Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντ. Τραμπ: Συνεχίζει τις θεωρίες συνωμοσίας για τον κορωνοϊό κατηγορώντας τους γιατρούς!

Δύο μόλις μέρες πριν τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, με τα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού να φτά­νουν σε ύψη ρεκόρ (94.000 κρού­σμα­τα και σχε­δόν 1.000 θάνα­τοι μόνο την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή), ο πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ συνε­χί­ζει ακά­θε­κτος να επα­να­λαμ­βά­νει θεω­ρί­ες συνω­μο­σί­ας γύρω από την πανδημία.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας του στο Μίσι­γκαν, είπε πως οι αμε­ρι­κα­νοί για­τροί «φου­σκώ­νουν» τον αριθ­μό των θανά­των από τον κορο­νο­ϊό. Ο λόγος, σύμ­φω­να με τον Αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο, είναι επει­δή οι για­τροί παίρ­νουν «περί­που 2.000 δολά­ρια ή και παρα­πά­νω» εάν κατα­γρά­ψουν σαν αιτία θανά­του ενός ασθε­νή τις επι­πλο­κές από κορονοϊό.

Επα­να­λαμ­βά­νο­ντας την γνω­στή θεω­ρία ενώ­πιον υπο­στη­ρι­κτών του, ο Τραμπ είπε ότι ο υψη­λός αριθ­μός θανά­των της χώρας σε σύγκρι­ση με άλλες χώρες είναι το απο­τέ­λε­σμα μιας υπο­τι­θέ­με­νης… απά­της που διε­νερ­γεί­ται από για­τρούς που «φου­σκώ­νουν» τους αριθ­μούς για να λάβουν χρή­μα­τα από τα ασφα­λι­στι­κά γραφεία.

Η συνω­μο­σιο­λο­γία του Τραμπ έχει εξορ­γί­σει την επι­στη­μο­νι­κή ιατρι­κή κοι­νό­τη­τα στις ΗΠΑ η οποία βλέ­πει την κατά­στα­ση της παν­δη­μί­ας να χει­ρο­τε­ρεύ­ει και τον εν ενερ­γεία πρό­ε­δρο να αρνεί­ται να πάρει ουσια­στι­κά μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της, προ­σβάλ­λο­ντας μάλι­στα τους ίδιους τους γιατρούς.

Στην αντε­πί­θε­ση πέρα­σε ο διά­ση­μος Αμε­ρι­κα­νός λοι­μω­ξιο­λό­γος Ανθο­νι Φάου­τσι επι­κρί­νο­ντας την στρα­τη­γι­κή της κυβέρ­νη­σης όσον αφο­ρά τη δια­χεί­ρι­ση της επι­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού. Από την πλευ­ρά του, ο Λευ­κός Οίκος κατη­γο­ρεί τον δια­κε­κρι­μέ­νο επι­στή­μο­να ότι θέλει να απο­δυ­να­μώ­σει τον πρό­ε­δρο και υπο­ψή­φιο για την επα­νε­κλο­γή του.

Επί μακρόν εξέ­χων σύμ­βου­λος του αρχη­γού του κρά­τους για την παν­δη­μία, ο δρ. Φάου­τσι εκτί­μη­σε σε συνέ­ντευ­ξή του στην Washington Post, που δημο­σιεύ­θη­κε χθες, Σάβ­βα­το, ότι οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες δεν θα μπο­ρού­σαν να είναι «πιο άσχη­μα τοπο­θε­τη­μέ­νες» για να αντι­με­τω­πί­σουν την επι­τά­χυν­ση του αριθ­μού κρου­σμά­των της Covid-19.

«Θα υπο­φέ­ρου­με», προει­δο­ποί­η­σε ο δρ. Φάου­τσι, που είναι επί­σης διευ­θυ­ντής του Ινστι­τού­του Μολυ­σμα­τι­κών Ασθε­νειών. «Η κατά­στα­ση δεν είναι καλή», πρό­σθε­σε. Τόνι­σε ότι ο Ντό­ναλντ Τραμπ δεν παίρ­νει πλέ­ον τις συμ­βου­λές του και ότι προ­τι­μά τον νευ­ρο­ρα­διο­λό­γο Σκοτ Άτλας, ο οποί­ος είναι υπέρ ενός μεγά­λου ανοίγ­μα­τος της αμε­ρι­κα­νι­κής κοι­νω­νί­ας παρά μιας ενί­σχυ­σης των προ­λη­πτι­κών μέτρων.

«Ξαφ­νι­κά, δεν ήθε­λαν πλέ­ον να ακού­σουν το μήνυ­μά μας, για­τί δεν αντα­πο­κρι­νό­ταν σε αυτό που ήθε­λαν να κάνουν», δηλώ­νει ο δρ. Φάου­τσι που λέει ότι δεν έχει μιλή­σει με τον πρό­ε­δρο εδώ και εβδομάδες.

Προ­ε­δρι­κές Εκλο­γές ΗΠΑ: Πάνω από 90 εκα­τομ­μύ­ρια Αμε­ρι­κα­νοί έχουν ψηφί­σει — Προη­γεί­ται ο Μπάι­ντεν στις δημοσκοπήσεις

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο