Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντόρα Μπακογιάννη: Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο… «ανήκει στο παρελθόν»!

Η τουρ­κι­κή εισβο­λή και κατο­χή της Κύπρου το 1974 «ανή­κει στο παρελ­θόν», δεν είναι ζήτη­μα του παρόντος.

Αυτό είπε επί της ουσί­ας η βου­λευ­τής της ΝΔ και πρώ­ην υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ντό­ρα Μπα­κο­γιάν­νη μιλώ­ντας στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του «OPEN» πριν τρεις μέρες.

Σε ερώ­τη­ση των δημο­σιο­γρά­φων για το αν έπρε­πε η Ε.Ε να δεί­ξει παρό­μοια «ευαι­σθη­σία» για την εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στην Κύπρο, επι­βάλ­λο­ντας κυρώ­σεις, η κ. Μπα­κο­γιάν­νη απάντησε:

«Αυτό όμως ανή­κει πλέ­ον στο παρελ­θόν, σε μια Ευρώ­πη που ήταν διχα­σμέ­νη, που πραγ­μα­τι­κά δυσκο­λευό­ταν να πάρει απο­φά­σεις» και, πετώ­ντας τη μπά­λα στην εξέ­δρα, πρό­σθε­σε: «Αυτό που έγι­νε τις τελευ­ταί­ες δύο εβδο­μά­δες ήταν αδια­νό­η­το να το σκε­φτεί κανείς».

«Αδια­νό­η­τη» δηλα­δή η εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, αλλά… «μακρι­νό παρελ­θόν» η τουρ­κι­κή εισβο­λή το 1974. Επι­βε­βλημ­μέ­νες οι κυρώ­σεις ενά­ντια στη Ρωσία, αλλά «ωχού μωρέ, ποιός ασχο­λεί­ται με την διχο­το­μη­μέ­νη Κύπρο…».

Δυο μέτρα και δυο σταθ­μά. Να την χαί­ρε­στε οι ψηφο­φό­ροι και υπο­στη­ρι­κτές την κ. Μπα­κο­γιάν­νη και το πολι­τι­κό της συνάφι.

Υ.Γ: Για την ιστο­ρία και μόνο θυμί­ζου­με ότι πριν λίγες ημέ­ρες, ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης βρέ­θη­κε σε διε­θνή συνά­ντη­ση δημάρ­χων και συνυ­πέ­γρα­ψε δια­κή­ρυ­ξη μαζί με τον «δήμαρ­χο» της κατε­χό­με­νης Λευκωσίας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο