Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντοκιμαντέρ «Γυάρος, ρωγμές αντίστασης στο θανατονήσι»

Με τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 13 — 14 Ιούνη
κυκλο­φο­ρεί το νέο ντο­κι­μα­ντέρ, σε παρα­γω­γή της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ,
με τίτλο «Γυά­ρος, ρωγ­μές αντί­στα­σης στο θανατονήσι».

Το ντο­κι­μα­ντέρ δημιουρ­γή­θη­κε με αφορ­μή την απο­κά­λυ­ψη, στις 12 Οκτώ­βρη 2019, από την ΚΕ του Κόμ­μα­τος, του μεγά­λου μνη­μεί­ου στη Γυά­ρο προς τιμήν των αλύ­γι­στων της ταξι­κής πάλης, όλων όσοι στα 21 χρό­νια λει­τουρ­γί­ας αυτής της φυλα­κής άνοι­ξαν με τη στά­ση τους ρωγ­μές στη βαρ­βα­ρό­τη­τα.

Σ’ αυτόν τον κολα­σμέ­νο τόπο που διά­λε­ξε η αστι­κή εξου­σία για να μετα­τρέ­ψει τους πέντε όρμους του σε φυλα­κή, για να εξο­ντώ­σει όσους ένιω­θε ότι την απει­λούν, το ΚΚΕ επέ­στρε­ψε 72 χρό­νια μετά την ίδρυ­ση της φυλα­κής για να στή­σει ένα μνη­μείο αντά­ξιο της θυσί­ας των περί­που 28.000 αγω­νι­στών, προ­πα­ντός κομ­μου­νι­στών, που, παρό­τι υπέ­φε­ραν, βασα­νί­στη­καν άγρια κι έχα­σαν τη ζωή τους σ’ αυτό το νησί του αίμα­τος και του μαρ­τυ­ρί­ου, δεν λύγι­σαν ούτε μπρο­στά στον θάνατο.

Το ντο­κι­μα­ντέρ θα δια­νε­μη­θεί σε DVD με τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 13 — 14 Ιού­νη 2020.
Σε αυτό περιέ­χο­νται σπά­νια ντο­κου­μέ­ντα από τα χρό­νια της φυλα­κής, σε συνάρ­τη­ση με τις εξε­λί­ξεις της ταξι­κής πάλης εκεί­να τα χρό­νια κι αυτό σε συν­δυα­σμό με σύγ­χρο­νες εικό­νες (αερο­φω­το­γρα­φί­ες κ.ά.) του νησιού, ώστε τα γεγο­νό­τα να τοπο­θε­τού­νται στον τόπο και τον χρό­νο που έγιναν.

Η κάμε­ρα παρα­κο­λου­θεί ‑παράλ­λη­λα με την ιστο­ρι­κή αφή­γη­ση- τους συντρό­φους και φίλους του ΚΚΕ που ανέ­λα­βαν να στή­σουν το μνη­μείο στον ξερό­βρα­χο, από την ώρα της προ­κή­ρυ­ξης του σχε­τι­κού καλ­λι­τε­χνι­κού δια­γω­νι­σμού, την επι­λο­γή του έργου «Ρωγ­μή» του γλύ­πτη Αντώ­νη Μυρω­διά, την κατα­σκευή του στο μηχα­νουρ­γείο, τη μετα­φο­ρά των υλι­κών στο νησί, την παρα­μο­νή σ’ αυτό και το στή­σι­μο εντέ­λει του μνη­μεί­ου, η απο­κά­λυ­ψη του οποί­ου έγι­νε με μια μεγά­λη εκδή­λω­ση που οργά­νω­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ πάνω στο νησί και με ομι­λη­τή τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα.

ΣΧΕΤΙΚΑ
🔻  ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΓΥΑΡΟ

Συγκλονιστική, βαθιά συγκινητική η αποκάλυψη του μνημείου — Ένας πραγματικός άθλος η υλοποίηση του έργου

  • Μια μονα­δι­κή, συγκλο­νι­στι­κή εκδή­λω­ση που γέμι­σε συγκί­νη­ση, μνή­μες, και με την πεποί­θη­ση ότι στο τέλος θα νική­σου­με, ήταν η εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε η ΚΕ του ΚΚΕ το Σάβ­βα­το 12 Οκτώ­βρη 2019 για τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του μνη­μεί­ου του ΚΚΕ, «Ρωγ­μή», στη Γυά­ρο.
  • Η κατα­σκευή και τοπο­θέ­τη­ση του μνη­μεί­ου του ΚΚΕ στη Γυά­ρο ήταν ένας πραγ­μα­τι­κός άθλος, μικρή απο­πλη­ρω­μή του χρέ­ους στους χιλιά­δες αλύ­γι­στους της Γυάρου.
    Από την ολο­κλή­ρω­ση του μνη­μεί­ου στο μηχα­νουρ­γείο των αδερ­φών Παπα­δά­κη, μέχρι την απο­κά­λυ­ψή του το Σάβ­βα­το στο θανα­το­νή­σι, η απο­στο­λή αυτή δεν θα μπο­ρού­σε να γίνει εφι­κτή, αν δεν υπήρ­χε από πίσω η δου­λειά δεκά­δων συντρό­φων, στο σχε­δια­σμό μέχρι και της τελευ­ταί­ας λεπτο­μέ­ρειας για τη μετα­φο­ρά και εγκα­τά­στα­ση του μνη­μεί­ου στη Γυάρο.
    Αν δεν υπήρ­χε από πίσω η αυτα­πάρ­νη­ση, η καρ­τε­ρι­κό­τη­τα, το πεί­σμα, ο ενθου­σια­σμός, αλλά και η τέχνη όλων των μελών της ομά­δας των συντρό­φων που ανέ­λα­βε να σηκώ­σει το εμβλη­μα­τι­κό Μνη­μείο στον κακο­τρά­χα­λο και άνυ­δρο τόπο της Γυάρου.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο