Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νόμιμη η χρήση πλαστικών σφαιρών από τη γαλλική αστυνομία

Το Ανώ­τα­το Διοι­κη­τι­κό Δικα­στή­ριο της Γαλ­λί­ας απο­φά­σι­σε χτες ότι η ρίψη πλα­στι­κών σφαι­ρών από την αστυ­νο­μία κατά δια­δη­λω­τών είναι νόμι­μη. Κατά της χρή­σης «μη θανα­τη­φό­ρων όπλων» — όπως τα απο­κα­λεί η γαλ­λι­κή κυβέρ­νη­ση – είχαν προ­σφύ­γει μέλη ακτι­βι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων για την προ­ά­σπι­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των αλλά κι ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα συν­δι­κά­τα της χώρας, καταγ­γέλ­λο­ντας τους αλλε­πάλ­λη­λους σοβα­ρούς τραυ­μα­τι­σμούς δια­δη­λω­τών, κατά τους δύο μήνες των κινη­το­ποι­ή­σε­ων των «Κίτρι­νων Γιλέκων».

Σημειώ­νε­ται ότι στις 11 δια­δη­λώ­σεις που έχουν γίνει μέχρι σήμε­ρα, του­λά­χι­στον 1.900 άνθρω­ποι έχουν τραυ­μα­τι­στεί, εκ των οποί­ων 159 χτυ­πή­θη­καν με πλα­στι­κές σφαί­ρες στο κεφά­λι, 17 έχα­σαν τα μάτια τους και 4 του­λά­χι­στον ακρωτηριάστηκαν.

Πέραν τού­του, η γαλ­λι­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση ενέ­κρι­νε ενέ­κρι­νε «τρο­μο­νό­μο» που προ­βλέ­πει αυστη­ρό­τε­ρη επίβλεψη
και περι­φρού­ρη­ση των δια­δη­λώ­σε­ων, απα­γό­ρευ­ση της κάλυ­ψης του προ­σώ­που, δημιουρ­γία ενός φακέ­λου για άτο­μα που δεν θα
έχουν δικαί­ω­μα συμ­με­το­χής σε δια­δή­λω­ση και την υιο­θέ­τη­ση της αρχής όποιος «σπά­ζει πληρώνει»…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο