Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντονέτσκ: Μόσχα και Κίεβο εκτοξεύουν αλληλοκατηγορίες για τον βομβαρδισμό φυλακής που κρατούνταν 40 αιχμάλωτοι

Συνε­χί­ζο­νται χωρίς στα­μα­τη­μό οι ρωσο-ουκρα­νι­κές δια­μά­χες στο πλαί­σιο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, με Μόσχα και Κίε­βο να εκτο­ξεύ­ουν κατη­γο­ρί­ες για πυραυ­λι­κά χτυ­πή­μα­τα, δολο­φο­νί­ες και εγκλή­μα­τα πολέμου.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Ουκρα­νία έπλη­ξε μια φυλα­κή σε έδα­φος που τελεί υπό τον έλεγ­χο των αυτο­νο­μι­στών στην περι­φέ­ρεια Ντο­νέ­τσκ, στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, με συστή­μα­τα ρου­κε­τών HIMARS που έχει προ­μη­θευ­τεί από τις ΗΠΑ, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 40 Ουκρα­νοί αιχ­μά­λω­τοι πολέ­μου και 75 να τραυ­μα­τι­στούν. Ο ουκρα­νι­κός στρα­τός αρνή­θη­κε ότι διε­νήρ­γη­σε την επί­θε­ση στη φυλα­κή και επέρ­ρι­ψε την ευθύ­νη στις ρωσι­κές δυνάμεις.

“Πυραυ­λι­κό πλήγ­μα από αμε­ρι­κα­νι­κής κατα­σκευ­ής σύστη­μα πολ­λα­πλών εκτο­ξευ­τών ρου­κε­τών (HIMARS) διε­νερ­γή­θη­κε σε προ­δι­κα­στι­κό κέντρο κρά­τη­σης στην περιο­χή του οικι­σμού Ολε­νίβ­κα, όπου κρα­τού­νται Ουκρα­νοί στρα­τιω­τι­κοί αιχ­μά­λω­τοι πολέ­μου, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων μαχη­τών του τάγ­μα­τος Αζόφ”, ανέ­φε­ρε το υπουρ­γείο Άμυ­νας στην καθη­με­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση των δημοσιογράφων.

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανέ­φε­ρε πως τραυ­μα­τί­στη­καν επί­σης οκτώ μέλη του προ­σω­πι­κού της φυλακής.

“Αυτή η σκαν­δα­λώ­δης πρό­κλη­ση έχει σκο­πό να τρο­μά­ξει τους Ουκρα­νούς στρα­τιώ­τες και να τους απο­τρέ­ψει από το να παρα­δο­θούν”, ανέφερε.

Ο ηγέ­της των υπο­στη­ρι­ζό­με­νων από τη Ρωσία αυτο­νο­μι­στών Ντε­νίς Που­σί­λιν δήλω­σε, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Interfax, πως στη φυλα­κή που βρί­σκε­ται στην Ολε­νίβ­κα στη γραμ­μή του μετώ­που, βρί­σκο­νταν 193 άτο­μα και πως δεν υπάρ­χουν ξένοι μετα­ξύ των κρα­του­μέ­νων. Ο ρωσι­κός στρα­τός δεν ανέ­φε­ρε πόσα άτο­μα κρα­τού­νται σε αυτή τη φυλακή.

Ο Που­σί­λιν δήλω­σε στο ρωσι­κό δίκτυο Russia 24 πως οι ουκρα­νι­κές αρχές “έδω­σαν την εντο­λή να εξο­ντω­θούν εκεί­νοι (μετα­ξύ των κρα­του­μέ­νων) που ήταν αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες” σε εκτε­λέ­σεις που δια­πρά­χθη­καν, όπως είπε, από τις ουκρα­νι­κές δυνάμεις.

Έκα­νε λόγο για έναν απο­λο­γι­σμό 47 θανά­των, ενώ οι δυνά­μεις άμυ­νας της αυτό­νο­μης περι­φέ­ρειας δήλω­σαν πως οι νεκροί είναι 53.

Η ρωσι­κή δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση μετέ­δω­σε εικό­νες που δεί­χνουν, όπως υπο­στή­ρι­ξε, απαν­θρα­κω­μέ­νους στρα­τώ­νες χωρίς να δεί­χνουν θύματα.

Όταν η Ρωσία πήρε τον έλεγ­χο της Μαριού­πο­λης έπει­τα από πολύ­μη­νη πολιορ­κία της χαλυ­βουρ­γί­ας Αζοφ­στάλ, πολ­λοί Ουκρα­νοί μαχη­τές, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων ορι­σμέ­νων του τάγ­μα­τος Αζόφ, συνε­λή­φθη­σαν αιχ­μά­λω­τοι στην Ολε­νίβ­κα μετά την παρά­δο­σή τους.

Οι ρωσι­κές αρχές και οι αρχές των αυτο­νο­μι­στών είχαν δηλώ­σει προη­γου­μέ­νως ότι ετοι­μά­ζουν μια δίκη για εγκλή­μα­τα πολέ­μου κατά των Ουκρα­νών στρα­τιω­τών που πολέ­μη­σαν στη Μαριούπολη.

Η Ρωσία κατη­γο­ρεί­ται ότι βομ­βάρ­δι­σε τυφλά την πόλη σκο­τώ­νο­ντας χιλιά­δες, αν όχι δεκά­δες χιλιά­δες, αμά­χους. Η Μόσχα επιρ­ρί­πτει την ευθύ­νη για τις κατα­στρο­φές στις ουκρα­νι­κές δυνάμεις.

Από την πλευ­ρά του, ο ουκρα­νι­κός στρα­τός αρνή­θη­κε ότι διε­νήρ­γη­σε την επί­θε­ση στη φυλα­κή και επέρ­ρι­ψε την ευθύ­νη στις ρωσι­κές δυνάμεις.

“Οι ένο­πλες δυνά­μεις της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας διε­νήρ­γη­σαν στο­χευ­μέ­νο βομ­βαρ­δι­σμό πυρο­βο­λι­κού σε σωφρο­νι­στι­κό κατά­στη­μα στον οικι­σμό Ολε­νίβ­κα, στον διοι­κη­τι­κό τομέα Ντο­νέ­τσκ, όπου κρα­τού­νταν επί­σης Ουκρα­νοί κρα­τού­με­νοι”, ανέ­φε­ρε σε μια ανα­κοί­νω­ση το γενι­κό επι­τε­λείο των ουκρα­νι­κών ενό­πλων δυνάμεων.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ, TASS.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο