Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντονέτσκ: Διασώθηκαν οι ανθρακωρύχοι που είχαν εγκλωβιστεί σε ορυχείο

Εβδο­μή­ντα επτά ανθρα­κω­ρύ­χοι που είχαν παγι­δευ­τεί σε ορυ­χείο στη διάρ­κεια δια­κο­πής ρεύ­μα­τος και βομ­βαρ­δι­σμών σε μια περι­φέ­ρεια που τελεί υπό τον έλεγ­χο φιλο­ρώ­σων αυτο­νο­μι­στών στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία δια­σώ­θη­καν, δήλω­σαν τοπι­κοί αξιωματούχοι.

Οι ανθρα­κω­ρύ­χοι βρί­σκο­νταν κάτω από το έδα­φος όταν δια­κό­πη­κε η παρο­χή ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος στο ορυ­χείο Ζασιά­ντ­κο της ουκρα­νι­κής περι­φέ­ρειας Ντο­νέ­τσκ, αλλά όλοι τους είναι τώρα ασφα­λείς και κανείς δεν έχει τραυ­μα­τι­στεί, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση τοπι­κών αξιω­μα­τού­χων των αυτονομιστών.

Οι φιλο­ρω­σι­κές αρχές των αυτο­νο­μι­στών στην αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σα Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Ντο­νέ­τσκ επέρ­ρι­ψαν την ευθύ­νη για τους βομ­βαρ­δι­σμούς στις ουκρα­νι­κές δυνάμεις.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο