Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νόμπελ στους Κουβανούς Γιατρούς │Nobel prize for the doctors of Cuba 2021 │Προβλήματα & Προοπτικές

Ξεπέ­ρα­σε κάθε προσ­δο­κία –αριθ­μη­τι­κά, η πρω­το­βου­λία – καταρ­χήν μέσω ΜΚΔ, δημιουρ­γί­ας κινή­μα­τος –και μάλι­στα στη διάρ­κεια της καρα­ντί­νας, για την απο­νο­μή Νόμπελ στους Κου­βα­νούς Για­τρούς │> Nobel prize for the doctors of Cuba 2021,

🇨🇺  Το νησί της επα­νά­στα­σηςμε το σπα­θί του και παρά το μακρο­χρό­νιο εμπάρ­γκο και τις συνε­χείς απει­λές και τρι­κλο­πο­διές από τον αμε­ρι­κά­νι­κο και ΕΕ ιμπε­ρια­λι­σμό, ένα άδι­κο και ύπου­λο πόλε­μο χωρίς στα­μα­τη­μό κατά­κτη­σε ήδη ένα πρω­τό­γνω­ρο  κίνη­μα διε­θνούς αλλη­λεγ­γύ­ης.

Χωρίς καμιά διά­θε­ση «κιν­δυ­νο­λο­γί­ας» ή ευνου­χι­σμού αυτού που έτσι κι αλλιώς επι­κρο­τού­με, θα θέλα­με να επι­ση­μά­νου­με πως τα ποσο­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά δεν είναι πάντα –και στην ολό­τη­τά τους, ποιο­τι­κά και ταυ­τό­χρο­να η εμπει­ρία (χωρίς να απο­τε­λεί «ανα­γκαία και ικα­νή συν­θή­κη») από «κινή­μα­τα» που μαζι­κο­ποι­ή­θη­καν μέσω κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης (FaceBook κλπ) μας λέει πως χει­ρα­γω­γή­θη­καν στην πορεία και συχνά χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν ακό­μη και προ­βο­κα­τό­ρι­κα κατά του λαού και των μαζι­κών του οργα­νώ­σε­ων (δε θα πάμε μακριά –Ισπα­νία κλπ. για­τί τα γεγο­νό­τα της Μαρ­φίν είναι νωπά…)

Το «Nobel prize for the doctors of Cuba 2021» έχει όλες τις δυνα­τό­τη­τες –υπό προ­ϋ­πο­θέ­σεις, να γίνει από ιντερ­νε­τι­κή F_B_ομάδα, ένα πραγ­μα­τι­κό κίνη­μα, στο βαθ­μό που θα γίνει υπό­θε­ση των συν­δι­κά­των, των μαζι­κών φορέ­ων, των οργα­νώ­σε­ων γυναι­κών (ΟΓΕ) και νεο­λαί­ας (ΚΝΕ κατε­ξο­χήν), του Ελλη­νο­λου­βα­νι­κού κλπ.

Ήδη ο καθ’ ύλην αρμό­διος (ιδρυ­τής) Βελισ­σά­ριος Κοσ­συ­βά­κης, ανα­σκου­μπώ­θη­κε προς αυτή την κατεύ­θυν­ση, με τις δύο πρό­σφα­τες εκδη­λώ­σεις η πρώ­τη στο Ίδρυ­μα «Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης» — «Η Κού­βα στέλ­νει για­τρούς και όχι βόμ­βες» – Οι Κου­βα­νοί για­τροί αξί­ζουν το Νόμπελ και η δεύ­τε­ρη στην Άρτα (23–24 Ιούλη).

Στην τελευ­ταία, που έγι­νε υπό την αιγί­δα του εκεί Εργα­τι­κού Κέντρου, εκτός από την κεντρι­κή ομι­λία από την Πρέ­σβει­ρα της Κού­βας κ.Zelmys Maria Dominguez Cortina, έγι­ναν και πολι­τι­κές επα­φές (με συν­δι­κα­λι­στές και με το ΚΚΕ) ενώ μαζεύ­τη­καν υπο­γρα­φές στή­ρι­ξης (κάπου 2.000!)Υπογραφές Άρτα Nobel prize for the doctors of Cuba 2021

ℹ️  Σύμ­φω­να με έγκυ­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες του «Ατέ­χνως», αυτού του είδους οι δρά­σεις –μέσα στο μαζι­κό κίνη­μα θα συνε­χι­στούν και θα βελ­τιω­θούν παρα­πέ­ρα –θα γίνουν αιχ­μή του δόρα­τος το επό­με­νο διάστημα

ℹ️  Στο μετα­ξύ τσου­νά­μι υπο­γρα­φών σε όλο τον κόσμο ‑πάνω 100.000 ! με πρώ­τη την Ελλά­δα (40–45.000) και δεύ­τε­ρη την Αμε­ρι­κή (~30.000) ενώ η προ­βο­λή από ΜΚΔ δίνει τη θέση της σε πολύ­μορ­φες –πολι­τι­κές – πολι­τι­στι­κές εκδη­λώ­σεις στή­ρι­ξης από όλο τον κόσμο με πρό­σφα­τη της Τουρ­κί­ας

Turkey Cuba Association

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο