Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντόνετσκ: Τρεις τραυματίες από βομβιστική επίθεση κατά των γραφείων του Κομμουνιστικού Κόμματος

Έκρη­ξη στο κτί­ριο όπου πραγ­μα­το­ποιού­νταν το έκτα­κτο Συνέ­δριο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης ΛΔ του Ντο­νέ­τσκ, είχε ως απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στούν τρεις άνθρωποι.

Ανά­με­σα στους τραυ­μα­τί­ες είναι η Ιρί­να Για­κίν, γραμ­μα­τέ­ας της Επι­τρο­πής Πόλης του Κόμ­μα­τος, αλλά και ο Ιγκόρ Χακιμ­ζιά­νοφ, υπο­ψή­φιος για τη θέση του επι­κε­φα­λής της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης ΛΔ του Ντο­νέ­τσκ (που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι αστι­κό καθεστώς).

Η έκρη­ξη σημειώ­θη­κε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του, στο Ντο­νέ­τσκ, όταν είχαν ολο­κλη­ρω­θεί οι κυρί­ως εργα­σί­ες του Συνεδρίου.

Ο επι­κε­φα­λής του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της ΛΔ του Ντο­νέ­τσκ, Μπό­ρις Λιτ­βί­νοφ, δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους ότι το κτί­ριο του Συνε­δρί­ου υπέ­στη σοβα­ρές ζημιές και κάη­καν μερι­κά δωμά­τια του ισο­γεί­ου. «Το κτί­ριο είναι δικό μας, σήμε­ρα 307 αντι­πρό­σω­ποι συμ­με­τεί­χαν στο Συνέ­δριο. Το Συνέ­δριο είχε τελειώ­σει, είχα­με μια συνά­ντη­ση, με το τέλος της συνά­ντη­σης κι απο­χω­ρώ­ντας από το κτί­ριο, εκεί­νη τη στιγ­μή μια βόμ­βα εξερ­ρά­γη μπρο­στά στα μάτια μας. Βαριά τραυ­μα­τί­στη­κε η γραμ­μα­τέ­ας της Επι­τρο­πής Πόλης του Κόμ­μα­τος, Ιρί­να Γιά­κιν, με πολ­λα­πλά τραύ­μα­τα από θραύ­σμα­τα στο σώμα και το πρό­σω­πο. Επί­σης νοση­λεύ­ο­νται στο νοσο­κο­μείο δύο ακό­μα άτομα».

Αργό­τε­ρα πηγή του «Interfax» στο Συμ­βού­λιο των Υπουρ­γών της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης ΛΔ Ντο­νέ­τσκ, δήλω­σε ότι, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο αριθ­μός των θυμά­των της έκρη­ξης στο Συνέ­δριο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος στο Ντο­νέ­τσκ ήταν τέσ­σε­ρις τραυ­μα­τί­ες κανέ­νας όμως νεκρός. «Η τοπο­θέ­τη­ση της εκρη­κτι­κής συσκευ­ής έχει γίνει εκ των προ­τέ­ρων — περί­που μία ημέ­ρα πριν από το Συνέ­δριο», είπε η πηγή.

Οι αρχές της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης ΛΔ του Ντο­νέ­τσκ θεω­ρούν ότι την έκρη­ξη προ­κά­λε­σε ομά­δα σαμπο­τέρ των μυστι­κών υπη­ρε­σιών της Ουκρανίας.

Στη φωτό: Η είσο­δος του κτι­ρί­ου του ΚΚ της ΛΔ του Ντο­νέ­τσκ μετά την έκρηξη

Πηγή! 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο