Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: «Να οργανωθή συστηματική παρακολούθησις των μαθητών και να γίνεται αυστηρός έλεγχος των πράξεων αυτών εν τε τω σχολείω και εκτός αυτού»

Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας //

Διαχρονική είναι η πολύμορφη προσπάθεια του συστήματος μέσω των μηχανισμών του, ελέγχου του φρονήματος αλλά και της γενικότερης δράσης των εκπαιδευτών αλλά και των μαθητών μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα.

Κατά την μετά τη Βάρκιζα εποχή η «Λευκή Τρομοκρατία» εισέβαλε και στα σχολεία

Με απολύσεις, φυλακές και εξορίες εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη αντίσταση αλλά και μέσω χειραγώγησης της ίδιας της μαθητικής νεολαίας, μια και η δράση της ΕΠΟΝ αλλά και τα ιδεολογικά-πολιτικά της μηνύματα ήταν ζωντανά και επίκαιρα και κυρίως φλόγιζαν τις καρδιές και το νου τους, αποτελούσαν «κίνδυνο» για τα σάπια θεμέλια του αστικού καθεστώτος. Και αυτά κοντά στις γενικότερες επιδιώξεις της άρχουσας τάξης μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, των βιβλίων αλλά και συνολικά του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος να αναπαράγουν την κυρίαρχη ιδεολογία που (και) τότε είχε ως προμετωπίδα της τον αντικομουνισμό «ντυμένο» με το τα κλασσικά κηρύγματα για «έθνος», «πατρίδα», «θρησκεία» κ.α

Το έγγραφο που παρουσιάζουμε (προέρχεται από τα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας-αρχείο της νομαρχίας) χαρακτηρίζεται ως «εμπιστευτικό» και είναι του Υπουργείου Παιδείας προς τους «κ.κ Γυμνασιάρχας των εν Κράτει Γυμνασίων» με ημερομηνία  20/3/1948. Μέσω αυτού γίνεται προσπάθεια με μοχλό τους εκάστοτε γυμνασιάρχες αφενός οι καθηγητές να παρακολουθούν-ελέγχουν-τιμωρούν τους μαθητές που είναι «ύποπτοι» για κομμουνιστική δράση και προπαγάνδα μέσα και έξω από το σχολείο . Ακόμη επιχειρούν τον έλεγχο των ίδιων των καθηγητών τόσο για το καθήκον αυτό αλλά και ευρύτερα. Ταυτόχρονα το έγγραφο αυτό δείχνει ότι το κύρος του ΚΚΕ και του ΔΣΕ παρά τις διώξεις παρέμενε ισχυρό στα σχολεία.

alekos4

Το έγγραφο

«Αφορμήν λαβόντες εκ μεμονομένων κρουσμάτων κομμουνιστικής κινήσεως παρατηρηθείσης μεταξύ ελαχίστων μαθητών ενεργούντων προπαγάνδαν και εράνους υπέρ των συμμοριτών  ευρισκόμεθεα εις την ανάγκην να επιστήσομεν την προσοχήν σας επί του σοβαρού τούτου κινδύνου του απειλούντος της μαθητιώσαν νεολαίαν , αυτήν ταύτην την υπόστασιν του έθνους μας. Διότι παρά το γεγονός ότι, η ως ανωτέρω κίνησις ολιγωστών ευτυχώς μαθητών έχει χαρακτήρα όλως περιορισμένον ουχ’ ήττον όμως αφήνει να νοηθή ότι η αντεθνική προπαγάνδα έχει στραφή προς την εύπλαστον ψυχήν των μαθητών και δυστυχώς ευρίσκει  πρόσφορον έδαφος προς εξάπλωσιν των ψυχοφθόρων κηρυγμάτων και επίτευξιν των καταχθόνιων σκοπών της.

Προς ματαίωσιν του αντεθνικού τούτου έργου οφείλομεν και ημείς να λάβωμεν τα κατάλληλα μέτρα τοιαύτα δε νομίζομεν ότι είναι τα εξής:

  1. Δια καταλλήλου και συχνής ομιλίας επ’ ευκαιρία ιδία της διδασκαλίας των φρονιματιστκών μαθημάτων να εξαίρωνται αι υψηλαί ιδέαι , της Πατρίδος, της Θρησκείας και της Ελευθερίας με τας οποίας εγαλουχήθησαν αι Ελληνικαί γεναιαί και μεγάλοι αγώνες διεξήχθησαν δια την επικράτησιν και εξάπλωσιν αυτών εις σύμπαντα κόσμον.
  2. Εκ παραλλήλου να καταδεικνύωνται οι κίνδυνοι της συντριβής των υψηλών τούτων ιδεών υπό ταπεινών προδοτών και μισθάρνων οργάνων των εχθρών της Ελληνικής φυλής και τα αποτελέσματα τα οποία θα επελθώσι εκ της επικρατήσεως των αναρχικώ ιδεών εκ των εαμοσλαυοκομμουνστών.
  3. Να οργανωθή συστηματική παρακολούθησις των μαθητών και να γίνεται αυστηρός έλεγχος των πράξεων αυτών εν τε τω σχολείω και εκτός αυτού.
  4. Προς πρόληψιν εισχωρήσεως κομμουνιστικών στοιχείων και ενεργείας προπαγάνδας να απογορεύεται εις πρόσωπα ξένα  προς το σχολείον να εισέρχονται εις αυτόν και ν’ αναστρέφωνται μετά μαθητών.
  5. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ήθελεν αποδειχθή η ενοχή μαθητών εις αντεθνικάς κινήσεις ας α καθ’ οιονδήποτε τρόπον ήθελε εκδηλώσει  θα συγκαλείται αμέσως ο σύλλογος καθηγητών  προς επιβολήν αυστηροτάτων κυρώσεων.

Τελευτώντες εντελόμεθα όπως εις το τέλος εκάστου μηνός υποβάλληται ημίν δια ων οικείων Γεν. Επιθεωρητών έκθεσις αναφέρουσα λεπτομερώς περί της κινήσεως των διδασκόντων και διδασκομένων του υπό την διεύθυνσιν υμών σχολείου, των λαμβανομένων και της ενεργείας  αυστηρού ελέγχου επί των μαθητών εν τω σχολικώ και εξωσχολικώ αυτών βίω.

Είμεθα βέβαιοι ότι άπαντες οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί αντιλαμβανόμενοι πλήρως το δυσχερές έργον όπερ έχουσι να διεξάγωσι  κατά τας σημερινάς κρισιμωτέρας στιγμάς τας οποίας διέρχεται η Πατρίς μας θα θελήσωσι ν’ αρθρώσι εις το ύψος των περιστάσεων τούτων και θα επιτελέσωσιν εις το ακέραιον και άνευ δισταγμού τινός τας υποχρεώσεις των….

Ο Υπουργός Α. Παπαδήμος»