Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντονέτσκ-Λουγκάνσκ: Ζητούν από τη Μόσχα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας τους

Οι ηγέ­τες των δύο αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νων «Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών» του Λου­γκάνσκ και του Ντο­νέ­τσκ στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, ζήτη­σαν σήμε­ρα από τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν να ανα­γνω­ρί­σει τις δύο περιο­χές ως ανε­ξάρ­τη­τα κρά­τη, στο από­η­χο των καταγ­γε­λιών τους ότι ο ουκρα­νι­κός στρα­τός ετοι­μά­ζει επί­θε­ση ενα­ντί­ον τους με στό­χο την ανα­κα­τά­λη­ψή τους.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο επι­κε­φα­λής της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Λου­γκάνσκ (ΛΔΛ), Λεο­νίντ Πασέ­τσ­νικ, έκα­νε έκκλη­ση στον Πού­τιν, λέγο­ντας ότι η επι­βε­βαί­ω­ση της ανε­ξαρ­τη­σί­ας τους από τη Μόσχα «θα βοη­θή­σει στην απο­φυ­γή μαζι­κών θανά­των κατοί­κων της περιο­χής, εκ των οποί­ων οι 300.000 είναι Ρώσοι πολίτες».

«Σας ζητώ να ανα­γνω­ρί­σε­τε την κυριαρ­χία και την ανε­ξαρ­τη­σία της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Λου­γκάνσκ. Σας ζητώ επί­σης να εξε­τά­σε­τε τη δυνα­τό­τη­τα σύνα­ψης συμ­φω­νί­ας φιλί­ας και συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ της ΛΔΛ και της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της συνερ­γα­σί­ας στην άμυ­να», είπε σε τηλε­ο­πτι­κό του διάγγελμα.

Την ίδια στιγ­μή, σε μια ανά­λο­γη έκκλη­ση προ­χώ­ρη­σε και ο ηγέ­της της «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ» (ΛΔΝ), Ντέ­νις Που­σί­λιν. Σύμ­φω­να με τον Που­σί­λιν, οι «πολι­τι­κές απο­φά­σεις του Ρώσου ηγέ­τη, όπως η ανα­γνώ­ρι­ση των εγγρά­φων που εκδί­δο­νται σε κατοί­κους των Δημο­κρα­τιών μας και η δυνα­τό­τη­τα να γίνουν Ρώσοι πολί­τες, είναι ανε­κτί­μη­τες για εμάς». «Εκ μέρους όλου του λαού της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντό­νε­τσκ σας ζητά­με να ανα­γνω­ρί­σε­τε τη ΛΔΝ ως ανε­ξάρ­τη­το, δημο­κρα­τι­κό, νόμι­μο, κοι­νω­νι­κό κρά­τος», συνέχισε.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο