Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΤΡΟΠΗ Θα δώσουν τάμπλετ σε μαθητές τα οποία θα πρέπει να επιστρέψουν με τη λήξη της καραντίνας!!!

Μέσω ΕΣΠΑ και από δωρε­ές από επι­χει­ρη­μα­τί­ες του κλά­δου και από φυσι­κά πρό­σω­πα το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας θα δια­θέ­σει άμε­σα στα σχο­λεία στα οποία δια­πι­στω­μέ­να υπάρ­χουν ανά­γκες εξο­πλι­σμό προ­κει­μέ­νου όλοι να έχουν πρό­σβα­ση στην εξ απο­στά­σε­ως εκπαίδευση.

Οι Διευ­θυ­ντές των σχο­λεί­ων θα μοι­ρά­σουν το σχε­τι­κό υλι­κό, στους μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κούς, που δια­πι­στω­μέ­να, το έχουν ανά­γκη. Ωστό­σο όταν λήξει η εξ απο­στά­σε­ως διδα­σκα­λία οι μαθη­τές και οι εκπαι­δευ­τι­κοί θα πρέ­πει να επι­στρέ­ψουν τα τάμπλετ πίσω στα σχο­λεία.  Κι αυτό τη στιγ­μή που η κυβέρ­νη­ση μοι­ρά­ζει «χρή­μα με τα τσου­βά­λια» στο κεφά­λαιο, ενώ για τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες δεν πρισ­σεύ­ουν ούτε ψίχουλα.

Όπως είπε η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Νίκη Κερα­μέ­ως, απα­ντώ­ντας σε επί­και­ρη ερώ­τη­ση της βου­λευ­τού του «ΜΕΡΑ25», Σοφί­ας Σακο­ρά­φα, «Μέσω προ­γράμ­μα­τος ΕΣΠΑ έχει δοθεί σημα­ντι­κός τεχνο­λο­γι­κός εξο­πλι­σμός στην εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα. Έχου­με ήδη δρο­μο­λο­γή­σει αιτή­μα­τα για ενί­σχυ­ση μέσω ΕΣΠΑ του εξο­πλι­σμού αυτού. Και έχου­με ήδη λάβει σημα­ντι­κές δεσμεύ­σεις για δωρε­ές ιδιω­τών και εται­ρειών για άμε­ση ενί­σχυ­ση του τεχνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού προς όφε­λος της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας. Κάθε προ­σφο­ρά ενί­σχυ­σης της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας είναι παρα­πά­νω από ευπρόσ­δε­κτη». Τις σημα­ντι­κές πρω­το­βου­λί­ες του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των για την περαι­τέ­ρω στή­ρι­ξη της εξ απο­στά­σε­ως διδα­σκα­λί­ας, που ήδη υλο­ποιεί­ται επι­τυ­χώς σε όλες τις βαθ­μί­δες της εκπαί­δευ­σης, με εντυ­πω­σια­κή αντα­πό­κρι­ση μαθη­τών, σπου­δα­στών, φοι­τη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών, ανέ­λυ­σε από τη Βου­λή η Νίκη Κεραμέως.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο