Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντοροθέα Λανγκ

Στις 11 Οκτω­βρί­ου 1965 πέθα­νε η Ντο­ρο­θέα Λανγκ, Αμε­ρι­κα­νί­δα φωτο­γρά­φος.  Το 1917 απο­φοί­τη­σε από την παι­δα­γω­γι­κή σχο­λή της Νέας Υόρ­κης και τα δύο επό­με­να χρό­νια παρα­κο­λού­θη­σε μαθή­μα­τα φωτο­γρα­φί­ας στο πανε­πι­στή­μιο Κολού­μπια της Νέας Υόρ­κης. Μετα­κό­μι­σε στο Σαν Φραν­σί­σκο, όπου ασχο­λή­θη­κε με τη φωτο­γρά­φη­ση σε στού­ντιο. Στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1920 άρχι­σε να πει­ρα­μα­τί­ζε­ται με τη φωτο­γρά­φη­ση τοπί­ων και εξω­τε­ρι­κών χώρων.

Μετά την οικο­νο­μι­κή κρί­ση του 1929 απο­φά­σι­σε να εγκα­τα­λεί­ψει ορι­στι­κά το στού­ντιο και άρχι­σε να ασχο­λεί­ται με τα κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα και τα πολι­τι­κά θέμα­τα· η πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κή φωτο­γρα­φία της, εκεί­νης της περιό­δου, είναι η Γενι­κή απερ­γία, Σαν Φραν­σί­σκο (1934, μου­σείο Όκλαντ). Το 1934 πραγ­μα­το­ποί­η­σε την πρώ­τη ατο­μι­κή της έκθε­ση στο στού­ντιο Μπρόκ­χερστ του Γουί­λαρντ Βαν Ντάικ στο Όκλαντ. Από το 1935 άρχι­σε να συνερ­γά­ζε­ται με τον οικο­νο­μο­λό­γο Πολ Σού­στερ Τέι­λορ, του ταμεί­ου άμε­σης αρω­γής της πολι­τεί­ας της Καλι­φόρ­νια, και ασχο­λή­θη­κε με το ζήτη­μα της εσω­τε­ρι­κής μετα­νά­στευ­σης των αγρο­τών. Μία από τις πιο γνω­στές φωτο­γρα­φί­ες της είναι η Μητέ­ρα μετα­νά­στρια, Νιπό­μο, Καλι­φόρ­νια (1936), στην οποία απει­κο­νί­ζε­ται μια μητέ­ρα με τα τρία παι­διά της.

Το 1939 κυκλο­φό­ρη­σε το βιβλίο της Μια αμε­ρι­κα­νι­κή έξο­δος, με κεί­με­να του Τέι­λορ. Το 1941 τιμή­θη­κε με το βρα­βείο Γκού­γκεν­χαϊμ και αυτό τη βοή­θη­σε να φωτο­γρα­φή­σει διά­φο­ρες θρη­σκευ­τι­κές ομά­δες, όπως τους Αμίς. Στον Β’ Παγκό­σμιο πόλε­μο εργά­στη­κε στο γρα­φείο μετα­κι­νή­σε­ων στρα­τευ­μέ­νων και στη συνέ­χεια στο γρα­φείο πολε­μι­κών αντα­πο­κρί­σε­ων της Καλι­φόρ­νια. Προς τα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1950 και στις αρχές της επό­με­νης δεκα­ε­τί­ας περιό­δευ­σε στη Νότια Αμε­ρι­κή, στην ανα­το­λι­κή Ασία και στη Μέση Ανα­το­λή, εμπλου­τί­ζο­ντας το έργο της.

dorothea1 dorothea2 dorothea3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο