Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντ. Μεντβέντεφ: Προτείνει την διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε Ντονέτσκ-Λουχάνσκ για την ένταξή τους στη Ρωσία

Λάδι στη φωτιά του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου έρι­ξε σήμε­ρα ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Ντμί­τρι Μεντ­βέ­ντεφ δηλώ­νο­ντας ότι είναι «ζωτι­κής σημα­σί­ας» για τους φιλο­ρώ­σους αυτο­νο­μι­στές στην Ουκρα­νία να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν δημο­ψη­φί­σμα­τα προ­κει­μέ­νου οι επαρ­χί­ες Λου­χάνσκ και Ντο­νέ­τσκ να προ­σαρ­τη­θούν στη Ρωσία.

Σε ανάρ­τη­σή του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ο Μεντ­βέ­ντεφ δήλω­σε ότι είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας οι αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σες Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­χάνσκ να γίνουν επι­σή­μως μέρος της Ρωσί­ας ώστε να προ­στα­τευ­θούν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους.

Χθες Δευ­τέ­ρα οι ηγέ­τες των δύο «Λαϊ­κών Δημο­κρα­τι­κών» συμ­φώ­νη­σαν να «συντο­νί­σουν» τις προ­σπά­θειές τους για τη διε­ξα­γω­γή δημο­ψη­φι­σμά­των με στό­χο την έντα­ξή των δύο ουκρα­νι­κών περι­φε­ρειών στη Ρωσία. «Τα δημο­ψη­φί­σμα­τα στο Ντον­μπάς είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας, όχι μόνο για τη συστη­μα­τι­κή προ­στα­σία των κατοί­κων των Λαϊ­κών Δημο­κρα­τι­κών του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­χάνσκ και των άλλων απε­λευ­θε­ρω­μέ­νων περιο­χών, αλλά επί­σης και για την απο­κα­τά­στα­ση της ιστο­ρι­κής δικαιο­σύ­νης», τόνι­σε ο Μεντ­βέ­ντεφ σε ανάρ­τη­σή του στο Telegram.

Ο Μεντ­βέ­ντεφ, που είναι πλέ­ον ανα­πλη­ρω­τής πρό­ε­δρος του ισχυ­ρού Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας, επε­σή­μα­νε ότι η Μόσχα θα πρέ­πει να επι­τρέ­ψει στις δύο περιο­χές να εντα­χθούν στη Ρωσία.

«Η κατα­πά­τη­ση του εδά­φους της Ρωσί­ας είναι ένα έγκλη­μα το οποίο μας επι­τρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιού­με όλες τις αμυ­ντι­κές δυνά­μεις», εξήγησε.

Οι φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές στο Ντον­μπάς — που απο­τε­λεί­ται από τις δύο αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σες επαρ­χί­ες-συζη­τούν για την έντα­ξή τους στη Ρωσία από το 2014, όταν προ­σπά­θη­σαν για πρώ­τη φορά να φύγουν από τον έλεγ­χο του Κιέ­βου έπει­τα από το Ουκρα­νι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα, γνω­στό και ως «ευρω­μαι­ντάν».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, TASS.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο