Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντύθηκε στα λευκά η Αττική – Ισχυρή σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων

Η έντο­νη χιο­νό­πτω­ση συνε­χί­ζε­ται στην Αττι­κή προ­κα­λώ­ντας προ­βλή­μα­τα στις μετα­κι­νή­σεις, καθώς ακό­μη και κύριες οδι­κές αρτη­ρί­ες της πρω­τεύ­ου­σας ντύ­θη­καν στα λευ­κά και το… επι­τε­λι­κό κρά­τος αδυ­να­τεί να εγγυ­η­θεί την ομα­λή κοι­νω­νι­κή δραστηριότητα.

Επί ποδός βρί­σκο­νται οι υπη­ρε­σί­ες των δήμων της Αττι­κής, προ­κει­μέ­νου να αντε­πε­ξέλ­θουν στα προ­βλή­μα­τα που δημιουρ­γεί η επέ­λα­ση της «Μήδειας».

Σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας απηύ­θυ­νε ισχυ­ρή σύστα­ση στους κατοί­κους και τους εργα­ζό­με­νους όλης της Αττι­κής να απο­φύ­γουν τις μη ανα­γκαί­ες μετα­κι­νή­σεις για τις επό­με­νες ώρες.

Οι μεν κάτοι­κοι καλού­νται από τη ΓΓΠΠ να μην προ­βούν σε οποια­δή­πο­τε μετα­κί­νη­ση που μπο­ρούν να απο­φύ­γουν, ή να ανα­βάλ­λουν, οι δε εργα­ζό­με­νοι που χρειά­ζε­ται να μετα­κι­νη­θούν να το πρά­ξουν μετά τις 10.00 π.μ. και σε συνεν­νό­η­ση με την εργο­δο­σία τους.

Σύμ­φω­να με τη ΓΓΠΠ, η χιο­νό­πτω­ση θα είναι συνε­χής μέχρι τις 10.00 π.μ. και συστή­νε­ται  σε όλους τους πολί­τες να είναι εξαι­ρε­τι­κά προ­σε­κτι­κοί στις όποιες απο­λύ­τως ανα­γκαί­ες μετα­κι­νή­σεις τους. Η κατά­στα­ση θα επα­νε­κτι­μη­θεί στο επό­με­νο τρίωρο.

Το πρωί της Τρί­της, ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Στέ­λιος Πέτσας, απηύ­θυ­νε μέσω Twitter σύστα­ση στους κατοί­κους της Αττι­κής να απο­φύ­γουν τις μετα­κι­νή­σεις για την ασφά­λειά τους.

Σε ανά­λο­γη σύστα­ση προς τους κατοί­κους της Αττι­κής προ­χώ­ρη­σε και ο εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας Θ. Χρο­νό­που­λος, μιλώ­ντας στον τηλε­ο­πτι­κό ΣΚΑΪ, καλώ­ντας τους να απο­φύ­γουν τις αχρεί­α­στες μετα­κι­νή­σεις έως τις 10 π.μ.

Τη νύχτα, η γενι­κή γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας είχε απευ­θύ­νει ισχυ­ρή σύστα­ση στους κατοί­κους και τους εργα­ζό­με­νους του Βόρειου Τομέα Αθη­νών και της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής να απο­φύ­γουν τις μη ανα­γκαί­ες μετα­κι­νή­σεις πριν τις 10.00 το πρωί.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Από τις πρω­ι­νές ώρες το πιο έντο­νο πρό­βλη­μα, σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, εντο­πί­ζε­ται από το ύψος του Χαϊ­δα­ρί­ου και προς Κόριν­θο, γι’ αυτό από την Τρο­χαία έχει δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία από τις 06:20 στη λεω­φό­ρο Αθη­νών από το ύψος της ΒΙΑΜΑΞ, έως την οδό Αντι­γό­νης και στα δύο ρεύματα.

Επι­ση­μαί­νει, επί­σης, ότι όσοι κινού­νται στη λεω­φό­ρο Αθη­νών προς Ελευ­σί­να, στο Παλα­τά­κι, θα χρεια­στούν αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες, ενώ απευ­θύ­νει σύστα­ση για όσους είναι από­λυ­τη ανά­γκη να κινη­θούν να επι­λέ­γουν ως εναλ­λα­κτι­κή δια­δρο­μή την Αττι­κή Οδό.

Από τις 4 το πρωί δια­κό­πη­κε η κυκλο­φο­ρία όλων των οχη­μά­των στην παλιά εθνι­κή οδό Αθη­νών- Κορίν­θου από το 28ο έως το 34ο χιλιό­με­τρο, ενώ στη νέα εθνι­κή οδό απα­γο­ρεύ­τη­κε η κίνη­ση των φορ­τη­γών άνω των3,5 τόνων από τα διό­δια Ελευ­σί­νας έως τον κόμ­βο Μεγά­ρων, και στα δύο τμή­μα­τα. Στο ίδιο τμή­μα τα ΙΧ κινού­νται μόνο με αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες και στα δύο ρεύματα.

Η κυκλο­φο­ρία δια­κό­πη­κε και στη λεω­φό­ρο Μεγά­ρων- Αλε­πο­χω­ρί­ου από το 5ο χιλιό­με­τρο έως το Αλε­πο­χώ­ρι. Σημειώ­νε­ται ότι κλει­στή από χτες το βρά­δυ είναι και η εθνι­κή οδός Αθη­νών Λαμί­ας, από τη γέφυ­ρα Καλυ­φτά­κη στην Κηφι­σιά μέχρι τη Λαμία.

Σε ότι αφο­ρά στην κατά­στα­ση των δρό­μων στην Αττι­κή, σύμ­φω­να με την τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση, η κυκλο­φο­ρία από χτες έχει δια­κο­πεί επί­σης και παραμένει:

Επί της Λεω­φό­ρου Πάρ­νη­θος, από το ύψος της ταβέρ­νας δεξιώ­σε­ων «Ermitaz Hall», ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς καζίνο.

Επί της Λ. Φυλής, στο ύψος του κατα­στή­μα­τος το «Χρυ­σό Βαρέ­λι», ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Δερβενοχώρια.

Επί της Λ. Διο­νύ­σου από το ύψος του Γηπέ­δου Διο­νύ­σου έως το ύψος του Πάρ­κου Ανα­το­λής και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Περιφ. Οδός Πεντέ­λης – Ν. Μάκρης από το «Νοσο­κο­μείο 414» έως «θέση Άγιος Πέτρος».

Ε.Ο. Ελευ­σί­νας – Θηβών από τον Κόμ­βο Μάν­δρας προς Βίλια.

Οδός Ανα­στά­σε­ως, από το Νεκρο­τα­φείο προς Υμητ­τό, Παπάγου.

Λ. Αλί­μου-Κατε­χά­κη προς Καλο­πού­λα, από ύψος Προ­φυ­λα­κί­ου Και­σα­ρια­νής (από σταθ­μό της Τάξης).

Επ. Ο. Καπαν­δρι­τί­ου από Καπαν­δρί­τι προς Βαρνάβα.

Οδός Ιππο­κρά­τους από ύψος Επ. Ο. Αφι­δνών (Πλα­τεία Αφι­δνών), στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Ιππο­κρά­τειο Πολιτεία.

Οδός Αγί­ου Μερ­κου­ρί­ου από ύψος ταβέρ­νας «Λεω­νί­δας», στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία, Αχαρνές.

Επί της Ν.Ε.Ο. Αθη­νών – Λαμί­ας, από το ύψος του Α/Κ Καλυ­φτά­κη (χ/δ 20,060) έως την χ/θ 58,520 – όρια Τ.Τ. Αυτο­κι­νη­το­δρό­μων Π.Α.Θ.Ε. Βοιω­τί­ας (από 19:00 ώρα για φορ­τη­γά οχή­μα­τα άνω των 3,5 τόνων και από 19:50 ώρα για παντός είδους οχημάτων).

Επί της Λ. Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως από το ύψος του γηπέ­δου Εθνι­κού Αστέ­ρα και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, στην περιο­χή της Καισαριανής.

Επί της Π.Ε.Ο. Αθη­νών – Κορίν­θου (και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας), από την 28η χ/θ έως την 34η χ/θ.

Επί της Λ. Μεγά­ρων – Αλε­πο­χω­ρί­ου (και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας), από την 5η χ/θ έως την περιο­χή του Αλεποχωρίου.

Δια­κο­πή κυκλο­φο­ρί­ας για φορ­τη­γά οχή­μα­τα άνω των 3,5 τόνων, επί της Ν.Ε.Ο. Αθη­νών – Κορίν­θου (και στα δύο ρεύ­μα­τα), από την 26,7η χ/θ (Σταθ­μός Διο­δί­ων Ελευ­σί­νας) έως την 41,5η χ/θ (ύψος του κόμ­βου Μεγάρων).

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο