Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντόναλντ Τραμπ: Ένοχος για σεξουαλική επίθεση δυσφήμιση της αρθρογράφου Τζιν Κάρολ

Ο Ντό­ναλντ Τραμπ κρί­θη­κε ένο­χος από σώμα ενόρ­κων ομο­σπον­δια­κού δικα­στη­ρί­ου του Μαν­χά­ταν ότι κακο­ποί­η­σε σεξουα­λι­κά την αρθρο­γρά­φο Ε.Τζιν Κάρολ πριν από σχε­δόν τρεις δεκα­ε­τί­ες, και ακο­λού­θως τη δυσφήμισε.

Οι εννέα ένορ­κοι (έξι άνδρες και τρεις γυναί­κες) δια­βου­λεύ­τη­καν λιγό­τε­ρο από τρεις ώρες και δικαί­ω­σαν τελι­κά την Κάρολ, επι­δι­κά­ζο­ντας στην ενά­γου­σα απο­ζη­μί­ω­ση πέντε εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.

Για «επαί­σχυ­ντη ετυ­μη­γο­ρία» έκα­νε λόγο ο Ρεπου­μπλι­κά­νος μεγι­στά­νας, στην πρώ­τη του αντί­δρα­ση μέσω ανάρ­τη­σής του στην πλατ­φόρ­μα Truth Social, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τον ισχυ­ρι­σμό ότι δεν έχει ιδέα ποια είναι αυτή η γυναί­κα. Εκπρό­σω­πός του προ­α­νήγ­γει­λε πως θα ασκή­σει έφε­ση, μέχρι την εκδί­κα­ση της οποί­ας ο Τραμπ δεν είναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να κατα­βά­λει την αποζημίωση.

Στη διάρ­κεια της ακρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, η 79χρονη Κάρολ κατέ­θε­σε ενώ­πιον των ενόρ­κων. «Είμαι εδώ επει­δή ο Ντό­ναλντ Τραμπ με βία­σε και όταν το έγρα­ψα αυτό, είπε ψέμα­τα και είπε ότι δεν συνέ­βη», κατέ­θε­σε προ ημε­ρών η Ε.Τζιν Κάρολ στο ομο­σπον­δια­κό δικα­στή­ριο του Μαν­χά­ταν. «Είπε ψέμα­τα και έβλα­ψε το όνο­μά μου και είμαι εδώ για να προ­σπα­θή­σω να πάρω πίσω τη ζωή μου», πρόσθεσε.

Η Κάρολ, που δια­τη­ρού­σε μια στή­λη συμ­βου­λών στο περιο­δι­κό Elle, αξί­ω­νε απο­ζη­μί­ω­ση από τον Τραμπ, ο οποί­ος διεκ­δι­κεί και πάλι το χρί­σμα των Ρεπου­μπλι­κά­νων για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024. Η υπό­θε­ση αφο­ρά μια συνά­ντη­ση που, σύμ­φω­να με την Κάρολ, είχαν οι δύο τους στο πολυ­κα­τά­στη­μα Bergdorf Goodman, στα τέλη του 1995 ή τις αρχές του 1996, όπου κατη­γό­ρη­σε τον Τραμπ ότι τη βίασε.

Η Κάρολ τον μήνυ­σε για δυσφή­μι­ση, αφού ο πρώ­ην πρό­ε­δρος αρνή­θη­κε ότι την βία­σε και σε μια ανάρ­τη­σή του στον ιστό­το­πο Truth Social υπο­στή­ρι­ξε ότι δεν την γνω­ρί­ζει, «δεν είναι ο τύπος του» και ότι έκα­νε αυτόν τον ισχυ­ρι­σμό για να που­λή­σει τα απο­μνη­μο­νεύ­μα­τά της. Τον μήνυ­σε επί­σης για βια­σμό, βασι­ζό­με­νη σε έναν νόμο της Νέας Υόρ­κης που έδι­νε τη δυνα­τό­τη­τα, για περιο­ρι­σμέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα, στα θύμα­τα να προ­σφύ­γουν στα δικα­στή­ρια ακό­μη και αν έχει παρα­γρα­φεί το αδίκημα.

Η Κάρολ κατέ­θε­σε ότι γνώ­ρι­σε τον Τραμπ χρό­νια πριν από τη συνά­ντη­σή τους στο πολυ­κα­τά­στη­μα και τον θεω­ρού­σε «ευχά­ρι­στο» και «κοι­νω­νι­κό». Στο Bergdorf, όπως είπε, έφευ­γε όταν ο Τραμπ την ανα­γνώ­ρι­σε και της έτει­νε το χέρι του, ανα­γκά­ζο­ντάς την να σταματήσει.

«Είπε: Έι, εσύ είσαι εκεί­νη η κυρία με τις συμ­βου­λές και απά­ντη­σα ‘Ει, εσύ είσαι εκεί­νος ο μεγι­στά­νας των ακι­νή­των», είπε. Οι δυο τους άρχι­σαν να αστειεύ­ο­νται και ο τόνος του Τραμπ ήταν «πει­ρα­κτι­κός», συνέ­χι­σε, κατα­θέ­το­ντας ότι εκεί­νος ήθε­λε να αγο­ρά­σει εσώ­ρου­χα για μια άλλη γυναί­κα. Της ζήτη­σε να δοκι­μά­σει ένα εσώ­ρου­χο και εκεί­νη αστειεύ­τη­κε, αντι­προ­τεί­νο­ντάς του να το φορέ­σει ο ίδιος. Όπως υπο­στή­ρι­ξε, στη συνέ­χεια την οδή­γη­σε σε ένα δοκι­μα­στή­ριο, έκλει­σε την πόρ­τα, την έσπρω­ξε στον τοί­χο και την βίασε.

Η Κάρολ προ­σπά­θη­σε να συγκρα­τή­σει τα δάκρυά της ενώ περιέ­γρα­φε πώς τον απώθησε.

Όταν ρωτή­θη­κε από τον δικη­γό­ρο της αν είπε «όχι», απά­ντη­σε: «Δεν θυμά­μαι να το λέω. Ίσως να το είπα». Πρό­σθε­σε ότι εκεί­νη την επο­χή έρι­χνε το φταί­ξι­μο στον εαυ­τό της, φοβό­ταν ότι θα έχα­νε τη δου­λειά της και ότι ο Τραμπ θα την εκδι­κεί­το εάν τον κατέδιδε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο