Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντροπή! Επικοινωνιακά «παιχνίδια» Πατούλη πάνω στα αποκαΐδια…

Σύμ­φω­να με καταγ­γε­λί­ες κατοί­κων του Δήμου Μάν­δρας — Ειδυλ­λί­ας, ο εκλε­κτός της κυβέρ­νη­σης κ. Πατού­λης δεν έχα­σε την ευκαι­ρία να εκμε­ταλ­λευ­τεί τη δια­νο­μή φαγη­τού στους ανθρώ­πους που δοκι­μά­ζο­νται από τις πυρ­κα­γιές και στους πυρο­σβέ­στες για μια ακό­μα επι­κοι­νω­νια­κή φιέστα.

Μέσα στις μερί­δες φαγη­τού εμπε­ριέ­χε­ται το εικο­νι­ζό­με­νο μήνυ­μα, με ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο πάντα, του κ. Πατού­λη φυσι­κά. Ο οποί­ος κάνει δηλώ­σεις επί δηλώ­σε­ων, μοι­ρά­ζει ανέ­ξο­δα λόγια «συμπό­νοιας» προς τους πυρό­πλη­κτους και στο τέλος της ημέ­ρας βεβαί­ως «κλα­ρί­νο» στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και στην πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης και των κυβερ­νή­σε­ων δια­χρο­νι­κά που οδή­γη­σαν στην καταστροφή.

Ντρο­πή!

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο