρί­ου 1957.

Η επί­θε­ση ενα­ντί­ον της Δημο­κρα­τί­ας της Γουα­τε­μά­λας υπήρ­ξε ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα του 1954.  Στην «επι­χεί­ρη­ση» αυτή της αμε­ρι­κα­νι­κής πολι­τι­κής αφιε­ρώ­νει τον πίνα­κα ο διά­ση­μος Μεξι­κα­νός ζωγρά­φος Ντιέ­γκο Ριβέ­ρα. Ο πίνα­κας παρι­στά τον Καστί­λο Άρμας, αρχη­γό των μισθο­φό­ρων και πρό­ε­δρο της Γουα­τε­μά­λας μετά, να σφίγ­γει δου­λι­κά το χέρι του Τζον Φόστερ Ντά­λες. Μέσα στη ζώνη του είναι χωμέ­νο ένα πιστό­λι και στην τσέ­πη του σακα­κιού του ένα πακέ­το από τσεκ των 10.000 δολα­ρί­ων. Ο Ντά­λες με το ελεύ­θε­ρο χέρι του χαϊ­δεύ­ει μια ατο­μι­κή βόμ­βα που πάνω της είναι χαραγ­μέ­νη μια καρι­κα­τού­ρα του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Αϊζεν­χά­ου­ερ. Στο αυτί του σκύ­βει ψιθυ­ρί­ζο­ντας ο αδελ­φός του Άλεν Ντά­λες, αρχη­γός των αμε­ρι­κα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών ενώ στο άλλο πλευ­ρό του ο πρε­σβευ­τής Πιου­ρι­φόι ο «αρχι­τέ­κτων» του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος «πασά­ρει» σε βια­στι­κούς μισθο­φό­ρους την αμοι­βή τους κάτω από τις ευλο­γί­ες του Παπι­κού Νούν­τσιου Αρχιε­πι­σκό­που Βερό­λι­γου. Στο έδα­φος ποδο­πα­τη­μέ­να και κατα­μα­τω­μέ­να πτώ­μα­τα μικρών δεν προ­κα­λούν κατα­μα­τω­μέ­να πτώ­μα­τα μικρών παι­διών, δεν προ­κα­λούν κανέ­να ενδια­φέ­ρον στους «πολυά­σχο­λους» πρω­τα­γω­νι­στές τη τρα­γω­δί­ας της Γουατεμάλας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο