Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νόμπελ Φυσικής 2022: Απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες για τις ανακαλύψεις τους στην «κβαντική διεμπλοκή»

Με το Νόμπελ Φυσι­κής 2022 τιμή­θη­καν σήμε­ρα ο Γάλ­λος Αλέν Ασπέ, ο Αμε­ρι­κα­νός Τζον Κλά­ου­ζερ και ο Αυστρια­κός Άντον Τσάι­λιν­γκερ, για τις ανα­κα­λύ­ψεις τους στον τομέα της κβα­ντι­κής φυσικής.

Οι τρεις ερευ­νη­τές, ηλι­κί­ας όλοι τους ηλι­κί­ας από 75 ως 79 ετών, βρα­βεύ­τη­καν για το έργο τους σχε­τι­κά με «την κβα­ντι­κή διε­μπλο­κή», έναν μηχα­νι­σμό όπου δύο κβα­ντι­κά σωμα­τί­δια είναι τέλεια συσχε­τι­σμέ­να, όποια κι αν είναι η από­στα­ση που τα χωρίζει.

Η από­δει­ξη αυτής της εντυ­πω­σια­κής ιδιό­τη­τας άνοι­ξε τον δρό­μο σε νέες τεχνο­λο­γί­ες στην κβα­ντι­κή πλη­ρο­φο­ρι­κή και σε υπε­ρα­σφα­λείς επι­κοι­νω­νί­ες ή ακό­μη για τη δημιουρ­γία υπε­ρευαί­σθη­των κβα­ντι­κών αισθη­τή­ρων που μπο­ρούν να επι­τρέ­ψουν εξαι­ρε­τι­κά ακρι­βείς μετρή­σεις, όπως αυτή της βαρύ­τη­τας στο Διάστημα.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο