Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΤΡΟΠΗ! Στη Γερμανία απαγορεύτηκε η σημαία της ΕΣΣΔ σε εκδηλώσεις για την αντιφασιστική νίκη!

Στην απα­γό­ρευ­ση της σημαί­ας της Ένω­σης Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών στις εκδη­λώ­σεις της 8ης και της 9ης Μάη για την αντι­φα­σι­στι­κή νίκη των λαών προ­χώ­ρη­σαν οι αρχές του Βερο­λί­νου, οι οποί­ες προ­σπά­θη­σαν να παρε­μπο­δί­σουν και εκδη­λώ­σεις σε Σοβιε­τι­κά Μνη­μεία που είναι διά­σπαρ­τα στη γερ­μα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, με πρό­σχη­μα να μην υπάρ­ξει «πρό­κλη­ση και σύγκρου­ση» από την «εμφά­νι­ση συμ­βό­λων και σημά­των που είναι κατάλ­λη­λα για να εξυ­μνή­σουν τον πόλε­μο Ρωσίας-Ουκρανίας».

Ωστό­σο, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός που κατα­τρό­πω­σε του Ναζί και η κόκ­κι­νη σημαία με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο που υψώ­θη­κε το Ράιχ­σταγκ δεν έχει καμία σχέ­ση ούτε με την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία του Πού­τιν ούτε φυσι­κά με την κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι που υπο­στη­ρί­ζε­ται από Ουκρα­νούς νεο­να­ζί. Το γεγο­νός αυτό είναι προ­φα­νώς γνω­στό τόσο στις αρχές του Βερο­λί­νου όσο και στην Ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση της Γερ­μα­νί­ας που με αφορ­μή τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία μαζί με της σημαί­ας της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας έσπευ­σαν να απα­γο­ρεύ­σουν και τη σημαία της ΕΣΣΔ από τις εκδη­λώ­σεις της αντι­φα­σι­στι­κής νίκης.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο