Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ: Έγδαραν και κρέμασαν σκύλους στα Χανιά

Οι λέξεις δεν φτά­νουν για να περι­γρά­ψου­με τη βία που ανυ­πε­ρά­σπι­στα, άκα­κα πλά­σμα­τα βιώ­νουν μέχρι θανά­του στην Ελλά­δα, την Κρή­τη, τα Χανιά.

Όπως ανα­φέ­ρει ο φιλο­ζω­ι­κός σύλ­λο­γος Χανί­ων “Η προ­στα­σία των ζώων”, «έφυ­γε η κηδε­μό­νας λίγες ημέ­ρες από την κατοι­κία της, εμπι­στευό­με­νη τους δυο σκύ­λους της σε κοντι­νό της πρό­σω­πο. Οι σκύ­λοι εξα­φα­νί­στη­καν και μετά από πέντε μέρες αδιά­κο­πης ανα­ζή­τη­σης, βρέ­θη­καν κρε­μα­σμέ­νοι και κατα­κρε­ουρ­γη­μέ­νοι στα Κερα­μειά Χανίων.

Ας απο­δεί­ξει η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία ότι δεν επι­κρα­τεί άλλος νόμος εκεί πάνω, διε­νερ­γώ­ντας ενδε­λε­χή έρευ­να και συλ­λαμ­βά­νο­ντας τον δρά­στη, ο οποί­ος προ­φα­νώς κάνει “προ­θέρ­μαν­ση” για τα βιαιό­τε­ρα εγκλή­μα­τα που θα ακο­λου­θή­σουν. Δεν είμα­στε μάντεις κακών, η επι­στή­μη το βεβαιώ­νει, το ζήσα­με και πέρ­σι στα Αφρά­τα, όπου τα στό­μα­τα άνοι­ξαν μετά το φρι­κτό έγκλημα..

Ως σύλ­λο­γος προ­στα­σί­ας των ζώων εκπέ­μπου­με SOS, η βία στον τόπο μας εντεί­νε­ται, γίνε­ται όλο και σκληρότερη…».

xania egklima xania egklima1 xania egklima2 xania egklima3

Πηγή: zarpanews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο