Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νόμπελ Ειρήνης 2021: Απονεμήθηκε στους δημοσιογράφους Ντμίτρι Μουράτοφ και Μαρία Ρέσα

Στους δημο­σιο­γρά­φους Ντμί­τρι Μου­ρά­τοφ από την Ρωσία και Μαρία Ρέσα από τις Φιλιπ­πί­νες απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης 2021.

Ηλι­κί­ας 59 ετών, ο Μου­ρά­τοφ, ένας από τους ιδρυ­τές και διευ­θυ­ντής της ρωσι­κής εφη­με­ρί­δας Νόβα­για Γκα­ζέ­τα, «εδώ και δεκα­ε­τί­ες υπε­ρα­σπί­ζε­ται την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης στη Ρωσία σε όλο και πιο δύσκο­λες συν­θή­κες», υπο­γράμ­μι­σε η Νορ­βη­γι­κή Επι­τρο­πή του Νόμπελ

Η 58χρονη Μαρία Ρέσα, από την πλευ­ρά της, με το ερευ­νη­τι­κό μέσο ενη­μέ­ρω­σης Rappler που συνί­δρυ­σε το 2012, «χρη­σι­μο­ποιεί την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης για να εκθέ­σει τις κατα­χρή­σεις της εξου­σί­ας και τον αυξα­νό­με­νο αυταρ­χι­σμό στη χώρα στην οποία γεν­νή­θη­κε, τις Φιλιπ­πί­νες», τις οποί­ες κυβερ­νά ο Ροντρί­γκο Ντου­τέρ­τε, πρό­σθε­σε η επιτροπή.

Το φετι­νό βρα­βείο είναι το πρώ­το που δίνε­ται σε δημο­σιο­γρά­φους μετά τον Γερ­μα­νό Καρλ φον Οσιέ­τσκι, ο οποί­ος είχε τιμη­θεί με το Νόμπελ Ειρή­νης το 1935 επει­δή απο­κά­λυ­ψε το μυστι­κό μετα­πο­λε­μι­κό πρό­γραμ­μα επα­νε­ξο­πλι­σμού της χώρας του.

«Η ελεύ­θε­ρη και βασι­σμέ­νη στα γεγο­νό­τα δημο­σιο­γρα­φία απο­τε­λεί προ­στα­σία ενα­ντί­ον της κατά­χρη­σης εξου­σί­ας, των ψεμά­των και της πολε­μι­κής προ­πα­γάν­δας», δήλω­σε η πρό­ε­δρος της Νορ­βη­γι­κής Επι­τρο­πής του Νόμπελ Μπέ­ριτ Ράις-Άντερσεν.

Το βρα­βείο ‑ένα χρυ­σό μετάλ­λιο, ένα δίπλω­μα και χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 10 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κορω­νών Σου­η­δί­ας (σχε­δόν 980.000 ευρώ)- θα απο­νε­μη­θεί στις 10 Δεκεμ­βρί­ου στο Όσλο με φυσι­κή παρου­σία, εφό­σον οι υγειο­νο­μι­κές συν­θή­κες το επι­τρέ­ψουν. Η 10η Δεκεμ­βρί­ου είναι η επέ­τειος του θανά­του του σου­η­δού βιο­μη­χά­νου Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποί­ος ίδρυ­σε τα βρα­βεία Νόμπελ με τη δια­θή­κη του το 1895.

Μετά το Νόμπελ αυτό, που είναι το μονα­δι­κό που απο­νέ­με­ται στο Όσλο, η φετι­νή σεζόν των Νόμπελ, τα οποία απο­νέ­μο­νται από το 1901, ολο­κλη­ρώ­νε­ται τη Δευ­τέ­ρα στη Στοκ­χόλ­μη με το Νόμπελ Οικονομίας.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο