Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νότια Αφρική: Τριπλάσιες επαναλοιμώξεις «Covid-19» προκαλεί η «Ομικρον»

Ανη­συ­χία για την ικα­νό­τη­τα της νέας μετάλ­λα­ξης «Όμι­κρον» να δια­φεύ­γει της φυσι­κής ανο­σια­κής προ­στα­σί­ας προ­κα­λεί στους επι­στή­μο­νες η πρώ­τη σχε­τι­κή μελέ­τη από τη Νότια Αφρι­κή, που δεί­χνει ότι το νέο στέ­λε­χος συν­δέ­ε­ται με πολύ μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό επα­λοι­μώ­ξε­ων, σχε­δόν τρι­πλά­σιο σε σχέ­ση με τα προη­γού­με­να επι­δη­μι­κά κύμα­τα. Αυτό σημαί­νει, σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες, ότι η ραγδαία εξά­πλω­ση της «Όμι­κρον» οφεί­λε­ται και στην ικα­νό­τη­τά της να μολύ­νει ξανά ανθρώ­πους που είχαν περά­σει «Covid-19» στο παρελθόν.

Νοτιο­α­φρι­κα­νοί επι­δη­μιο­λό­γοι του Εθνι­κού Ινστι­τού­του για τις Μετα­δι­δό­με­νες Νόσους (NICD) ανέ­φε­ραν ότι, αντί­θε­τα με τις μεταλ­λά­ξεις «Βήτα» και «Δέλ­τα», η «Όμι­κρον» δεί­χνει σημα­ντι­κή δυνα­τό­τη­τα σε επί­πε­δο πλη­θυ­σμού για απο­φυ­γή της φυσι­κής ανο­σί­ας μετά από προη­γού­με­νη λοί­μω­ξη. Η μελέ­τη δεν εξέ­τα­σε, πάντως, κατά πόσο κάτι ανά­λο­γο συμ­βαί­νει με την εμβο­λια­στι­κή ανο­σία ή εάν οι επα­να­λοι­μώ­ξεις που προ­κα­λεί η «Όμι­κρον» είναι πιο βαριές.

Με βάση τις πρώ­τες ενδεί­ξεις, τα υπάρ­χο­ντα εμβό­λια φαί­νε­ται να συνε­χί­ζουν να προ­στα­τεύ­ουν σημα­ντι­κά από σοβα­ρή νόσο Covid-19 και θάνατο.

Η μελέ­τη, που ακό­μη δεν έχει δημο­σιευ­θεί, σύμ­φω­να με τις βρε­τα­νι­κές «Φαϊ­νάν­σιαλ Τάιμς» και «Γκάρ­ντιαν», βασί­στη­κε στην ανά­λυ­ση των απο­τε­λε­σμά­των των τεστ που είχαν γίνει στις 27 Νοέμ­βρη σε ανθρώ­πους, οι οποί­οι είχαν μολυν­θεί του­λά­χι­στον πριν τρεις μήνες, συγκρί­νο­ντας τον κίν­δυ­νο μίας νέας μόλυν­σης στο ίδιο άτο­μο με τον αντί­στοι­χο κίν­δυ­νο επα­να­μό­λυν­σης από προη­γού­με­να στε­λέ­χη του κορο­νοϊ­ού. Ο κίν­δυ­νος επα­να­λοί­μω­ξης από την «Όμι­κρον» υπο­λο­γί­στη­κε ότι είναι του­λά­χι­στον 2,4 φορές μεγαλύτερος.

Είναι ενδει­κτι­κό ότι στη Νότια Αφρι­κή, όπου η «Όμι­κρον» ανι­χνεύ­θη­κε τον Νοέμ­βριο, υπάρ­χει έκρη­ξη κρου­σμά­των και πάνω από το 20% των τεστ κορο­νοϊ­ού (ένα στα πέντε) βγαί­νει ήδη θετι­κό, αν και αυτός ο υψη­λός δεί­κτης θετι­κό­τη­τας εμφα­νί­ζε­ται σε μία χώρα όπου η εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη είναι χαμη­λή (μόνο το ένα τέταρ­το του πλη­θυ­σμού και το 36% των ενη­λί­κων έχουν εμβο­λια­στεί πλήρως).

Η Νότια Αφρι­κή αντι­με­τω­πί­ζει μια “άνευ προη­γου­μέ­νου αύξη­ση” στα νέα κρού­σμα­τα του κορο­νοϊ­ού σε σύντο­μη χρο­νι­κή περί­ο­δο λόγω της παραλ­λα­γής Όμι­κρον, δήλω­σε σήμε­ρα η κορυ­φαία επι­στή­μο­νας του νοτιο­α­φρι­κα­νι­κού Εθνι­κού Ινστι­τού­του Μετα­δο­τι­κών Ασθε­νειών Μισέλ Γκρουμ.

Αν και χρειά­ζο­νται επι­πρό­σθε­τα στοι­χεία για το παραλ­λαγ­μέ­νο στέ­λε­χος του νέου κορο­νοϊ­ού που εντο­πί­στη­κε στη χώρα τον περα­σμέ­νο μήνα όσον αφο­ρά την σοβα­ρό­τη­τα και την μετα­δο­τι­κό­τη­τά του, η Νότια Αφρι­κή έχει αρχί­σει να βλέ­πει ότι υπάρ­χει μια μετα­τό­πι­ση όσον αφο­ρά τις λοι­μώ­ξεις από την ηλι­κια­κή ομά­δα των νεό­τε­ρων σε αυτήν των ηλι­κιω­μέ­νων, σημεί­ω­σε επί­σης η ίδια σε ενη­μέ­ρω­ση των δημοσιογράφων.

Είναι σημα­ντι­κό η προ­ε­τοι­μα­σία για έξαρ­ση να περι­λαμ­βά­νει παι­δια­τρι­κές κλί­νες και προ­σω­πι­κό καθώς υπάρ­χει αύξη­ση των εισα­γω­γών παι­διών ηλι­κί­ας κάτω των τεσ­σά­ρων ετών, κατέ­λη­ξε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο