Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νότια Αφρική: Βρέθηκε το αρχαιότερο στον κόσμο κρανίο Homo erectus

Ένα κρα­νίο ηλι­κί­ας του­λά­χι­στον δύο εκα­τομ­μυ­ρί­ων ετών, το οποίο βρέ­θη­κε σε ανα­σκα­φές στη Νότια Αφρι­κή, είναι το αρχαιό­τε­ρο απο­λί­θω­μα «Όρθιου Ανθρώ­που» (Homo erectus) που έχει ποτέ ανα­κα­λυ­φθεί στον κόσμο.

Η ανα­κά­λυ­ψη στην τοπο­θε­σία Ντρι­μο­λέν, περί­που 40 χιλιό­με­τρα βορειο­α­να­το­λι­κά του Γιο­χά­νε­σμπουργκ, όπου έχουν βρε­θεί στο παρελ­θόν και άλλα σημα­ντι­κά απο­λι­θώ­μα­τα, δεί­χνει ότι ο εν λόγω πρό­γο­νος μας, ο οποί­ος είχε προη­γη­θεί του «Έμφρο­νος Ανθρώ­που» (Homo sapiens), είχε εμφα­νι­στεί κατά 100.000 έως 200.000 χρό­νια νωρί­τε­ρα από ό,τι εκτι­μού­σαν έως τώρα οι επι­στή­μο­νες. Επί­σης, ενι­σχύ­ει τη θεω­ρία ότι ο Homo erectus ‑όπως και ο Homo sapiens- εμφα­νί­στη­κε και εξε­λί­χθη­κε στην Αφρι­κή και όχι στην Ασία, όπως πιστευό­ταν παλαιότερα.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον Αυστρα­λό καθη­γη­τή ‘Αντι Χέρις του Πανε­πι­στη­μί­ου La Trobe στη Μελ­βούρ­νη, οι οποί­οι έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό “Science”, συγκόλ­λη­σαν περισ­σό­τε­ρα από 150 θραύ­σμα­τα για να απο­κα­τα­στή­σουν το κρα­νίο. Στην αρχή νόμι­ζαν ότι είχαν βρει το κρα­νίο κάποιου πιθή­κου, αλλά στη συνέ­χεια έγι­νε αντι­λη­πτή η πραγ­μα­τι­κή σημα­σία του απολιθώματος.

Όπως είπε ο Χέρις, «το κρα­νίο του Homo erectus που βρή­κα­με και ανή­κε πιθα­νώς σε άτο­μο ηλι­κί­ας δύο έως τριών ετών όταν πέθα­νε, δεί­χνει πως ο εγκέ­φα­λος του ήταν ελα­φρώς μόνο μικρό­τε­ρος από τα άλλα δείγ­μα­τα ενή­λι­κων Homo erectus που έχουν βρεθεί».

Είναι αξιο­ση­μεί­ω­το ότι ενώ σήμε­ρα στη Γη υπάρ­χει μόνο ένα είδος ανθρώ­που, ο Homo sapiens, πριν δύο εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια στην Αφρι­κή συνυ­πήρ­χαν του­λά­χι­στον τρία είδη, ο Homo erectus, ο Παράν­θρω­πος (Paranthropus robustus) και ο Αυστρα­λο­πί­θη­κος (Australopithecus sediba). Η νέα ανα­κά­λυ­ψη επί­σης ίσως σημαί­νει ότι ο Αυστρα­λο­πί­θη­κος δεν υπήρ­ξε ο άμε­σος πρό­γο­νος του Homo erectus, όπως έχει υποστηριχθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο