Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντ. Μεντβέντεφ: Οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας με τη Δύση θα παραμείνουν τεταμένες για χρόνια

Η Δύση απε­χθά­νε­ται την ανε­ξαρ­τη­σία της Ρωσί­ας και της Κίνας και οι επό­με­νες δεκα­ε­τί­ες δεν θα είναι ήσυ­χες, καθώς θα προ­σπα­θή­σει να επι­τύ­χει την κατά­τμη­ση της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας σε μικρό­τε­ρα και πιο αδύ­να­μα κρά­τη, δήλω­σε σήμε­ρα ο ρώσος πρώ­ην πρό­ε­δρος Ντμί­τρι Μεντβιέντεφ.

Κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης που παρα­χώ­ρη­σε στο ρωσι­κό κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS, ο κ. Μεντ­βιέ­ντεφ υπο­στή­ρι­ξε πως η Ουκρα­νία είναι μέρος της «Μεγά­λης Ρωσί­ας» και πρό­σθε­σε πως δεν βλέ­πει καμιά προ­ο­πτι­κή ανα­θέρ­μαν­σης των σχέ­σε­ων της Μόσχας με δυτι­κές κυβερ­νή­σεις στο εγγύς μέλλον.

«Πιστεύω πως κάποια στιγ­μή η κατά­στα­ση θα στα­θε­ρο­ποι­η­θεί και οι επι­κοι­νω­νί­ες θα απο­κα­τα­στα­θούν, όμως ειλι­κρι­νά πιστεύω πως μέχρι τότε μεγά­λος μέρος αυτών των ανθρώ­πων (σ.σ. των σημε­ρι­νών δυτι­κών ηγε­τών) θα έχουν πάρει σύντα­ξη και κάποιοι θα έχουν πεθά­νει», πρόσθεσε.

Ο κ. Μεντ­βιέ­ντεφ, σήμε­ρα αντι­πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας, συμπλή­ρω­σε πως αν οποια­δή­πο­τε χώρα απο­πει­ρα­θεί να προ­χω­ρή­σει στη σύλ­λη­ψη του προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, δυνά­μει του εντάλ­μα­τος που έχει εκδο­θεί σε βάρος του από το Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο, αυτό θα θεω­ρη­θεί στη Μόσχα κήρυ­ξη πολέμου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο