Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντονέτσκ: Ουκρανικούς βομβαρδισμούς σε σχολεία καταγγέλλουν οι ρωσόφωνοι

Τα κτί­ρια δύο σχο­λεί­ων, δύο Νηπια­γω­γεί­ων, ενός αθλη­τι­κού συγκρο­τή­μα­τος και ενός Πνευ­μα­τι­κού Κέντρου υπέ­στη­σαν ζημιές στο Ντο­νέ­τσκ και στη γει­το­νι­κή πόλη Μακέ­εβ­κα ως απο­τέ­λε­σμα των βομ­βαρ­δι­σμών από τις Ένο­πλες Δυνά­μεις της Ουκρανίας.

Αυτό ανέ­φε­ραν εκπρό­σω­ποι της αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νης «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντό­νε­τσκ» στο Κοι­νό Κέντρο Ελέγ­χου και Συντο­νι­σμού του Καθε­στώ­τος Κατά­παυ­σης του Πυρός (ΚΚΕΣΚΚΠ) με ανάρ­τη­σή τους στον ιστό­το­πο «Telegram».

Σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, από τους ουκρα­νι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς στο Ντό­νε­τσκ, χτυ­πή­θη­καν το κτί­ριο ενός Νηπια­γω­γεί­ου, ενός σχο­λεί­ου και το αθλη­τι­κό συγκρό­τη­μα «Ντελ­φίν».

Στη Μακέ­εβ­κα, ως απο­τέ­λε­σμα του βομ­βαρ­δι­σμού, υπέ­στη­σαν ζημιές τα κτί­ρια ενός σχο­λεί­ου, ενός παι­δι­κού σταθ­μού καθώς και το Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο στην οδό Του­χα­τσέφ­σκι. «Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα θύμα­τα και τους τραυ­μα­τι­σμούς διευ­κρι­νί­ζο­νται», ανα­φέ­ρει η αντιπροσωπεία.

Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, από τις 17 Φεβρουα­ρί­ου, 24 άμα­χοι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλα 93 άτο­μα έχουν τραυ­μα­τι­στεί, μετα­ξύ των οποί­ων και τέσ­σε­ρα παι­διά, ως απο­τέ­λε­σμα των βομ­βαρ­δι­σμών από τις Ένο­πλες Δυνά­μεις της Ουκρανίας.

Επί­σης κατα­στρά­φη­καν 181 μη στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις υπο­δο­μής, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 9 ιατρι­κών ιδρυ­μά­των, 16 εκπαι­δευ­τι­κών οργα­νι­σμών, 11 εγκα­τα­στά­σε­ων κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, 10 κρί­σι­μων υπο­δο­μών, ηλε­κτρι­σμού, νερού και φυσι­κού αερίου.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο