Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντροπή για τη «Μαύρη Θύελλα»: Οι ιδιοκτήτες της ΠΑΕ Καλαμάτα καλούν σε υπερψήφιση του εκλεκτού της ΝΔ στην Περιφέρεια!

«Το δίλημ­μα των Περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών για την συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού της Μεσ­ση­νί­ας δεν είναι το ποιος από τους εκλε­κτούς των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων θα είναι στη δια­κυ­βέρ­νη­ση της Περι­φέ­ρειας. Το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα είναι το πόσο πιο δυνα­τή θα είναι η ”Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” σε Περι­φέ­ρεια και Δήμους, για να δυνα­μώ­σει η απο­κά­λυ­ψη αυτών των σχε­δια­σμών, τα εμπό­δια σε αυτή την πολι­τι­κή. Να δυνα­μώ­σει η διεκ­δί­κη­ση για ανά­σες ανα­κού­φι­σης του λαού και για όλα όσα έχου­με σήμε­ρα ανάγκη»

Τα παρα­πά­νω ανα­φέ­ρουν σε κοι­νή τους δήλω­ση ο Δημή­τρης Οικο­νο­μά­κος, υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Καλα­μά­τας και ο Γιάν­νης Σεντε­μέ­ντες, ποδο­σφαι­ρι­στής και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Πελο­πον­νή­σου, με αφορ­μή τη ανα­κοί­νω­ση της ΠΑΕ Καλα­μά­τας που καλεί τους φιλά­θλους, σε υπερ­ψή­φι­ση του εκλε­κτού της ΝΔ στην Περι­φέ­ρεια, Πτωχού.

«Οι ιδιο­κτή­τες της ΠΑΕ Καλα­μά­τας θεω­ρούν ότι τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά τους συμ­φέ­ρο­ντα εξυ­πη­ρε­τού­νται καλύ­τε­ρα με τον κ. Πτω­χό σε σχέ­ση με τον κ. Τατού­λη», σημειώ­νουν οι υπο­ψή­φιοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και προ­σθέ­τουν: «Η παρα­πά­νω ενέρ­γεια επι­βε­βαιώ­νει ότι η μόνη αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ Πτω­χού — Τατού­λη είναι το που θα μοι­ρα­στεί η πίτα εκα­τομ­μυ­ρί­ων από τα διά­φο­ρα προ­γράμ­μα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης των μεγα­λο­ε­πεν­δυ­τών της Πελο­πον­νή­σου (Ταμείο Ανά­καμ­ψης, ΕΣΠΑ, Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος κ.τλ.)».

Τονί­ζουν ότι «τα συμ­φέ­ρο­ντα της εν λόγω επι­χεί­ρη­σης δεν ταυ­τί­ζο­νται με αυτά των φιλά­θλων της ομά­δας, όπως γενι­κά τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών δεν ταυ­τί­ζο­νται με αυτά του λαού» και θυμί­ζουν τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­σε η «Μαύ­ρη Θύελ­λα», κατά το παρελ­θόν, τα οποία πλή­ρω­σε και θα πλη­ρώ­νει. «Πριν η Α.Ε. πάρει θέση για το ποιον θα ψηφί­σου­με στις Περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές, ας πλη­ρώ­σει πρώ­τα το Δήμο Καλα­μά­τας για τη χρή­ση των δημο­τι­κών υπο­δο­μών που αξιο­ποιεί εδώ και 10ετίες και δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ», καταλήγουν.

Ν. Κουτουμάνος: «Πτωχός και Τατούλης εμπαίζουν τους αγροτοκτηνοτρόφους»

Οι υπο­ψή­φιοι Περι­φε­ρειάρ­χες Δ. Πτω­χός και Π. Τατού­λης εμπαί­ζουν τους αγρο­το­κτη­νο­τρό­φους με τις εξαγ­γε­λί­ες τους και την από­κρυ­ψη των αιτιών και των υπαι­τί­ων της άσχη­μης κατά­στα­σης που βιώ­νει η μικρο­με­σαία αγρο­τιά στην Πελο­πόν­νη­σο αφού «κανείς τους δεν τοπο­θε­τεί­ται στα αιτή­μα­τα της αγω­νι­ζό­με­νης αγρο­τιάς για κατώ­τε­ρες εγγυ­η­μέ­νες τιμές στα αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κά προ­ϊ­ό­ντα, για μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής, για αλλα­γή του κανο­νι­σμού του ΕΛΓΑ, ώστε να απο­ζη­μιώ­νο­νται στο 100% της ζημιάς από φυσι­κές κατα­στρο­φές», τονί­ζει σε δήλω­σή του ο Νίκος Κου­του­μά­νος υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Πελοποννήσου.

Υπο­γραμ­μί­ζει επί­σης ότι «μετά τα δύο δημο­πρα­τή­ρια που εξήγ­γει­λε και υλο­ποί­η­σε (!!!) η περι­φε­ρεια­κή αρχή Τατού­λη σε Τρι­φυ­λία και Δυτι­κή Κοριν­θία, ήρθε η σει­ρά του κυρί­ου Πτω­χού χθες από την Τρί­πο­λη να εξαγ­γεί­λει και αυτός δημο­πρα­τή­ριο αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων. Δέκα χρό­νια πίσω λες και δεν άλλα­ξε τίπο­τα» και προ­σθέ­τει πως «μετά τα κτη­νο­τρο­φι­κά πάρ­κα (κάτι σαν τα βιο­μη­χα­νι­κά πάρ­κα!!!) που εξήγ­γει­λε και υλο­ποί­η­σε (!!!) η περι­φε­ρεια­κή αρχή Τατού­λη, ήρθε και εξήγ­γει­λε από την Κοριν­θία, ότι εκα­το­ντά­δες, αν όχι χιλιά­δες αγρο­το­κτη­νο­τρό­φοι της Πελο­πον­νή­σου, θα γίνουν εξα­γω­γείς εάν ψηφί­σουν τη “Νέα Πελο­πόν­νη­σο” του κυρί­ου Τατού­λη. Ανα­μέ­νου­με ανά­λο­γες εξαγ­γε­λί­ες του κυρί­ου Πτωχού».

«Επει­δή οι μικρο­με­σαί­οι αγρο­το­κτη­νο­τρό­φοι της Πελο­πον­νή­σου δεν τρώ­νε σανό, τους καλού­με να γυρί­σουν τις πλά­τες στους εκλε­κτούς των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, να υπερ­ψη­φί­σουν τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση”, που βρί­σκε­ται πάντα στο πλευ­ρό τους», επισημαίνει.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο